Domstolsdatalag (2015:728)

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
2015-11-19
Ändring införd
SFS 2015:728 i lydelse enligt SFS 2018:1711
Ikraft
2016-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

Lagens syfte

1 §  Syftet med denna lag är att ge de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna och hyres- och arrendenämnderna möjlighet att behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt i sin rättskipande och rättsvårdande verksamhet och att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling.

Lagens tillämpningsområde

2 §  Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i de allmänna domstolarnas, de allmänna förvaltningsdomstolarnas och hyres- och arrendenämndernas rättskipande och rättsvårdande verksamhet. Lagen gäller också när personuppgifterna vidarebehandlas i den administrativa verksamheten för att lämnas ut efter begäran.

[S2]Lagen gäller inte vid behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (2018:1698) om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

[S3]Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Lag (2018:1711).

Förhållandet till annan reglering

3 §  Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:250).

Prop. 2017/18:113: Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

I paragrafen, som är ny, anges lagens förhållande till dataskyddsförordningen. Rubriken närmast före paragrafen har utformats ...

4 §  Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:250).

Prop. 2017/18:113: Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:000) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Paragrafen upplyser om hur lagen förhåller sig till lagen ...

5 §  De avvikande bestämmelser som finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur, ska tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag. Lag (2018:1246).

Ändamål

6 §  Personuppgifter får behandlas om det behövs för handläggning av mål och ärenden.

7 §  Personuppgifter som behandlas enligt 6 § får även behandlas om det behövs för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning.

[S2]Personuppgifter som behandlas enligt 6 § får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Lag (2018:250).

Prop. 2017/18:113: Personuppgifter som behandlas enligt 6 § får även behandlas om det behövs för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning.

Personuppgifter som behandlas enligt 6 § får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

Paragrafen innehåller bestämmelser om de sekundära ändamål ...

Tillgången till personuppgifter

8 §  Tillgången till personuppgifter ska begränsas till det som varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om tillgången till personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

9 §  En allmän domstol, en allmän förvaltningsdomstol eller en hyres- och arrendenämnd är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som den domstolen eller nämnden utför.

Dataskyddsombud

10 §  Den personuppgiftsansvarige ska utse ett eller flera dataskyddsombud. Lag (2018:250).

Prop. 2017/18:113: Den personuppgiftsansvarige ska utse ett eller flera dataskyddsombud.

I paragrafen finns en bestämmelse om dataskyddsombud. Övervägandena finns i avsnitt 9.

I paragrafen ersätts ordet personuppgiftsombud med ordet dataskyddsombud. Enligt paragrafen är den personuppgiftsansvarige skyldig att utse dataskyddsombud. Bestämmelser om när dataskyddsombud ska utses samt dataskyddsombudets ...

Information om personuppgiftsincidenter

11 §  Den personuppgiftsansvariges skyldighet att informera den registrerade om en personuppgiftsincident enligt artikel 34 i EU:s dataskyddsförordning gäller inte sådana uppgifter som den personuppgiftsansvarige inte får lämna ut till den registrerade enligt lag eller annan författning eller enligt beslut som har meddelats med stöd av författning. Lag (2018:250).

Prop. 2017/18:113: Den personuppgiftsansvariges skyldighet att informera den registrerade om en personuppgiftsincident enligt artikel 34 i EU:s dataskyddsförordning gäller inte sådana uppgifter som den personuppgiftsansvarige inte får lämna ut till den registrerade enligt lag eller annan författning eller enligt beslut som har meddelats med stöd av författning.

I paragrafen, som är ny, finns en bestämmelse om den personuppgiftsansvariges skyldighet att informera om ...

12 § Har upphävts genom lag (2018:250).

Behandling av känsliga personuppgifter

13 §  Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personen utifrån sådana uppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter). Lag (2018:250).

Prop. 2017/18:113: Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personen utifrån sådana uppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter).

Paragrafen innehåller en bestämmelse om behandling av känsliga personuppgifter. Övervägandena finns i avsnitt 10.2.

I artikel 9.1 i dataskyddsförordningen finns ett förbud mot att behandla ...

Sökbegränsningar

14 §  Vid sökning i personuppgifter är det förbjudet att använda sökbegrepp som avslöjar känsliga personuppgifter, uppgifter om nationell anknytning eller uppgifter om brott eller misstanke om brott.

[S2]Användning av särskilda beteckningar för identifiering av en viss mål- eller ärendetyp som sökbegrepp omfattas inte av förbudet i första stycket. Lag (2018:250).

Prop. 2017/18:113: Vid sökning i personuppgifter är det förbjudet att använda sökbegrepp som avslöjar känsliga personuppgifter, uppgifter om nationell anknytning eller uppgifter om brott eller misstanke om brott.

15 §  Förbudet i 14 § första stycket gäller inte användning

  1. i allmän domstol av sökbegrepp som avslöjar brott eller misstanke om brott, och
  2. i allmän förvaltningsdomstol av sökbegrepp som avslöjar hälsa, brott eller misstanke om brott.

[S2]Förbudet i 14 § första stycket gäller inte heller vid sökning i en viss handling eller i ett visst mål eller ärende.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om begränsningar av möjligheten att använda de sökbegrepp som anges i första stycket.

Elektroniskt utlämnande av personuppgifter

16 §  Personuppgifter får lämnas ut elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst om det inte är olämpligt.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om begränsningar av möjligheten att lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst. Lag (2018:1711).

17 §  Direktåtkomst får endast medges

  1. en allmän domstol,
  2. en allmän förvaltningsdomstol,
  3. en hyres- och arrendenämnd, eller
  4. en part eller partens ombud, biträde eller försvarare.

[S2]Direktåtkomst enligt första stycket 4 får endast avse personuppgifter i partens mål eller ärende.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om begränsningar av direktåtkomst enligt första stycket och om behörighet och säkerhet vid sådan åtkomst.

Personuppgifter i avgjorda mål och ärenden

18 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om begränsningar för behandling av personuppgifter som hänför sig till ett mål eller ärende som har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har fått laga kraft.

Överklagande

19 § Har upphävts genom lag (2018:250).

20 §  Beslut enligt artiklarna 12.5 och 15–21 i EU:s dataskyddsförordning som har meddelats av en hovrätt, tingsrätt eller förvaltningsrätt i egenskap av personuppgiftsansvarig får överklagas till kammarrätten. En kammarrätts beslut i sådana frågor får överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

[S2]Högsta domstolens och Högsta förvaltningsdomstolens beslut i frågor som avses i första stycket får inte överklagas. Lag (2018:250).

Prop. 2017/18:113: Beslut enligt artiklarna 12.5 och 15–21 i EU:s dataskyddsförordning som har meddelats av en hovrätt, tingsrätt eller förvaltningsrätt i egenskap av

personuppgiftsansvarig får överklagas till kammarrätten. En kammarrätts beslut i sådana frågor får överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta ...

21 §  En hyres- och arrendenämnds beslut i frågor som avses i 20 § första stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

22 § Har upphävts genom lag (2018:250).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Domstolsdatalag (2015:728)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:33, Prop. 2014/15:148, Bet. 2015/16:JuU6
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:759) om ändring i domstolsdatalagen (2015:728)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:301, Prop. 2015/16:148, Bet. 2015/16:CU24
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2017-01-18

Lag (2018:250) om ändring i domstolsdatalagen (2015:728)

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
  3. Har upphävts genom lag (2018:1711).
Förarbeten
Rskr. 2017/18:231, Prop. 2017/18:113, Bet. 2017/18:JuU33
Omfattning
upph. 5, 11, 12, 19, 22 §§, rubr. 4, 11, 12 §§; nuvarande 3 § betecknas 5 §; ändr. 4, 7, 10, 13, 14, 20 §§, rubr. närmast före 10 §; nya 3, 11 §§, rubr. närmast före 3, 11 §§
Ikraftträder
2018-05-25

Lag (2018:1246) om ändring i domstolsdatalagen (2015:728)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:392, Prop. 2017/18:232, Bet. 2017/18:JuU37
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2018-08-01

Lag (2018:1711) om ändring i domstolsdatalagen (2015:728)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:10, Prop. 2017/18:269, Bet. 2018/19:JuU3
Omfattning
upph. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2018:250; ändr. 2, 16 §§
Ikraftträder
2019-01-01