Lag (2018:1698) om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
2018-11-15
Ändring införd
SFS 2018:1698
Ikraft
2019-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller utöver brottsdatalagen (2018:1177) när följande domstolar i egenskap av behöriga myndigheter behandlar personuppgifter:

  1. allmän domstol, om uppgifterna behandlas i syfte att handlägga mål och ärenden om utredning av eller lagföring för brott, ändring eller verkställighet av straffrättsliga påföljder eller upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, och
  2. allmän förvaltningsdomstol, om uppgifterna behandlas i syfte att handlägga mål om verkställighet av häktning eller straffrättsliga påföljder.

Personuppgiftsansvar

2 §  En domstol är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som den utför.

Rättsliga grunder

3 §  Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för handläggning av mål och ärenden om utredning av eller lagföring för brott, om verkställighet av häktning eller ändring eller verkställighet av straffrättsliga påföljder eller om upprätthållande av allmän ordning och säkerhet.

Behandling för nya ändamål

4 §  Förutsättningarna för att behandla personuppgifter som behandlas med stöd av 3 § för nya ändamål regleras i 2 kap.4 och 22 §§brottsdatalagen (2018:1177).

Behandling av personnummer

5 §  Personnummer och samordningsnummer får behandlas endast när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl.

Sökbegränsningar

6 §  Vid sökning i personuppgifter är det förbjudet att använda sökbegrepp som avslöjar sådana personuppgifter som avses i 2 kap.11 och 12 §§brottsdatalagen (2018:1177) eller uppgifter om nationell anknytning.

[S2]Användning av särskilda beteckningar för identifiering av en viss mål- eller ärendetyp som sökbegrepp omfattas inte av förbudet. Förbudet gäller inte heller vid sökning i en viss handling eller i ett visst mål eller ärende.

Prop. 2017/18:269: I första stycket anges att sökbegrepp som avslöjar sådana uppgifter som avses i 2 kap.11 och 12 §§brottsdatalagen, dvs. känsliga personuppgifter, inte får användas vid sökning i personuppgifter. Bestämmelsen gäller ...

7 §  Förbudet i 6 § första stycket gäller inte användning i allmän förvaltningsdomstol av sökbegrepp som avslöjar hälsa. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om begränsningar av möjligheten att använda sökbegrepp som avslöjar hälsa.

8 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om begränsningar av möjligheten att använda sökbegrepp som avslöjar brott eller misstanke om brott.

Elektroniskt utlämnande av personuppgifter

9 §  Personuppgifter får lämnas ut elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst om det inte är olämpligt.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om begränsningar av möjligheten att lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst.

Prop. 2017/18:269: I första stycket anges att personuppgifter får lämnas ut elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst om det inte är olämpligt. Bestämmelsen motsvarar 16 § domstolsdatalagen, men terminologin ändras. Med utlämnande elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst avses bl.a. utlämnande på ett usb-minne, genom e-post eller annan elektronisk överföring. Lämplighetsprövningen ska ske i varje enskilt fall. Det har vid ...

10 §  Direktåtkomst får endast medges

  1. en allmän domstol,
  2. en allmän förvaltningsdomstol, eller
  3. en part eller partens ombud, biträde eller försvarare.

[S2]Direktåtkomst enligt första stycket 3 får endast avse personuppgifter i partens mål eller ärende.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om begränsningar av direktåtkomst enligt första stycket och om behörighet och säkerhet vid sådan åtkomst.

Prop. 2017/18:269: I första stycket begränsas möjligheterna för en domstol att medge direktåtkomst till vissa mottagare, nämligen dels allmänna domstolar och allmänna förvaltningsdomstolar, dels parter och parters ombud, biträde eller försvarare. Bestämmelsen ger en domstol möjlighet att medge direktåtkomst, men innebär inte någon rätt för mottagarna att få sådan åtkomst. Det är den domstol som innehar uppgifterna som bestämmer om direktåtkomst ska beviljas eller inte. Direktåtkomst får beviljas endast om ...

Personuppgifter i avgjorda mål och ärenden

11 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om begränsningar för behandling av personuppgifter som hänför sig till ett mål eller ärende som har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har fått laga kraft.

Administrativa sanktionsavgifter

12 §  En sanktionsavgift får tas ut av den personuppgiftsansvarige vid överträdelse av bestämmelserna i – 3 § om rättsliga grunder för behandling av personuppgifter, eller

[S2]Sanktionsavgiften ska bestämmas till högst 10 000 000 kronor.

Prop. 2017/18:269: I första stycket anges uttömmande vid vilka överträdelser av domstolarnas brottsdatalag sanktionsavgift får tas ut av den personuppgiftsansvarige. Tillsynsmyndigheten avgör i det enskilda fallet om det är påkallat att ta ut sanktionsavgift, vilket framgår av formuleringen att avgift får tas ut. Sanktionsavgift får inte tas ut om behandlingen av personuppgifter utförs inom ramen för den dömande verksamheten (jfr 5 kap. 2 ...

Skadestånd

13 §  Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177) ska tillämpas vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den.

Överklagande

14 §  Beslut i sådana frågor som avses i 7 kap. 2 § brottsdatalagen (2018:1177) som har meddelats av en hovrätt, tingsrätt eller förvaltningsrätt i egenskap av personuppgiftsansvarig, får överklagas till kammarrätten. En kammarrätts beslut i sådana frågor får överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

[S2]Högsta domstolens och Högsta förvaltningsdomstolens beslut i frågor som avses i första stycket får inte överklagas.

Prop. 2017/18:269: I första stycket första meningen anges vilka beslut enligt brottsdatalagen som får överklagas. De beslut som får överklagas är beslut om rättelse eller komplettering enligt 4 kap. 9 § första stycket, beslut om radering enligt 4 kap. 10 § första stycket, beslut om begränsning av behandlingen enligt 4 kap. 9 § andra stycket eller 10 § andra stycket, beslut att inte lämna information enligt 4 kap. 3 §, beslut att ta ut avgift ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2018:1698) om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
  2. Domstolsdatalagen (2015:728) i lydelsen före den 25 maj 2018 gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
  3. En sanktionsavgift enligt 12 § får beslutas endast för överträdelser som har skett efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2018/19:10, Prop. 2017/18:269, Bet. 2018/19:JuU3
Ikraftträder
2019-01-01