NFS 2020:8

Naturvårdsverkets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234 Beställningsnummer 15820-08

1

Naturvårdsverkets föreskrifter

om skyldighet att lämna uppgifter om förpackningar och

förpackningsavfall;

beslutade den 25 juni 2020

Med stöd av 79 § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpack-

ningar1, 12 a § förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och

metallburkar samt 8 § förordningen (2016:1041) om plastbärkassar föreskriver

Naturvårdsverket följande.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om

1. Naturvårdsverkets digitala lösning för uppgifter om förpackningar och

förpackningsavfall, och

2. skyldighet att lämna uppgifter till Naturvårdsverket enligt

a) 62, 67, 68, 69 a, 72 och 73 §§ förordningen (2018:1462) om producent-

ansvar för förpackningar,

b) 10 a § förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och

metallburkar, och

c) 7 § förordningen (2016:1041) om plastbärkassar.

Definitioner

2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse

som i 15 kap.miljöbalken och avfallsförordningen (2020:614).

3 § Med förpackning, förpackningsavfall, producent, system för återanvändning

av förpackningar och insamlingssystem avses i dessa föreskrifter detsamma som

i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar.

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om för-

packningar och förpackningsavfall, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv

(EU) 2018/852.

NFS 2020:8

Utkom från trycket

den 1 juli 2020

2

NFS 2020:8

4 § I dessa föreskrifter avses med

beräkningspunkt: den punkt där förpackningsavfallsmaterial går in i det mate-

rialåtervinningsförfarande varigenom avfallet upparbetas till produkter, material

eller ämnen som inte är avfall, eller den punkt där avfallsmaterialen upphör att

vara avfall till följd av ett förberedande förfarande innan de upparbetas, och

mätpunkt: den punkt där massan av avfallsmaterial mäts i syfte att fastställa

avfallsmängden vid beräkningspunkten.

Uppgifter ska lämnas i digital lösning

5 § De uppgifter som ska lämnas till Naturvårdsverket enligt

1. 62, 67 §§, 68 § 1 b, 69 a, 72 och 73 §§ förordningen (2018:1462) om

producentansvar för förpackningar,

2. 7 § förordningen (2016:1041) om plastbärkassar,

3. 10 a § i förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och

metallburkar, och

4. dessa föreskrifter

ska lämnas i en av Naturvårdsverket anvisad digital lösning.

6 § Uppgifter som enligt 5 § ska lämnas i en digital lösning som anvisas av

Naturvårdsverket får lämnas på annat sätt om det finns särskilda skäl.

Uppgiftsskyldighet för producenter

7 § En producent ska senast den 31 mars varje år lämna uppgift till Naturvårds-

verket om de förpackningar som producenten tillhandahållit eller släppt ut på den

svenska marknaden för vilka information om innehåll av vissa farliga ämnen har

lämnats till den databas som ska inrättas av Europeiska kemikaliemyndigheten

enligt artikel 9.2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19

november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851 av den 30 maj 2018.

Uppgifter enligt första stycket ska avse information om de förpackningar

som producenten har tillhandahållit eller släppt ut på den svenska marknaden

under det närmast föregående kalenderåret.

8 § De uppgifter som en producent ska lämna till Naturvårdsverket enligt 73 §

andra stycket förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar

ska grundas på de anvisningar som ges i 9–12 §§ och vara uppdelade på för-

packningsmaterialen

1. glas,

2. plast,

3. papper och kartong,

4. metall totalt,

a) varav järn

b) varav aluminium

5. trä, och

6. annat.

9 § Uppgifter enligt 8 § om plast, järn och aluminium ska redovisas fördelat

på mängder som omfattas av ett retursystem enligt förordningen (2005:220)

om retursystem för plastflaskor och metallburkar respektive av ett insamlings-

system enligt förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar.

3

NFS 2020:8

10 § Mängden förpackningar som tillhandahållits i Sverige eller släppts ut

på den svenska marknaden för första gången beräknas som tillverkning plus

import minus export.

11 § Kompositförpackningar och andra förpackningar som består av mer än ett

material ska beräknas och rapporteras per material som ingår i förpackningen.

Avvikelser från detta krav får endast ske om ett visst material utgör en obetydlig

del av förpackningsenheten och under inga omständigheter mer än 5 procent

av förpackningens totala massa.

12 § För förpackningar av material som förekommer i mindre kvantiteter och

som inte specificerats i 8 § får uppskattningar användas. Sådana uppskattningar

ska grundas på de mest tillförlitliga uppgifter som finns tillgängliga.

Uppgiftsskyldighet för den som driver ett insamlingssystem

13 § De uppgifter som ska lämnas till Naturvårdsverket enligt 62 § första

stycket 2 förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar

ska grundas på de anvisningar som ges i 19–31 §§ och vara uppdelade på

förpackningsmaterialen

1. plast,

2. trä,

3. metall, varvid behandlade mängder ska redovisas fördelat på järn respek-

tive aluminium

4. glas,

5. papper och kartong, och

6. annat.

För varje förpackningsmaterial ska anges hur stora avfallsmängder som är

kommunalt avfall.

Uppgiftsskyldighet för den som driver ett retursystem

14 § De uppgifter som ska lämnas till Naturvårdsverket enligt 10 a § för-

ordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar ska

grundas på de anvisningar som ges i 19–30 §§ och vara uppdelade på förpack-

ningsmaterialen

1. plast, och

2. metall, varvid behandlade mängder ska redovisas fördelat på järn respek-

tive aluminium.

Uppgiftsskyldighet för den som samlar in förpackningsavfall från

yrkesmässig verksamhet

15 § De uppgifter som ska lämnas till Naturvårdsverket enligt 68 § 1 b förord-

ningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar ska grundas på de

anvisningar som ges i 19–31 §§ och vara uppdelade på förpackningsmaterialen

1. plast,

2. trä,

3. metall, varvid behandlade mängder ska redovisas fördelat på järn respek-

tive aluminium

4. glas,

4

NFS 2020:8

5. papper och kartong, och

6. annat.

För varje förpackningsmaterial ska anges hur stora avfallsmängder som är

kommunalt avfall.

Uppgifter för kvalitetskontroll och spårbarhet

16 § Den som lämnar uppgifter enligt 62 § eller 68 § 1 b förordningen

(2018:1462) om producentansvar för förpackningar eller 10 a § förordningen

(2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar ska också i kva-

litetskontrolls- och spårbarhetssyfte lämna uppgift till Naturvårdsverket om

1. hur uppgifter om mängden materialåtervunnet förpackningsavfall samlas

in,

2. från vilka typer av aktörer uppgifterna samlas in,

3. hur uppgifterna om materialåtervunna mängder valideras, och

4. vilka skattningar som har använts.

Av uppgifterna ska framgå vilka uppgifter som gäller avfall som behandlas

inom Sverige, i annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

(EES) respektive utanför EES.

Uppgiftsskyldighet för den som yrkesmässigt driver ett system

för återanvändning av förpackningar

17 § Den som yrkesmässigt driver ett system för återanvändning av förpack-

ningar ska senast den 31 mars varje år till Naturvårdsverket lämna uppgifter

om den totala mängden

1. roterande återanvändbara förpackningar under året angivet i ton, och

2. roterande återanvändbara konsumentförpackningar under året angivet i ton.

Med totala mängden roterande återanvändbara förpackningar under året

enligt första stycket 1 avses summan av antalet rotationer som återanvändbara

förpackningar genomgår ett visst år multiplicerat med deras massa. Med to-

tala mängden roterande återanvändbara konsumentförpackningar under året

enligt första stycket 2 avses summan av antalet rotationer som återanvändbara

konsumentförpackningar genomgår ett visst år multiplicerat med deras massa.

Uppgifter enligt första stycket ska avse de förpackningar som lämnats till

systemet under det närmast föregående kalenderåret.

18 § De uppgifter som lämnas enligt 17 § ska vara uppdelade på förpacknings-

materialen

1. plast,

2. trä,

3. järn,

4. aluminium,

5. glas,

6. papper och kartong, och

7. annat.

Uppgifterna ska ange mängd förpackningar som behandlats genom reparation

av träförpackningar angivet i ton.

5

NFS 2020:8

Anvisningar för återvinningsförfaranden och materialåtervinning

för den som driver ett retursystem, insamlingssystem eller samlar

in förpackningsavfall

Återvinningsförfaranden

19 § Det som rapporteras som energiåtervunnet ska inkludera förbränning med

energiåtervinning och upparbetning av avfall för att användas som bränsle eller

annan energikälla.

20 § Det som rapporteras som annan återvinning ska utesluta reparation av

träförpackningar, materialåtervinning och energiåtervinning men inbegripa

återfyllnad.

Beräkning av materialåtervinning för förpackningsavfall som behandlas ut-

anför Sverige

21 § Förpackningsavfall som skickas till ett annat land inom Europeiska eko-

nomiska samarbetsområdet (EES) för materialåtervinning får tillgodoräknas

för materialåtervinning endast av den medlemsstat där förpackningsavfallet

samlades in.

22 § Förpackningsavfall som exporteras från Europeiska ekonomiska samarbets-

området (EES) får tillgodoräknas för materialåtervinning av den medlemsstat

där det samlades in endast om de uppgifter som insamlats om materialåtervun-

net förpackningsavfall är tillförlitliga och exakta och om exportören i enlighet

med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14

juni 2006 om transport av avfall i lydelsen enligt Kommissionens förordning

(EG) nr 1379/2007 kan bevisa att avfallstransporten uppfyller kraven i den

förordningen och att behandlingen av förpackningsavfall utanför EES skedde

under förhållanden som i stort sett motsvarar kraven i relevant unionsrätt på

miljöområdet.

Beräkning av materialåtervinning för förpackningar som består av mer än

ett material

23 § För beräkning av materialåtervinning ska kompositförpackningar och andra

förpackningar som består av mer än ett material beräknas och rapporteras per

material som ingår i förpackningen. Avvikelser från detta krav får endast ske

om ett visst material utgör en obetydlig del av förpackningsenheten och under

inga omständigheter mer än 5 procent av förpackningens totala massa.

Beräkningspunkt för materialåtervinning

24 § Mängden materialåtervunnet förpackningsavfall ska vara mängden

avfall vid beräkningspunkten. Mängden förpackningsavfall som går in i ett

materialåtervinningsförfarande ska omfatta målmaterial. Den får omfatta icke-

målmaterial endast i den utsträckning som deras förekomst är tillåten för det

specifika materialåtervinningsförfarandet.

För de förpackningsavfallsmaterial och de materialåtervinningsförfaranden

som listas i bilagan ska de beräkningspunkter som anges där gälla.

6

NFS 2020:8

25 § Om mätpunkten avser produktionen i en anläggning som skickar förpack-

ningsavfall till materialåtervinning utan ytterligare förberedande behandling,

eller avser tillförseln till en anläggning där förpackningsavfall går in i material-

återvinningsförfarandet utan ytterligare förberedande behandling, får mängden

sorterat förpackningsavfall som avvisas av materialåtervinningsanläggningen

inte inkluderas i mängden materialåtervunnet förpackningsavfall.

26 § Om en anläggning utför förberedande behandling före beräkningspunkten

i den anläggningen, får det avfall som avlägsnas under den förberedande be-

handlingen inte inkluderas i den mängd materialåtervunnet förpackningsavfall

som rapporteras av den anläggningen.

27 § Om fukthalten hos förpackningsavfallet vid mätpunkten skiljer sig från

fukthalten hos förpackningar som släpps ut på marknaden ska mängden för-

packningar vid mätpunkten korrigeras för att avspegla den naturliga fukthalt

hos förpackningsavfallet som motsvarar fukthalten hos likvärdiga förpackningar

som släpps ut på marknaden.

28 § Mängden materialåtervunnet förpackningsavfall får inte inkludera icke-

förpackningsmaterial som samlats in tillsammans med förpackningsavfallet,

t.ex. avfall av samma material som inte härrör från förpackningar och rester

av produkter som förpackningarna har innehållit.

29 § Vikten av materialåtervunnet förpackningsavfall ska beräknas som vikten

av förpackningar som har blivit avfall och som, efter att ha genomgått all nöd-

vändig kontroll, sortering och andra förberedande förfaranden för att avlägsna

avfallsmaterial som inte ska ingå i den därpå följande upparbetningen och för

att säkerställa materialåtervinning av hög kvalitet, går in i det materialåtervin-

ningsförfarande varigenom avfallsmaterial faktiskt upparbetas till produkter,

material eller ämnen.

30 § Genom undantag från 29 § får vikten av materialåtervunnet förpacknings-

avfall mätas i form av vikten av utgående avfall efter ett sorteringsförfarande

under förutsättning att

1. sådant utgående avfall därefter materialåtervinns, och

2. vikten av de material eller ämnen som avlägsnas vid ytterligare förfaranden

före materialåtervinningsförfarandet och som därefter inte materialåtervinns inte

medräknas i den avfallsvikt som rapporteras som materialåtervunnen.

Uppgifter om träförpackningar för beräkning av materialåtervinning

31 § Mängden träförpackningar som repareras för återanvändning ska

1. läggas till både det genererade förpackningsavfallet och det materialåter-

vunna förpackningsavfallet, och

2. fastställas på grundval av massan av de träförpackningar som återanvänds

efter reparation och får inte inkludera träförpackningar eller delar av träför-

packningar som går in i avfallsbehandlingsförfaranden.

7

NFS 2020:8

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2020.

2. Bestämmelserna i 7 – 31 §§ ska tillämpas första gången i fråga om uppgifter

som avser kalenderåret 2021.

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

Maria

Ohlman

(Samhällsavdelningen)

8

NFS 2020:8

Bilaga

Beräkningspunkter för materialåtervinning för respektive materialslag,

Förpackningsmaterial

Beräkningspunkt

Glas

Sorterat glas som inte genomgår ytterligare

bearbetning innan det går in i en glasugn eller

till produktion av filtermedier, slipmaterial,

glasfiberisolering och byggnadsmaterial.

Metaller

Sorterad metall som inte genomgår ytterligare

bearbetning innan den går in i ett smältverk

eller en masugn.

Papper/kartong

Sorterat papper som inte genomgår ytterligare

bearbetning innan det går in i en massaprocess.

Plast

Plast som separerats efter polymerer och inte

genomgår ytterligare bearbetning innan den

går in i ett pelleterings-, extruderings- eller

formgjutningsförfarande. Plastflingor som inte

genomgår ytterligare bearbetning innan de an-

vänds i en slutprodukt

Trä

Sorterat trä som inte genomgår ytterligare be-

arbetning innan det används för tillverkning av

spånskivor eller andra produkter. Sorterat trä

som går in i ett komposteringsförfarande

Textilier

Sorterade textilier som inte genomgår ytterligare

bearbetning innan de används för tillverkning

av textilfibrer, lump eller granulat.

Kompositförpackningar

och förpackningar som be-

står av flera olika material

Plast, glas, metall, trä, papper och kartong samt

andra material som härrör från behandling av

kompositförpackningar eller förpackningar

som består av flera olika material, som inte

genomgår ytterligare bearbetning innan de når

den beräkningspunkt som fastställts för det

specifika materialet.