Förordning (2015:552) om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2015-09-03
Ändring införd
SFS 2015:552 i lydelse enligt SFS 2018:891
Ikraft
2015-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Syfte och tillämpningsområde

1 §  Statsbidrag enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas för att rusta upp

 1. skollokaler i syfte att ge elever en förbättrad lär- och arbetsmiljö och samtidigt minska lokalernas miljöpåverkan, och
 2. utemiljöer vid förskolor, skolor och fritidshem i syfte att ge barn och elever en förbättrad och trygg lärmiljö som främjar fysisk aktivitet. Förordning (2016:359).

Förutsättningar för statsbidrag

2 §  Med skollokaler avses i denna förordning lokaler i vilka en huvudman inom skolväsendet bedriver utbildning i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

[S2]Med utemiljöer avses i denna förordning ytor utomhus som hör till sådana skollokaler eller till lokaler i vilka en huvudman inom skolväsendet bedriver utbildning i förskolan eller fritidshemmet. Förordning (2016:359).

3 §  Bidrag får lämnas för åtgärder i skollokaler i syfte att 1. förbättra lärmiljön, exempelvis lokalernas utformning och användbarhet samt upplevelsen av trygghet,

 1. förbättra arbetsmiljön, exempelvis luftkvalitet, ljudmiljö och förutsättningar för städning, och
 2. minska miljöpåverkan, exempelvis minskad användning av särskilt farliga ämnen eller minskad energi- eller vattenanvändning.

[S2]Bidrag får endast lämnas för åtgärder som uppfyller samtliga punkter i första stycket.

3 a §  Bidrag får lämnas för åtgärder i utemiljöer som syftar till att

 1. förbättra lärmiljön, exempelvis genom att för barn och elever skapa mötesplatser som präglas av en hög grad av tillgänglighet och som kan främja kreativitet och skapande,
 2. förbättra tryggheten, exempelvis genom att skaderisker i den fysiska miljön minskas, eller
 3. främja fysisk aktivitet, exempelvis genom att det skapas förutsättningar för lek och rörelse.

[S2]Åtgärderna ska präglas av ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, exempelvis genom en minskad användning av särskilt farliga ämnen, och en väl genomförd gestaltning som är anpassad till verksamhetens behov. Förordning (2016:359).

4 §  Det sammanlagda bidrag som lämnas under ett kalenderår till åtgärder som avses i 3 § i lokaler där utbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan bedrivs får högst uppgå till 25 procent av de medel som beslutats under innevarande år för det syfte som anges i 1 § första stycket. Förordning (2016:359).

5 §  Bidrag lämnas endast till åtgärder som påbörjas efter det att ansökan om bidrag kommit in till Boverket. En bidragsberättigad åtgärd som avses i 3 § får inte påbörjas före den 1 november 2015 och ska vara slutförd senast den 31 december 2018. En bidragsberättigad åtgärd som avses i 3 a § får inte påbörjas före den 1 juni 2016 och ska vara slutförd senast den 31 december 2018. Förordning (2018:6).

6 §  Bidrag lämnas för åtgärder som avses i 3 § med högst 25 procent av totalkostnaden för de bidragsberättigade åtgärderna.

[S2]Bidrag lämnas inte för sådana åtgärder om de totalt kostar mindre än 100 000 kronor. Förordning (2016:359).

6 a §  Bidrag lämnas för åtgärder som avses i 3 a § med högst 50 procent av totalkostnaden för de bidragsberättigade åtgärderna.

[S2]Bidrag lämnas inte för sådana åtgärder om de totalt kostar mindre än 50 000 kronor. Förordning (2016:359).

7 §  Bidrag lämnas inte

 1. för inköp av inventarier,
 2. för åtgärder som sökanden eller någon annan förelagts att vidta,
 3. till en sökande som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs, eller
 4. till en sökande som tagit emot annat statligt bidrag till de åtgärder ansökan avser.

8 §  Bidrag lämnas endast om den som utför arbetet är godkänd för F-skatt eller, när det gäller utländska företagare eller företag, visar upp intyg eller en annan handling som visar att företagaren eller företaget i sitt hemland genom registrering eller på annat sätt genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter.

9 §  Bidrag lämnas vidare endast om den sökande förbinder sig att

 1. under minst fyra år från det att bidraget betalats ut slutligt använda de lokaler eller de utemiljöer som bidraget avser för de ändamål och i enlighet med de villkor som beslutades när bidraget beviljades, och
 2. under åtgärdernas ekonomiska livslängd inte överlåta den eller de byggnader som innehåller lokalerna eller den eller de fastigheter där utemiljöerna finns till någon som avser att använda dem för annat ändamål eller med andra villkor än de villkor som beslutades när bidraget beviljades eller, om sådan överlåtelse görs, återbetala bidraget proportionellt i förhållande till åtgärdernas återstående livslängd. Förordning (2016:359).

10 §  Om ansökan avser åtgärder i skollokaler i en byggnad eller utemiljöer på en fastighet som ägs eller innehas med tomträtt av någon annan än den huvudman som bedriver utbildning där, får bidrag lämnas endast om ägaren eller tomträttshavaren förbinder sig att under åtgärdernas ekonomiska livslängd inte ta ut högre ersättning för nyttjandet av lokalerna eller utemiljöerna på grund av den standardförbättring som åtgärderna medfört till den del de finansierats med bidrag. Förordning (2018:6).

Prövningen av ett ärende om statsbidrag

11 §  Frågor om bidrag prövas av Boverket.

12 §  En ansökan om bidrag ska ha kommit in till Boverket senast den 1 april 2018.

[S2]Om ansökan avser bidrag för åtgärder i lokaler eller utemiljöer för utbildning i årskurs 7–9 i grundskolan eller årskurs 7–10 i specialskolan eller för utbildning i gymnasieskolan, ska det framgå att elevskyddsombuden har varit delaktiga i beredningen av ansökan.

[S3]Om ansökan avser bidrag för åtgärder i utemiljöer ska det framgå att barnen eller eleverna i berörd verksamhet har deltagit i planeringen av åtgärderna.

[S4]Till ansökan om bidrag enligt 3 a § ska det bifogas en redogörelse för huvudmannens bedömning av hur åtgärderna kommer att innebära nytta för den pedagogiska verksamheten i enlighet med läroplanens intentioner. Förordning (2016:359).

13 §  Om ansökan avser lokaler i en byggnad eller utemiljöer på en fastighet som ägs eller innehas med tomträtt av någon annan än den huvudman som bedriver utbildning där, ska ansökan göras gemensamt av ägaren och huvudmannen eller tomträttshavaren och huvudmannen. Förordning (2018:6).

14 §  Innan Boverket prövar om en ansökan uppfyller kraven i 3 § ska verket höra Statens skolverk och Statens energimyndighet i den omfattning det behövs.

[S2]Innan Boverket prövar om en ansökan uppfyller kraven i 3 a § ska verket höra Skolverket i den omfattning det behövs. Förordning (2016:359).

15 §  Om en ansökan omfattar åtgärder som kräver lov eller anmälan enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska startbesked ha getts innan Boverket fattar beslut om bidrag.

16 §  Ett beslut att bevilja bidrag ska innehålla uppgift om

 1. bidragsbeloppet,
 2. tidpunkten för när bidragsmottagaren ska lämna slutrapport enligt 18 §, och
 3. villkor som behövs för att tillgodose syftet med bidraget.

Utbetalning av statsbidrag

17 §  Bidrag får betalas ut helt eller delvis till mottagaren i anslutning till att beslut om bidrag har fattats. Om bidraget betalas ut delvis ska den slutliga utbetalningen göras i anslutning till att en slutrapport enligt 18 § har godkänts av Boverket. En slutlig utbetalning ska dock göras före utgången av 2018 även om någon slutrapport ännu inte kommit in till och godkänts av Boverket. Förordning (2018:6).

Slutrapport och anmälningsskyldighet

18 §  Mottagaren ska redovisa de bidragsberättigade åtgärderna i en slutrapport till Boverket senast vid den tidpunkt som verket beslutar, dock senast den 28 februari 2019.

[S2]Mottagaren är skyldig att lämna uppgifter till Boverket utöver vad som följer av första stycket, om verket begär det. Förordning (2018:6).

19 §  Mottagaren ska anmäla till Boverket om ett åtagande enligt 9 eller 10 § eller andra villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

Återbetalning och återkrav

20 §  En bidragsmottagare är återbetalningsskyldig om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidrag har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp,
 2. bidraget av något annat skäl har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för de åtgärder som angetts i ansökan om bidrag, 4. mottagaren inte har lämnat en sådan slutrapport som avses i 18 §, eller
 4. ett åtagande enligt 9 eller 10 § eller andra villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

21 §  Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 20 §, ska Boverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Boverket får helt eller delvis avstå från att kräva tillbaka bidraget, om det finns särskilda skäl för det.

22 §  På bidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Boverket får helt eller delvis avstå från att ta ut ränta, om det finns särskilda skäl för det.

Bemyndigande

23 §  Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

[S2]Innan Boverket meddelar föreskrifter enligt första stycket ska verket höra Statens skolverk och Statens energimyndighet.

Överklagande

24 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Boverkets beslut enligt 17 § andra stycket att inte slutligt betala ut bidrag får dock inte överklagas. Förordning (2018:891).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2015:552) om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

Ikraftträder
2015-11-01

Förordning (2016:359) om ändring i förordningen (2015:552) om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 17 §§; nya 3 a, 6 a §§
Ikraftträder
2016-06-01

Förordning (2018:6) om ändring i förordningen (2015:552) om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 6 februari 2018.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utbetalning av bidrag om en slutrapport har kommit in till Boverket före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 10, 13, 17, 18 §
Ikraftträder
2018-02-06

Förordning (2018:891) om ändring i förordningen (2015:552) om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

Omfattning
ändr. 24 §
Ikraftträder
2018-07-01