Upphävd författning

Förordning (2016:1041) om plastbärkassar

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2016-11-17
Ändring införd
SFS 2016:1041 i lydelse enligt SFS 2018:1613
Ikraft
2016-12-13
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

1 §  Denna förordning är meddelad med stöd av

2 §  Förordningen innehåller bestämmelser om skyldighet att informera och rapportera om plastbärkassar och deras miljöpåverkan i syfte att minska förbrukningen av sådana kassar och därmed minska nedskräpning och främja ett mer effektivt resursutnyttjande.

3 §  Bestämmelserna i 6 och 9 §§ gäller inte bärkassar vars vägg är tunnare än 15 mikrometer och

 1. behövs av hygienskäl, eller
 2. tillhandahålls som primära förpackningar för livsmedel som säljs i lösvikt. Förordning (2018:1613).

4 §  I förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar finns ytterligare bestämmelser som gäller plastbärkassar. Förordning (2018:1469).

Ordförklaringar

5 §  I denna förordning avses med

[S2]bärkasse: påse som tillhandahålls för att konsumenter ska kunna packa och bära varor från den plats där varorna tillhandahålls och som inte är avsedd för varaktigt bruk,

[S3]plast: en polymer i den mening som avses i artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, som kan ha tillförts tillsatser eller andra ämnen,

[S4]plastbärkasse: bärkasse som består av plast,

[S5]tjock plastbärkasse: plastbärkasse vars vägg är 50 mikrometer eller tjockare, och

[S6]tunn plastbärkasse: plastbärkasse vars vägg är tunnare än 50 mikrometer.

Information för minskad förbrukning

6 §  Den som i en yrkesmässig verksamhet tillhandahåller plastbärkassar till konsumenter ska informera om

 1. plastbärkassars miljöpåverkan och fördelarna med en minskad förbrukning av plastbärkassar, och
 2. åtgärder som kan vidtas för att minska förbrukningen.

[S2]Informationsskyldigheten gäller inte bärkassar som tillhandahålls på distans.

Uppgifter om tillverkning och införsel

7 §  Den som yrkesmässigt tillverkar plastbärkassar eller för in plastbärkassar till Sverige ska senast den 31 mars varje år lämna uppgift till Naturvårdsverket om hur många tunna och hur många tjocka plastbärkassar som tillverkades eller fördes in och var avsedda för den svenska marknaden under det närmast föregående kalenderåret.

[S2]Av uppgifterna ska det framgå hur många av de tunna plastbärkassarna som utgör bärkassar vars vägg är tunnare än 15 mikrometer och

 1. behövs av hygienskäl, eller
 2. tillhandahålls som primära förpackningar för livsmedel som säljs i lösvikt. Förordning (2018:1613).

8 §  Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten.

 • NFS 2020:8: Naturvårdsverkets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall

Bevakning av att förbrukningen minskar

9 §  Naturvårdsverket ska med utgångspunkt i de uppgifter som lämnas enligt 7 § bevaka att förbrukningen av plastbärkassar minskar och att förbrukningen av tunna plastbärkassar inte överskrider 90 kassar per person och år senast den 31 december 2019 och 40 kassar per person och år senast den 31 december 2025.

[S2]Om Naturvårdsverket bedömer att förbrukningen av plastbärkassar inte minskar eller att förbrukningen av tunna plastbärkassar kommer att överskrida de nivåer som anges i första stycket, ska Naturvårdsverket föreslå ändamålsenliga åtgärder till regeringen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2016:1041) om plastbärkassar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 13 december 2016.
 2. Bestämmelsen i 6 § tillämpas första gången på kassar som tillhandahålls efter den 31 maj 2017.
 3. Bestämmelsen i 7 § tillämpas första gången på kassar som tillverkas eller förs in under kalenderåret 2017.
Ikraftträder
2016-12-13

Förordning (2018:1469) om ändring i förordningen (2016:1041) om plastbärkassar

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2018:1613) om ändring i förordningen (2016:1041) om plastbärkassar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2018.
 2. För sådana tunna bärkassar som avses i 7 § andra stycket ska uppgifter enligt 7 § första stycket lämnas första gången i fråga om kassar som tillverkas eller förs in under kalenderåret 2019.
Omfattning
ändr. 3, 7 §§
Ikraftträder
2018-12-01

Ändring, SFS 2021:996

Omfattning
upph.