Förordning (2015:736) om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för utlandssvenska elever

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2015-11-19
Ändring införd
SFS 2015:736 i lydelse enligt SFS 2018:1339
Ikraft
2016-01-01
Upphäver
Förordning (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till huvudmän inom skolväsendet som tar emot utlandssvenska elever.

[S2]Förordningen innehåller också bestämmelser om statsbidrag till utbildningsanordnare som tar emot utlandssvenska elever till sådan IB-utbildning (International Baccalaureate) som avses i 29 kap. 17 § skollagen (2010:800).

Förutsättningar för statsbidrag

2 §  Statsbidrag lämnas till huvudmän för grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt till anordnare av sådan IB-utbildning som avses i 29 kap. 17 § skollagen (2010:800).

3 §  Statsbidrag lämnas för utbildning av utlandssvenska elever från och med årskurs 7 i grundskolan eller grundsärskolan till och med sista året i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller IB-utbildningen.

[S2]Statsbidrag får dock inte lämnas för utbildning av elever som är folkbokförda i Sverige. Bidrag får inte heller lämnas för utbildning av elever i sådan IB-utbildning som anordnas med statligt bidrag enligt förordningen (SKOLFS 2002:7) om internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna. Förordning (2018:1339).

4 §  Med utlandssvensk elev avses en elev vars vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet och av vilka minst en är svensk medborgare.

[S2]En elev som tillhör gruppen utlandssvenska elever när han eller hon börjar utbildningen ska anses tillhöra denna grupp under hela tiden i årskurserna 7–9 i grundskolan eller grundsärskolan respektive hela tiden i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller IB-utbildningen, även om de faktiska förhållandena för eleven ändras under studietiden.

[S3]En elev som först vid ett senare tillfälle uppfyller villkoren för att tillhöra gruppen utlandssvenska elever ska anses som utlandssvensk under återstoden av tiden i årskurserna 7–9 i grundskolan eller grundsärskolan respektive återstoden av tiden i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller IB-utbildningen.

5 §  Statsbidrag beräknas för ett kalenderhalvår i sänder.

6 §  Bidrag för det första kalenderhalvåret lämnas för den som är elev i utbildningen den 15 februari. Bidrag för det andra kalenderhalvåret lämnas för den som är elev i utbildningen den 15 september.

Statsbidragets storlek

Grundskola och grundsärskola

7 §  För elever i grundskolan eller grundsärskolan lämnas bidrag med ett belopp per elev och kalenderhalvår som beslutas särskilt av regeringen.

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

8 §  För elever i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan lämnas bidrag med ett belopp per elev och kalenderhalvår som motsvarar hälften av det belopp per elev och läsår som Statens skolverk har föreskrivit för respektive program, och i förekommande fall inriktning, med stöd av 13 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039) eller, om ett särskilt belopp har beslutats enligt 16 kap. 51 § tredje stycket, 16 kap. 55 § andra stycket, 19 kap. 44 § tredje stycket eller 19 kap. 48 § tredje stycketskollagen (2010:800), hälften av det beloppet.

[S2]För elever på introduktionsprogram lämnas bidrag med ett belopp per elev och kalenderhalvår som beslutas särskilt av regeringen.

[S3]Bidrag för elever i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år lämnas för varje kalenderår med ett belopp per kalenderhalvår och elev som uppgår till hälften av det belopp som lämnas till en huvudman enligt 11 kap. 6 § förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning.

IB-utbildning

9 §  För elever i IB-utbildning lämnas bidrag med ett belopp per elev och kalenderhalvår som motsvarar hälften av det belopp per elev och läsår som Statens skolverk har föreskrivit för naturvetenskapsprogrammet med stöd av 13 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039).

Ansökan, beslut och utbetalning

10 §  Bidraget för det första kalenderhalvåret söks hos Statens skolverk senast den 1 mars det kalenderår ansökan avser. Bidraget för det andra kalenderhalvåret söks senast den 1 oktober.

Skolverket ska fatta beslut om och betala ut bidraget.
Förordning (2018:1339).

Uppgiftsskyldighet

11 §  Huvudmannen är skyldig att lämna Statens skolverk de uppgifter som behövs för bedömningen av om statsbidrag får lämnas enligt denna förordning.

Återbetalning av statsbidrag

12 §  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att statsbidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, eller
  2. statsbidraget av någon annan orsak har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta.

[S2]Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns särskilda skäl, får Skolverket efterge återkrav helt eller delvis. En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in i beslutet om statsbidrag.

13 § Har upphävts genom förordning (2018:1339).

Bemyndigande

14 §  Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

15 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:892).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2015:736) om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för utlandssvenska elever

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige.
  3. Förordningen ska inte tillämpas på utbildning som statsbidrag lämnas för enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (2015:735) om upphävande av förordningen (2011:525) om statsbidrag till riksinternatskolor.
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2018:892) om ändring i förordningen (2015:736) om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för utlandssvenska elever

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1339) om ändring i förordningen (2015:736) om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för utlandssvenska elever

Omfattning
upph. 13 §, rubr. närmas 13 §; ändr. 3, 10 §§
Ikraftträder
2019-01-01