Lag (2015:642) om europeisk skyddsorder

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2015-11-12
Ändring införd
SFS 2015:642
Ikraft
2016-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens innehåll och tillämplighet

[K1]1 §  Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/99/EU av den 13 december 2011 om den europeiska skyddsordern.

Prop. 2014/15:139: I paragrafen anges att lagen genomför direktivet om den europeiska skyddsordern i svensk rätt. Lagens bestämmelser ska således tolkas med beaktande av direktivets skäl och artiklar. Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

[K1]2 §  Denna lag gäller inte i förhållande till Danmark och Irland. Lagen gäller inte heller i förhållande till en annan medlemsstat i Europeiska unionen som inte har genomfört Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/99/EU av den 13 december 2011 om den europeiska skyddsordern.

[S2]Om Europeiska unionen genom ett särskilt beslut har avbrutit tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/99/EU, i den ursprungliga lydelsen, i förhållande till en medlemsstat eller om en medlemsstat har upphört att tillämpa direktivet eller den nationella lagstiftning som genomför direktivet, gäller inte denna lag i förhållande till den staten.

Prop. 2014/15:139: Om Europeiska unionen genom ett särskilt beslut har avbrutit tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/99/EU, i den ursprungliga lydelsen, i förhållande till en medlemsstat eller om en medlemsstat har upphört att tillämpa direktivet eller den nationella lagstiftning som genomför direktivet, gäller inte denna lag i förhållande till den staten.

Lagstiftningen omfattar som utgångspunkt ett samarbete mellan samtliga medlemsstater i EU. I paragrafen regleras begränsningar ...

Skyddsåtgärd och europeisk skyddsorder

[K1]3 §  I denna lag avses med

 1. skyddsåtgärd: ett beslut som har meddelats i en medlemsstat i Europeiska unionen i en straffrättslig fråga och genom vilket en person har ålagts ett eller flera av följande förbud eller restriktioner i syfte att skydda en annan person mot en brottslig gärning som kan utgöra fara för denna persons liv, fysiska eller psykiska integritet, värdighet, frihet eller sexuella integritet:
  1. förbud att beträda vissa orter, platser eller fastställda områden där den som förbudet avses skydda bor eller som den personen besöker,
  2. förbud att kontakta den som förbudet avses skydda eller restriktioner på sådana kontakter, inbegripet kontakt per telefon, post, e-post och telefax, eller
  3. förbud mot eller restriktioner på att komma den som förbudet avses skydda närmare än ett visst fastställt avstånd,
 2. europeisk skyddsorder: ett beslut som har meddelats av en behörig myndighet i en medlemsstat i Europeiska unionen på grundval av en skyddsåtgärd och som kan sändas över till en behörig myndighet i en annan medlemsstat för att där ge fortsatt skydd åt den som skyddsåtgärden avses skydda.

Prop. 2014/15:139: 1. skyddsåtgärd: ett beslut som har meddelats i en medlemsstat i Europeiska unionen i en straffrättslig fråga och genom vilket en person har ålagts ett eller flera av följande förbud eller restriktioner i syfte att skydda en annan person mot en brottslig gärning som kan utgöra fara för denna persons liv, fysiska eller psykiska integritet, värdighet, frihet eller sexuella integritet:

a) förbud att beträda vissa orter, platser eller fastställda områden där den som förbudet ...

Föreskrifter om verkställigheten av denna lag

[K1]4 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av denna lag.

Prop. 2014/15:139: I paragrafen lämnas en upplysning om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen kan meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av denna lag. Sådana verkställighetsföreskrifter kan behövas exempelvis avseende formkrav samt samråd och underrättelser i förhållande till den andra medlemsstaten. Övervägandena finns i avsnitt ...

2 kap. Utfärdande och översändande av en europeisk skyddsorder till en annan medlemsstat i Europeiska unionen

Förutsättningar för och rättsverkningar av utfärdande av en europeisk skyddsorder

[K2]1 §  På grundval av ett kontaktförbud som har meddelats enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud får en europeisk skyddsorder utfärdas för att erkännas och verkställas i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, om den som kontaktförbudet avses skydda begär det och är bosatt eller har för avsikt att bosätta sig i den andra medlemsstaten eller uppehåller sig eller har för avsikt att uppehålla sig där.

Prop. 2014/15:139: I paragrafen anges förutsättningarna för att utfärda en europeisk skyddsorder. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.1.

I paragrafen anges att en europeisk skyddsorder får utfärdas på grundval av ett kontaktförbud som har meddelats enligt lagen om kontaktförbud för att erkännas och verkställas i en annan medlemsstat i EU, om den som kontaktförbudet avses skydda begär det och är bosatt eller har för avsikt ...

[K2]2 §  En europeisk skyddsorder gäller omedelbart, om inte annat bestäms.

Prop. 2014/15:139: Paragrafen innehåller en bestämmelse om när en europeisk skyddsorder börjar gälla. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.1, där också Lagrådets synpunkter på paragrafen behandlas och bemöts.

I bestämmelsen föreskrivs att en europeisk skyddsorder gäller omedelbart, om inte annat bestäms. Bestämmelsen är utformad med 4 § andra stycket lagen (1988:688) ...

Förfarandet

[K2]3 §  Åklagare prövar om en europeisk skyddsorder ska utfärdas.

Prop. 2014/15:139: I paragrafen anvisas behörig myndighet för utfärdande av en europeisk skyddsorder. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.2.

Av paragrafen framgår att åklagare prövar om en europeisk skyddsorder ska utfärdas. Prövningen av om en europeisk skyddsorder ska utfärdas innebär att åklagaren ska pröva om förutsättningarna enligt 1 § är uppfyllda. Frågan om vilken åklagare som ska vara behörig enligt denna lag ...

[K2]4 §  Vid handläggningen av ärenden enligt detta kapitel tillämpas följande bestämmelser i lagen (1988:688) om kontaktförbud: 5, 6 a, 911, 13 och 1420 §§, 21 § första stycket och 22 §.

[S2]Vid denna tillämpning ska bestämmelserna om kontaktförbud i stället avse europeisk skyddsorder.

Prop. 2014/15:139: Vid denna tillämpning ska bestämmelserna om kontaktförbud i stället avse europeisk skyddsorder.

I paragrafen anges tillämpliga bestämmelser i lagen om kontaktförbud vid handläggningen av ärenden om utfärdande av en europeisk skyddsorder. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.2 och 5.3.3.

[K2]5 §  Åklagaren ska sända över en europeisk skyddsorder till en behörig myndighet i den medlemsstat där skyddsordern ska erkännas och verkställas.

Prop. 2014/15:139: Paragrafen innehåller en bestämmelse om översändande av en europeisk skyddsorder till en annan medlemsstat. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.2.

Av bestämmelsen framgår att en europeisk skyddsorder ska sändas över av åklagare direkt till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där skyddsordern ska erkännas och verkställas. Någon svensk centralmyndighet ska inte användas. För det fall den andra ...

Återkallelse och ändring av en europeisk skyddsorder

[K2]6 §  Åklagaren ska utan dröjsmål återkalla den europeiska skyddsordern, om

 1. det kontaktförbud som ligger till grund för skyddsordern hävs, eller
 2. det av andra skäl inte längre finns förutsättningar för en europeisk skyddsorder.

[S2]Ett beslut om återkallelse enligt första stycket 2 ska prövas av tingsrätten, om den som skyddsordern avses skydda begär det. En sådan begäran ska göras skriftligen eller muntligen till åklagaren, som ska överlämna ärendet till tingsrätten. Vid rättens prövning ska i övrigt 4 § tillämpas.

Prop. 2014/15:139: Ett beslut om återkallelse enligt första stycket 2 ska prövas av tingsrätten, om den som skyddsordern avses skydda begär det. En sådan begäran ska göras skriftligen eller muntligen till åklagaren, som ska överlämna ärendet till tingsrätten. Vid rättens prövning ska i övrigt 4 § tillämpas.

Paragrafen innehåller bestämmelser om återkallelse av en europeisk ...

[K2]7 §  Åklagaren ska utan dröjsmål ändra den europeiska skyddsordern om det kontaktförbud som ligger till grund för skyddsordern ändras eller förlängs.

Prop. 2014/15:139: Paragrafen innehåller en bestämmelse om ändring av en europeisk skyddsorder. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.4, där också Lagrådets synpunkter på paragrafen behandlas och bemöts.

I paragrafen föreskrivs att åklagaren utan dröjsmål ska ändra den europeiska skyddsordern om det kontaktförbud som ligger till grund för skyddsordern ändras eller förlängs. Förändringar av kontaktförbudet påverkar ...

3 kap. Erkännande och verkställighet i Sverige av en europeisk skyddsorder

Skyldighet att erkänna och verkställa en europeisk skyddsorder

[K3]1 §  En europeisk skyddsorder som sänds över från en annan medlemsstat i Europeiska unionen ska erkännas och verkställas i Sverige, om inte annat följer av denna lag.

Prop. 2014/15:139: Europeiska unionen ska erkännas och verkställas i Sverige, om inte annat följer av denna lag.

Bestämmelsen slår fast den grundläggande skyldigheten att erkänna och verkställa en europeisk skyddsorder som sänds över till Sverige. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.1.

I paragrafen anges att en europeisk skyddsorder som sänds över från en annan medlemsstat i EU ska erkännas och verkställas ...

Hur förfarandet inleds

[K3]2 §  En europeisk skyddsorder ska sändas till behörig åklagare. Skyddsordern ska vara upprättad i enlighet med bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/99/EU, i den ursprungliga lydelsen, och vara skriven på svenska eller vara åtföljd av en översättning till svenska.

[S2]Den europeiska skyddsordern ska sändas över genom post, bud eller telefax eller, efter överenskommelse i det enskilda fallet, på annat sätt.

Prop. 2014/15:139: Den europeiska skyddsordern ska sändas över genom post, bud eller telefax eller, efter överenskommelse i det enskilda fallet, på annat sätt.

I paragrafen anges hur ett förfarande för erkännande och verkställighet av en europeisk skyddsorder inleds i Sverige. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.2, där också Lagrådets synpunkter på paragrafen behandlas och bemöts.

Av första ...

[K3]3 §  Om en europeisk skyddsorder till form eller innehåll är så bristfällig att den inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för prövning av frågan om erkännande och verkställighet, ska åklagaren ge den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten möjlighet att inom en viss tid komma in med komplettering.

Prop. 2014/15:139: Paragrafen innehåller en bestämmelse om formella brister i en europeisk skyddsorder. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.2.

Av bestämmelsen framgår att åklagaren ska ge den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten möjlighet att inom viss tid komma in med komplettering, om en europeisk skyddsorder till form eller innehåll är så bristfällig att den inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till ...

Hinder mot erkännande

[K3]4 §  En europeisk skyddsorder får inte erkännas i Sverige, om 1. skyddsordern, trots att den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten enligt 3 § har fått tillfälle att komma in med komplettering, till form eller innehåll är så bristfällig att den inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för prövning av frågan om erkännande och verkställighet, eller

 1. skyddsordern inte har utfärdats på grundval av en skyddsåtgärd enligt 1 kap. 3 §.

Prop. 2014/15:139: 1. skyddsordern, trots att den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten enligt 3 § har fått tillfälle att komma in med komplettering, till form eller innehåll är så bristfällig att den inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för prövning av frågan om erkännande och verkställighet, eller

Beslut i fråga om erkännande och verkställighet

[K3]5 §  Om en europeisk skyddsorder kan erkännas i Sverige, ska åklagaren meddela den som skyddsordern gäller mot förbud att 1. besöka eller på annat sätt ta kontakt med den person som skyddsordern avses skydda eller att följa efter denna person,

 1. uppehålla sig i en bostad som brukas gemensamt med den person som skyddsordern avses skydda,
 2. uppehålla sig i närheten av en bostad eller arbetsplats eller annat ställe där den person som skyddsordern avses skydda brukar vistas, eller
 3. uppehålla sig inom ett större område än som följer av ett förbud enligt 3.

[S2]Ett förbud enligt första stycket 4 får omfatta ett eller flera områden i anslutning till sådana platser där den person som skyddsordern avses skydda har sin bostad eller arbetsplats eller annars brukar vistas.

[S3]Ett förbud enligt denna paragraf ska i största möjliga utsträckning stämma överens med den skyddsåtgärd som ligger till grund för skyddsordern.

[K3]6 §  Ett förbud enligt 5 § ska gälla för en viss tid. När tiden bestäms ska 4 § första stycket lagen (1988:688) om kontaktförbud tillämpas.

Prop. 2014/15:139: Paragrafen innehåller bestämmelser om bestämmande av tid för ett beslut enligt 5 §. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.3.

Av bestämmelsen framgår att ett beslut enligt 5 § ska gälla för viss tid och att 4 § första stycket lagen om kontaktförbud ska tillämpas vid bestämmande ...

[K3]7 §  Ett förbud enligt 5 § gäller omedelbart, om inte annat bestäms.

Prop. 2014/15:139: Paragrafen innehåller en bestämmelse om från vilken tidpunkt ett förbud enligt 5 § gäller. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.3.

Av bestämmelsen framgår att förbudet gäller omedelbart, om inte annat bestäms. Bestämmelsen utformas med 4 § andra stycket lagen (1988:688) om kontaktförbud som förebild och innebär, på samma sätt som bestämmelsen ...

[K3]8 §  Ett förbud enligt 5 § ska förses med de begränsningar och undantag som är påkallade med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet.

Prop. 2014/15:139: Paragrafen innehåller en bestämmelse om att ett förbud enligt 5 § ska förses med de begränsningar och undantag som är påkallade med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.3.

Bestämmelsen utformas med 3 § lagen (1988:688) om ...

[K3]9 §  Ett förbud enligt 5 § omfattar inte kontakter som med hänsyn till särskilda omständigheter är uppenbart befogade.

Prop. 2014/15:139: Av paragrafen framgår att ett förbud enligt 5 § inte omfattar kontakter som med hänsyn till särskilda omständigheter är uppenbart befogade. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.3.

Bestämmelsen utformas med 1 § fjärde stycket lagen (1988:688) om kontaktförbud som förebild. För att undantagsregeln avseende befogade kontakter ska vara tillämplig ...

Förfarandet

[K3]10 §  Vid prövning av frågan om huruvida en europeisk skyddsorder ska erkännas och hur den ska verkställas tillämpas följande bestämmelser i lagen (1988:688) om kontaktförbud: 56 a, 7 a och 912 §§, 13 §, 13 a § första stycket och 1422 §§. Vid denna tillämpning ska bestämmelserna om kontaktförbud i stället avse förbud enligt 5 §.

[S2]En upplysning enligt 12 § 6 lagen om kontaktförbud ska endast avse möjligheten att få rättens prövning.

Prop. 2014/15:139: I paragrafen ges en hänvisning till bestämmelser i lagen om kontaktförbud för förfarandet vid åklagarens och rättens prövning av frågor om erkännande och verkställighet i Sverige av en europeisk skyddsorder. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.5–5.4.7.

I första stycket anges att vissa bestämmelser i lagen om kontaktförbud ska tillämpas vid prövning av frågan om huruvida en europeisk skyddsorder ...

Ändring av den europeiska skyddsordern

[K3]11 §  Om den europeiska skyddsordern ändras, ska åklagaren meddela ett nytt beslut enligt 5 §, om det inte finns hinder mot erkännande enligt 4 §.

Prop. 2014/15:139: Paragrafen innehåller en bestämmelse om förfarandet vid ändring av en europeisk skyddsorder. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.8.

Av paragrafen framgår att om den europeiska skyddsordern ändras, ska åklagaren meddela ett nytt beslut enligt 5 §, om det inte föreligger hinder mot erkännande enligt 4 § 1 eller 2. Med ändring avses även en förlängning (se artikel 13 i direktivet). Det är således bara ...

Upphävande av ett beslut om verkställighet

[K3]12 §  Åklagaren ska upphäva ett beslut enligt 5 §, om

 1. den europeiska skyddsordern upphävs eller återkallas
 2. det finns hinder mot erkännande av en ändrad skyddsorder enligt 11 §, eller
 3. en dom eller ett beslut som omfattar samma skyddsåtgärd som ligger till grund för skyddsordern verkställs eller följs upp i Sverige med stöd av rådets rambeslut 2008/947/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på domar och övervakningsbeslut i syfte att övervaka alternativa påföljder och övervakningsåtgärder respektive rådets rambeslut 2009/829/RIF om tillämpning mellan Europeiska unionens medlemsstater av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om övervakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande.

[S2]Om åklagarens beslut i fråga om erkännande och verkställighet är föremål för rättens prövning, är det rätten som prövar frågor enligt första stycket.

Prop. 2014/15:139: 3. en dom eller ett beslut som omfattar samma skyddsåtgärd som ligger till grund för skyddsordern verkställs eller följs upp i Sverige med stöd av rådets rambeslut 2008/947/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på domar och övervakningsbeslut i syfte att övervaka alternativa påföljder och övervakningsåtgärder respektive rådets rambeslut 2009/829/RIF om tillämpning mellan Europeiska unionens medlemsstater av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om övervakningsåtgärder ...

[K3]13 §  Åklagaren får upphäva ett beslut enligt 5 § om den som den europeiska skyddsordern är avsedd att skydda inte uppehåller sig i Sverige.

[S2]Om åklagarens beslut i fråga om erkännande och verkställighet är föremål för rättens prövning, är det rätten som prövar en fråga enligt första stycket.

Prop. 2014/15:139: Paragrafen innehåller en bestämmelse om att ett beslut om verkställighet får upphävas om den som den europeiska skyddsordern är avsedd att skydda inte uppehåller sig i Sverige. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.9. Paragrafen är utformad med beaktande av Lagrådets synpunkter.

Av första stycket framgår att ett beslut enligt 5 § får upphävas om den som skyddsordern är avsedd att skydda ...

Överträdelser

[K3]14 §  Den som bryter mot ett förbud som har meddelats enligt 5 § döms för överträdelse av europeisk skyddsorder till böter eller fängelse i högst ett år.

[S2]I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

[S3]Åtal för brott enligt första stycket får väckas endast om det står klart att överträdelsen inte kommer att leda till att det i den andra medlemsstaten inleds ett förfarande för att skärpa skyddsåtgärden eller för att upphäva skyddsåtgärden och i stället påföra en frihetsberövande åtgärd.

Prop. 2014/15:139: I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Åtal för brott enligt första stycket får väckas endast om det står klart att överträdelsen inte kommer att leda till att det i den andra medlemsstaten inleds ett förfarande för att skärpa skyddsåtgärden eller för att upphäva skyddsåtgärden och i stället påföra en frihetsberövande åtgärd.

Paragrafen innehåller en straffbestämmelse och en bestämmelse om åtalsbegränsning. Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2014/15:139#S5-4-11" ...

Ändringar

Lag (2015:642) om europeisk skyddsorder

Förarbeten
Rskr. 2015/16:13, Prop. 2014/15:139, Bet. 2015/16:JuU4
Ikraftträder
2016-01-01