Förordning (2015:595) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2016

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2015-10-22
Ändring införd
SFS 2015:595 i lydelse enligt SFS 2015:751
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Utgår genom förordning (2015:751).

2 §  Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten på elektrisk kraft för kalenderåret 2016 ska utgöra

  1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,
  2. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i skepp som används för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till skeppet är minst 380 volt,
  3. 19,3 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och 2 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, och
  4. 29,2 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.

[S2]Första stycket 2 gäller inte när skeppet används för privat ändamål eller när skeppet är upplagt eller på ett varaktigt sätt är taget ur trafik.

3 §  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Ändringar

Förordning (2015:595) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2016

Förordning (2015:751) om ändring i förordningen (2015:595) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2016

Omfattning
utgår 1 §