Allmän bestämmelse

1 §  I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av domstolsdatalagen (2015:728).

[S2]Med domstol eller domstolsinstans avses i denna förordning en allmän domstol, en allmän förvaltningsdomstol eller en hyres- och arrendenämnd. Förordning (2018:251).

Tillgången till personuppgifter

2 §  Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att det inom myndigheten finns rutiner för tilldelning, förändring, borttagning och regelbunden uppföljning av behörigheter för tillgång till personuppgifter.

Sökbegränsningar

Sökning i de allmänna domstolarna

3 §  Användningen i allmän domstol enligt 15 § första stycket 1 domstolsdatalagen (2015:728) av sökbegrepp som avslöjar brott eller misstanke om brott får inte avse sökning i personuppgifter i tvistemål. Användningen av sådana sökbegrepp får inte heller avse sökning i personuppgifter i mål eller ärenden som har avgjorts slutligt genom en dom eller ett beslut fem år efter utgången av det kalenderår då avgörandet fick laga kraft.

4 §  Personnamn, personnummer, samordningsnummer och andra uppgifter som direkt kan hänföras till en fysisk person som är i livet får inte användas som sökbegrepp vid sökning i personuppgifter i brottmål som har avgjorts slutligt genom en dom eller ett beslut fem år efter utgången av det kalenderår då avgörandet fick laga kraft.

Sökning i de allmänna förvaltningsdomstolarna

5 §  Användningen i allmän förvaltningsdomstol enligt 15 § första stycket 2 domstolsdatalagen (2015:728) av sökbegrepp som avslöjar hälsa, brott eller misstanke om brott får inte avse sökning i personuppgifter i mål som handläggs av Migrationsöverdomstolen eller av en migrationsdomstol. Användningen av sådana sökbegrepp får inte heller avse sökning i personuppgifter i mål som har avgjorts slutligt genom en dom eller ett beslut tjugo år efter utgången av det kalenderår då avgörandet fick laga kraft.

Undantag från sökförbuden

6 §  Förbuden i 35 §§ gäller inte vid sökning i en viss handling eller i ett visst mål eller ärende.

Direktåtkomst

När direktåtkomst är tillåten

7 §  Direktåtkomst enligt 17 § domstolsdatalagen (2015:728) får medges endast i de fall som anges i 812 §§ och med de ytterligare begränsningar som enligt 13 § gäller för direktåtkomst till personuppgifter i mål och ärenden som har avgjorts slutligt.

Direktåtkomst vid överklagande

8 §  När ett mål eller ärende överklagas får den lägre domstolsinstans som har prövat målet eller ärendet medge högre domstolsinstanser direktåtkomst till personuppgifterna i målet eller ärendet och till personuppgifterna i andra mål och ärenden som har samband med det överklagade målet eller ärendet.

9 §  När ett mål eller ärende överklagas får en högre domstolsinstans medge de lägre domstolsinstanser som har prövat målet eller ärendet direktåtkomst till personuppgifterna i målet eller ärendet och till personuppgifterna i andra mål och ärenden som har samband med det överklagade målet eller ärendet.

10 §  Vid tillämpningen av 8 och 9 §§ ska en ansökan om resning eller om återställande av försutten tid eller en klagan över domvilla jämställas med ett överklagande.

Direktåtkomst till rättspraxis

11 §  Högsta domstolen och hovrätterna får medge en allmän domstol eller en hyres- och arrendenämnd direktåtkomst till domar och beslut. Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna får medge en allmän förvaltningsdomstol direktåtkomst till domar och beslut. Direktåtkomsten får även avse

 1. uppgifter om parterna och deras ombud, biträden eller försvarare,
 2. uppgifter om expediering, delgivning, överklagande och laga kraft,
 3. uppgift om saken,
 4. ärendemening,
 5. uppgift om samband med andra mål,
 6. en sammanfattning av domen eller beslutet,
 7. uppgifter om domare, handläggare och andra tjänstemän vid domstolen, och
 8. andra uppgifter med direkt anknytning till en dom eller ett beslut.

Direktåtkomst till miljöboken

11 a §  En mark- och miljödomstol får medge Högsta domstolen, Mark- och miljööverdomstolen eller en annan mark- och miljödomstol direktåtkomst till den förteckning som förs över domstolens avgöranden inom domsområdet i frågor som rör miljöbalken eller lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (miljöboken). Direktåtkomsten får avse

 1. målnummer och domsnummer,
 2. geografiska koordinater,
 3. fastighetsbeteckningar,
 4. namn på parter och anläggningar,
 5. en sammanfattning av avgörandet, och
 6. andra uppgifter med direkt anknytning till ett avgörande.

[S2]Om ett avgörande har överklagats får direktåtkomst medges även till uppgifter som har registrerats om överinstansens avgörande och som motsvarar de uppgifter som anges i första stycket. Förordning (2017:330).

Direktåtkomst i samband med beredskapsverksamhet

12 §  Domstolar som tillsammans deltar i beredskap får medge varandra direktåtkomst till personuppgifter som behövs för handläggningen av de mål och ärenden som omfattas av beredskapsverksamheten.

Ytterligare begränsning av direktåtkomst till slutligt avgjorda mål och ärenden

13 §  När ett mål eller ärende har avgjorts slutligt genom en dom eller ett beslut som har fått laga kraft får direktåtkomst till personuppgifterna i målet eller ärendet medges endast

 1. under sex månader efter det att domen eller beslutet fick laga kraft vid direktåtkomst enligt 810 §§, och
 2. under tjugo år efter det att domen eller beslutet fick laga kraft vid direktåtkomst enligt 11 §.

Bemyndigande

14 §  Domstolsverket får meddela närmare föreskrifter om tillgången till personuppgifter. För tilldelning av behörighet för tillgång till personuppgifter ska det särskilt beaktas att det utöver behovet av uppgifterna ställs krav på utbildning och erfarenhet.

[S2]Domstolsverket får meddela ytterligare föreskrifter om

 1. begränsningar av möjligheten att lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst,
 2. begränsningar av möjligheten att lämna ut personuppgifter genom direktåtkomst och om behörighet och säkerhet vid sådan åtkomst,
 3. begränsningar för behandling av personuppgifter som hänför sig till ett mål eller ärende som har avgjorts slutligt genom en dom eller ett beslut som har fått laga kraft, och
 4. verkställigheten av domstolsdatalagen (2015:728).

[S3]Domstolsverket får även meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

[S4]Innan Domstolsverket meddelar föreskrifter ska Integritetsskyddsmyndigheten ges tillfälle att yttra sig över Domstolsverkets förslag. Förordning (2020:1135).

 • DVFS 2017:10: Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2017:10) om personuppgiftsbehandling i Vera.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Domstolsdataförordning (2015:729)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. Bestämmelserna i 3 § andra meningen, 4 §, 5 § andra meningen och 13 § om begränsningar för sökning och direktåtkomst i fråga om slutligt avgjorda mål och ärenden tillämpas första gången den 1 januari 2019.
 3. Bestämmelserna i 712 §§ om direktåtkomst tillämpas i de allmänna förvaltningsdomstolarna första gången den 1 januari 2018.
 4. Genom förordningen upphävs förordningen (2001:639) om registerföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling, förordningen (2001:640) om registerföring m.m. vid förvaltningsrätt med hjälp av automatiserad behandling, förordningen (2001:641) om registerföring m.m. vid Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna med hjälp av automatiserad behandling och förordningen (2001:642) om registerföring m.m. vid hyres- och arrendenämnderna med hjälp av automatiserad behandling.
 5. De upphävda bestämmelserna i 5 § i förordningen (2001:639) om registerföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling och i 5 § i förordningen (2001:640) om registerföring m.m. vid förvaltningsrätt med hjälp av automatiserad behandling gäller fortfarande, dock längst till och med den 30 juni 2017.
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2017:330) om ändring i domstolsdataförordningen (2015:729)

Omfattning
ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträder
2017-06-01

Förordning (2018:251) om ändring i domstolsdataförordningen (2015:729)

Omfattning
ändr. 1, 14 §§
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:1742) om ändring i domstolsdataförordningen (2015:729)

Omfattning
ändr. 14 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2020:1135) om ändring i domstolsdataförordningen (2015:729)

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2021-01-01