Upphävd författning

Förordning (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet JÄM
Utfärdad
2015-06-25
Ändring införd
SFS 2015:454 i lydelse enligt SFS 2019:492
Ikraft
2015-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-05-01

Tillämpningsområde och syfte

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till dels lokala ideella organisationer vars verksamhet riktas till våldsutsatta kvinnor och deras barn samt våldsutsatta flickor för att erbjuda dem stöd och skydd mot mäns våld, dels riksorganisationer vars verksamhet avser att främja sådan verksamhet som bedrivs av de lokala organisationerna. Förordning (2018:1515).

2 §  Syftet med statsbidraget är att stödja verksamhet som bedrivs av organisationer enligt 1 § och som bedriver verksamhet med

 1. stödinsatser för kvinnor och deras barn när det gäller rådgivning, samtalsstöd, att följa med eller på annat sätt stödja kvinnor i kontakter med myndigheter, annat praktiskt stöd, information, kompetensutveckling, utveckling av kvalitetsarbete och rutiner, dokumentation och uppföljning, säkerhetsåtgärder i skyddat boende för kvinnor och deras barn samt stöd till insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor (kvinnojourer),
 2. stödinsatser för flickor när det gäller rådgivning, samtal, att följa med eller på annat sätt stödja flickor i kontakter med myndigheter, annat praktiskt stöd i form av tjejgrupper samt information och kompetensutveckling och insatser för att förebygga mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor (tjejjourer).

[S2]Syftet med statsbidraget är också att stödja nationella insatser av riksorganisationer för att främja kvinno- och tjejjourer på lokal nivå. Förordning (2018:1515).

Förutsättningar för statsbidrag

3 §  Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en ideell organisation som

 1. är en juridisk person,
 2. bedriver sådant frivilligt arbete som anges i 1 och 2 §§,
 3. har antagit stadgar och är demokratiskt organiserad,
 4. har bedrivit verksamhet inom det område som anges i 1 och 2 §§ under minst två år,
 5. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering,
 6. styr sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade resultat, som har fastställt en plan för den verksamhet och den tidsperiod som bidrag söks för och som beskriver vilka aktiviteter organisationen planerar att genomföra för att lösa identifierade problem samt hur arbetet kommer att följas upp, och
 7. kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser.

[S2]Bidrag får lämnas för vissa kostnader för administration av organisationens verksamhet.

[S3]Bidrag får även lämnas till en stiftelse som inte uppfyller de villkor som anges i första stycket 3. Stiftelsen ska dock vara öppen för insyn. Bidrag får inte lämnas till en statlig eller kommunal stiftelse.

4 §  Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

[S2]Bidrag får inte heller lämnas till en organisation som har fått annat statsbidrag för samma verksamhet.

Formen för statsbidraget

5 §  Bidraget lämnas i form av ett verksamhetsbidrag. Att ett sådant bidrag även får avse vissa kostnader för administration av organisationens verksamhet följer av 3 § andra stycket.

Särskilda bestämmelser om organisationsbidrag

5 a §  Bidrag för 2019 får även lämnas i form av organisationsbidrag till sådana organisationer som anges i 1 §. Ett beslut om sådant bidrag får endast avse kalenderåret 2019.

[S2]Bidrag enligt första stycket som lämnas till lokala organisationer ska motsvara 9/10 av tillgängliga medel och fördelas med ett fast belopp som är lika stort för samtliga sökande som beviljas bidrag.

[S3]Bidrag enligt första stycket som lämnas till riksorganisationer ska motsvara 1/10 av tillgängliga medel. En riksorganisation ska använda bidraget till att stödja sina lokala medlemsorganisationers förmåga att

 1. följa det regelverk som gäller när ideella kvinnojourer arbetar på uppdrag av socialnämnden,
 2. planera, följa upp och dokumentera mål och resultat i sin verksamhet,
 3. beakta barnets behov och rättigheter vid mottagandet av barn i verksamheten.

[S4]Vid bedömning av bidragets storlek till en riksorganisation ska Socialstyrelsen ta hänsyn till antalet kvinno- och tjejjourer på lokal nivå som riksorganisationen representerar. Förordning (2019:492).

5 b §  För bidrag enligt 5 a § gäller inte de krav som anges i 3 § 6 eller 8 § 4 om vilken tidsperiod ansökan avser, vad som är målet med verksamheten utifrån en fastställd plan, hur den sökande tänker följa upp de resultat som uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till syftet med statsbidraget. För bidrag enligt 5 a § gäller inte heller 8 § 5, 11 och 12 §§, 13 § första stycket, 14 § tredje stycket 2 eller 18 § 3 om bidraget inte har använts för de mål eller aktiviteter det har beviljats för. För bidrag enligt 5 a § gäller inte heller 18 § 5.Förordning (2018:1515).

Handläggningen av statsbidraget

6 §  Socialstyrelsen prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

Ansökan

7 §  Ansökan om bidrag enligt denna förordning ges in till Socialstyrelsen senast vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer. Förordning (2019:53).

8 §  Ansökan ska innehålla

 1. den sökande organisationens stadgar eller urkund,
 2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda organisationen,
 3. verksamhets- och förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse för närmast föregående räkenskapsår,
 4. uppgifter om vilken typ av verksamhet och vilken tidsperiod ansökan avser, vad som är målet med verksamheten utifrån en fastställd plan enligt 3 § 6, hur den sökande tänker följa upp de resultat som uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till syftet med statsbidraget, och
 5. årlig budget för den verksamhet som ansökan avser, som visar sökta och beviljade bidrag.

9 §  Sökanden ska till Socialstyrelsen lämna de handlingar och uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.

10 §  Om sökanden inte lämnar de handlingar eller uppgifter som följer av 8 §, ska sökanden ges möjlighet att komplettera ansökan inom en viss tid. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt skick. Förordning (2019:53).

Beslut

11 §  Innan Socialstyrelsen beviljar bidrag enligt denna förordning ska myndigheten höra respektive länsstyrelse.

[S2]Ett beslut om bidrag kan avse en tidsperiod om två år. Om det finns skäl för det kan ett beslut om bidrag i stället avse ett år.

12 §  Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 2 § och övriga förutsättningar för statsbidrag enligt denna förordning.

13 §  I ett beslut om bidrag ska det anges

 1. för vilka mål och aktiviteter bidraget beviljas,
 2. vilka villkor som ska gälla för bidraget,
 3. för vilken tidsperiod bidraget beviljas, och
 4. vilka skälen är för en prioritering enligt 12 §.

[S2]Beslutet ska även innehålla en upplysning om bestämmelserna i 14 och 1618 §§.

Redovisning

14 §  En organisation som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska senast den 1 mars året efter bidragsåret till Socialstyrelsen lämna en redovisning av hur medlen har använts. Redovisningen ska göras på en blankett som överensstämmer med det formulär som Socialstyrelsen fastställer.

[S2]Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om sådant formulär.

[S3]Redovisningen ska innehålla

 1. en ekonomisk redovisning och redogörelse för vad medlen använts till,
 2. en redogörelse för de resultat som har uppnåtts och som antas kunna uppnås och hur de förhåller sig till det mål som bidraget beviljats för och det syfte som anges i 2 §, samt
 3. övriga uppgifter och handlingar som Socialstyrelsen begär.

[S4]En revisor ska granska redovisningen. Revisorns granskningsrapport ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken, ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

15 §  Socialstyrelsen ska årligen senast den 30 september, eller vid den senare tidpunkt som regeringen bestämmer, till regeringen lämna en samlad redovisning av det bidrag som har lämnats enligt denna förordning.

[S2]Redovisningen ska innehålla

 1. uppgifter om vilka som har fått bidrag, om beloppets storlek, om formen av bidrag och, när det gäller beslut om bidrag enligt 5 §, om vilka mål och aktiviteter bidrag har lämnats för, vilka resultat som har uppnåtts och som antas kunna uppnås och om hur resultaten förhåller sig till de mål som bidraget beviljats för, och
 2. en redogörelse för bidragets användning i förhållande till det syfte som anges i 2 §. Förordning (2019:492).

Utbetalning

16 §  Bidraget ska betalas ut i förskott. I fråga om flerårigt bidrag ska beviljat bidrag betalas ut i början av varje aktuellt år.

Återkallelse av beslut

17 §  Beslut om bidrag ska återkallas helt eller delvis om förutsättningarna för att få bidrag inte längre finns, om det beviljade bidraget inte använts för de aktiviteter som legat till grund för bidraget eller om de villkor som anges i 13 § 2 inte följts. Förordning (2018:1515).

Återbetalning

18 §  Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för de mål eller aktiviteter det har beviljats för eller inte har använts för sådan verksamhet som avses i 2 § och som det i övrigt beviljats för,
 4. den som har mottagit bidraget inte har lämnat sådan redovisning som avses i 14 §, eller
 5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts. Förordning (2016:421).

19 §  Socialstyrelsen ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget, om bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 18 §.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Socialstyrelsen besluta att efterge återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

20 §  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2019:53).

Överklagande

21 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Socialstyrelsens beslut enligt 5 a och 17 §§ får dock inte överklagas. Förordning (2019:53).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.
 2. Bestämmelserna i 3 § första stycket 6 såvitt avser fastställd plan, 4 § andra stycket om att bidrag inte får lämnas till en organisation som har fått statsbidrag för samma verksamhet och 8 § 4 vad gäller fastställd plan tillämpas första gången i fråga om statsbidrag från och med år 2016.
Ikraftträder
2015-08-01

Förordning (2016:421) om ändring i förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

Omfattning
ändr. 15, 18 §§; ny 5 a §, rubr. närmast före 5 a §

Förordning (2017:228) om ändring i förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2017.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 a §
Ikraftträder
2017-05-01

Förordning (2018:1515) om ändring i förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

Omfattning
ändr. 1, 2, 5 a, 17, 20 §§; ny 5 b §
Ikraftträder
2018-09-01

Förordning (2019:53) om ändring i förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

Omfattning
nuvarande 20 § betecknas 21 §; ändr. 7, 10 §§, rubr. närmast före 20 § sätts närmast före 21 §; ny 20 §, rubr. och närmast före 20 §
Ikraftträder
2019-03-25

Förordning (2019:492) om ändring i förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

Omfattning
ändr. 5 a, 15 §§
Ikraftträder
2019-08-01

Ändring, SFS 2022:257

Omfattning
upph.