Lag (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2015-11-12
Ändring införd
SFS 2015:632
Ikraft
2016-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag gäller om en felaktighet eller passivitet kan utgöra grund för såväl beslut om skattetillägg enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) som åtal för brott enligt skattebrottslagen (1971:69) för samma fysiska person.

Prop. 2014/15:131: I paragrafen anges lagens tillämpningsområde. Lagen gäller bara när en och samma felaktighet eller passivitet kan vara grund för såväl beslut om skattetillägg enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) som åtal för brott enligt skattebrottslagen (1971:69). Om en felaktighet eller passivitet kan leda till skattetillägg men även till en prövning avseende skattebrott gäller ...

2 §  I lagen finns bestämmelser om förfarandet när en fråga om skattetillägg prövas i samma rättegång som ett åtal för skattebrott. Lagen innehåller också bestämmelser om förfarandet hos åklagaren samt vissa bestämmelser om verkställighet.

Prop. 2014/15:131: I paragrafen anges lagens huvudsakliga innehåll. I lagen finns bestämmelser om förfarandet när en fråga om skattetillägg prövas i samma rättegång som ett åtal för skattebrott men också om förfarandet hos åklagaren. Detta innefattar såväl sådana åtgärder som kan föregå ett beslut om att skattetillägg ska tas ut såsom utredningsåtgärder eller stämningsansökan, som avseende själva beslutet, vilket av åklagare kan initieras genom strafföreläggande. I slutet av lagen finns vissa bestämmelser om verkställighet ...

3 §  När en fråga om skattetillägg ska prövas enligt denna lag, tillämpas bestämmelserna om skattetillägg i 49 kap. och 51 kap.skatteförfarandelagen (2011:1244). Bestämmelserna i 49 kap.10 a och 10 b §§ ska dock inte tillämpas.

[S2]Ett beslut om skattetillägg får meddelas inom den tid som påföljd får dömas ut enligt 14 och 14 a §§skattebrottslagen (1971:69) för den felaktighet eller passivitet som omfattas av åtalet.

Prop. 2014/15:131: I paragrafens första stycke anges att skatteförfarandelagens (2011:1244), förkortad SFL, bestämmelser om skattetillägg i 49 och 51 kap. tillämpas när en fråga om skattetillägg ska prövas enligt denna lag. Detta innebär att den materiella prövningen av skattetilläggsfrågan hos åklagare och allmän domstol ska ske enligt samma bestämmelser som när skattetillägg prövas hos Skatteverket eller allmän förvaltningsdomstol. <a href="https://lagen.nu/2011:1244#K49" ...

Förfarandet

4 §  Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas i fråga om utredningen och förfarandet beträffande frågan om skattetillägg det som är föreskrivet för det brottmål som frågan om skattetillägg har samband med. Tvångsmedel enligt 24–28 kap.rättegångsbalken får dock inte användas.

Prop. 2014/15:131: I paragrafen regleras att om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas i fråga om utredningen och förfarandet beträffande frågan om skattetillägg det som är föreskrivet för det brottmål som frågan om skattetillägg har samband med, men att tvångsmedel enligt 24–28 kap. rättegångsbalken inte får användas. Bestämmelsen innebär att för den processuella handläggningen ska förutom de angivna undantagen <a href="https://lagen.nu/1942:740" ...

5 §  Vid underrättelse enligt 23 kap. 18 § första stycket rättegångsbalken ska den misstänkte också underrättas om att skattetillägg kan komma att tas ut samt om grunderna för detta.

Prop. 2014/15:131: Paragrafen har införts i förtydligande syfte. Den reglerar att i samband med att den misstänkte delges skälig misstanke enligt 23 kap. 18 § första stycket rättegångsbalken, ska den misstänkte underrättas om att även skattetillägg kan komma att tas ut samt om grunderna för detta. Den enskilde ska således vid denna tidpunkt få information om att det kan bli aktuellt även med skattetillägg. Att även grunderna för detta ska anges ...

6 §  När åklagaren väcker åtal för brott enligt skattebrottslagen (1971:69), ska åklagaren, om förutsättningarna för detta är uppfyllda, samtidigt framställa ett yrkande om skattetillägg för den person som åtalet gäller, om skattetillägget avser en felaktighet eller passivitet som omfattas av åtalet.

[S2]När åklagaren framställer ett yrkande om skattetillägg, ska åklagaren i stämningsansökan uppge

 1. de bestämmelser som är tillämpliga när det gäller skattetillägget,
 2. vilken procentsats som skattetillägget ska tas ut med och vilket underlag det ska beräknas på,
 3. de omständigheter som åberopas till stöd för skattetillägget, och
 4. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Prop. 2014/15:131: Bestämmelsen i första stycket innebär att om förutsättningar för en talan om skattetillägg är uppfyllda, ska åklagaren i samband med att åtal väcks för brott enligt skattebrottslagen samtidigt föra talan om skattetillägg och framställa ett yrkande om att skattetillägg ska tas ut. För att en sådan talan ska föras krävs vidare att åtalet och skattetillägget avser samma person och samma felaktighet eller passivitet. Åtalet kan ...

7 §  Om åklagaren åberopar en ny felaktighet eller passivitet till stöd för åtalet, får denna felaktighet eller passivitet också åberopas till stöd för talan om skattetillägg.

Prop. 2014/15:131: Paragrafen reglerar en möjlighet att åberopa samma omständigheter till stöd för yrkandet om skattetillägg som åberopas till stöd för åtalet. Vid talan om brott enligt skattebrottslagen kan åklagaren efter ett väckt åtal åberopa en annan felaktighet eller passivitet än den som angavs i stämningsansökan, om det är tillåtet enligt bestämmelsen i 45 kap. 5 § rättegångsbalken. ...

8 §  Frågan om skattetillägg ska handläggas i samma rättegång som åtalet enligt skattebrottslagen (1971:69) och avgöras genom dom.

Prop. 2014/15:131: I paragrafen sägs att frågan om skattetillägg ska handläggas i samma rättegång som åtalet enligt skattebrottslagen och avgöras genom dom. I domen ska domstolen förutom skälen till avgörandet ange med vilken procentsats som skattetillägg ska tas ut samt vad som ska utgöra underlaget för beräkningen av skattetillägget. Själva beräkningen och fastställandet av beloppet att betala ska dock, precis som när det gäller skattetilläggsbeslut ...

Särskilt om strafföreläggande

9 §  Ett strafföreläggande enligt 48 kap. 2 § rättegångsbalken ska, om förutsättningarna för detta är uppfyllda, omfatta även skattetillägg, enligt de förutsättningar som anges i 10 och 11 §§.

Prop. 2014/15:131: I vissa fall får åklagare i stället för att väcka åtal utfärda strafföreläggande enligt 48 kap. 2 § rättegångsbalken. I paragrafen regleras att ett sådant strafföreläggande ska, om förutsättningarna för detta är uppfyllda, omfatta även skattetillägg, enligt de förutsättningar som anges i efterföljande paragrafer, 10 och 11 §§. Bestämmelsen innebär att om förutsättningar för skattetillägg finns, ska strafföreläggandet även omfatta ...

10 §  Om ett strafföreläggande ska omfatta även skattetillägg, ska utöver vad som följer av 48 kap. 6 § rättegångsbalken strafföreläggandet innehålla uppgifter om

 1. de bestämmelser som är tillämpliga när det gäller skattetillägget,
 2. vilken procentsats som skattetillägget ska tas ut med och vilket underlag det ska beräknas på, och
 3. de omständigheter som åberopas till stöd för skattetillägget.

Prop. 2014/15:131: Paragrafen reglerar vad ett strafföreläggande ska innehålla när det gäller skattetilläggsfrågan. Om ett strafföreläggande ska omfatta även skattetillägg, ska utöver vad som följer av 48 kap. 6 § rättegångsbalken strafföreläggandet innehålla uppgifter om de bestämmelser som är tillämpliga när det gäller skattetillägget (1), vilken procentsats som skattetillägget ska tas ut med och vilket underlag det ska beräknas på (2), och ...

11 §  Ett strafföreläggande som omfattar skattetillägg godkänns genom att den misstänkte i förklaringen enligt 48 kap. 9 § rättegångsbalken godtar även det skattetillägg som tagits upp i föreläggandet.

Prop. 2014/15:131: Paragrafen reglerar hur ett strafföreläggande som omfattar skattetillägg godkänns. Detta sker genom att den misstänkte i förklaringen enligt 48 kap. 9 § rättegångsbalken godtar även det skattetillägg som tagits upp i föreläggandet. I 48 kap. 9 § anges att godkännande sker genom att den misstänkte undertecknar och tillställer behörig mottagare en förklaring, att han erkänner gärningen och godtar det straff och den särskilda rättsverkan ...

Offentlig försvarare

12 §  Den som har rätt till offentlig försvarare för brott enligt skattebrottslagen (1971:69) har rätt till offentlig försvarare också beträffande den fråga om skattetillägg som har samband med brottmålet. Rätten till offentlig försvarare gäller även om endast frågan om skattetillägg prövas.

Prop. 2014/15:131: Paragrafen reglerar rätten till offentlig försvarare.

I paragrafen anges att den som har rätt till offentlig försvarare för brott enligt skattebrottslagen (1971:69) har rätt till offentlig försvarare också beträffande frågan om skattetillägg som har samband med brottmålet. Vidare anges att rätten till offentlig försvarare gäller även om endast frågan om skattetillägg prövas. Den offentlige försvararen har således ...

Rättegångskostnader

13 §  I fråga om rättegångskostnader ska 31 kap.rättegångsbalken tillämpas.

Prop. 2014/15:131: I paragrafen regleras att 31 kap. rättegångsbalken ska tillämpas i fråga om rättegångskostnader. Enligt 31 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken gäller att om den tilltalade döms för brottet, ska den tilltalade ersätta staten för det som betalats av allmänna medel i ersättning till försvarare. Denna ersättningsskyldighet ska således gälla även om det beslutas ...

Överklagande

14 §  I fråga om överklagande ska rättegångsbalkens bestämmelser om överklagande i brottmål tillämpas.

[S2]Prövningstillstånd krävs inte i hovrätten om endast frågan om skattetillägg överklagas dit.

Prop. 2014/15:131: Paragrafen anger vad som gäller vid överklagande av dom eller beslut enligt lagen.

Enligt första stycket ska i fråga om överklagande rättegångsbalkens bestämmelser om överklagande i brottmål tillämpas. Detta innebär att rättegångsbalkens regler om överklagadetid ska tillämpas, och därmed att en dom om skattetillägg får överklagas inom tre veckor ...

Ansvar, betalning och verkställighet

15 §  Bestämmelser i följande kapitel i skatteförfarandelagen (2011:1244) som är tillämpliga på skattetillägg beslutade av Skatteverket eller allmän förvaltningsdomstol ska också tillämpas på skattetillägg som kan beslutas enligt denna lag:

 1. 46 kap. om betalningssäkring,
 2. 61 kap. om skattekonton, 62 kap. om betalning av skatter och avgifter, 63 kap. om anstånd med betalning av skatter och avgifter, 64 kap. om återbetalning av skatter och avgifter och 65 kap. om ränta, och
 3. 68 kap. om besluts verkställbarhet, 69 kap. om verkställighet av beslut om bevissäkring och betalningssäkring, 70 kap. om indrivning och 71 kap. om övriga bestämmelser om verkställighet.

Prop. 2014/15:131: Paragrafen riktar sig främst till Skatteverket men också till allmän förvaltningsdomstol och Kronofogdemyndigheten. I viss mån riktar den sig också till enskilda. Bestämmelsen innebär att ett skattetillägg som beslutas enligt denna lag ska verkställas på samma sätt som ett skattetillägg beslutat av Skatteverket eller allmän förvaltningsdomstol samt att Skatteverket kan ansöka om betalningssäkring för skattetillägg som kan beslutas av åklagare eller allmän domstol. Bestämmelserna i de uppräknade ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. Lagen tillämpas i fråga om felaktigheter eller passiviteter som hänför sig till tiden efter den 31 december 2015.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:16, Prop. 2014/15:131, Bet. 2015/16:SkU4
Ikraftträder
2016-01-01