Förordning (2016:1044) om arbetstid vid inlandssjöfart

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad
2016-11-17
Ändring införd
SFS 2016:1044 i lydelse enligt SFS 2018:907
Ikraft
2016-12-31
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01
Regeringen föreskriver följande.

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning är meddelad med stöd av

2 §  Uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart.

Vilodagar

3 §  Om en arbetstagare enligt tjänstgöringsplanen har högst samma antal arbetsdagar som vilodagar, ska ett visst antal sammanhängande arbetsdagar omedelbart följas av samma antal sammanhängande vilodagar. Undantag från detta lägsta antal sammanhängande vilodagar får göras om

 1. den övre gränsen på 31 arbetsdagar i följd enligt 8 § lagen (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart inte överstigs,
 2. det lägsta tillåtna antalet sammanhängande vilodagar enligt andra stycket beviljas i omedelbar anslutning till de sammanhängande arbetsdagarna, och
 3. den förlängda eller utbytta perioden av arbetsdagar utjämnas inom beräkningsperioden.

[S2]Om en arbetstagare enligt tjänstgöringsplanen har fler arbetsdagar än vilodagar, ska det lägsta tillåtna antalet sammanhängande vilodagar som följer omedelbart på ett visst antal sammanhängande arbetsdagar, vara

 • för den första till tionde arbetsdagen i en sammanhängande period, 0,2 vilodagar per arbetsdag,
 • för den elfte till tjugonde arbetsdagen i en sammanhängande period, 0,3 vilodagar per arbetsdag,
 • för den tjugoförsta till trettioförsta arbetsdagen i en sammanhängande period, 0,4 vilodagar per arbetsdag.

[S3]Delar av intjänade vilodagar ska i denna beräkning läggas till det lägsta tillåtna antalet sammanhängande vilodagar och endast beviljas som hela vilodagar.

Beräkning av den genomsnittliga arbetstiden

4 §  Vid beräkning av den genomsnittliga arbetstiden per vecka under beräkningsperioden enligt 4 § lagen (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart ska beviljade perioder av årlig betald semester inte inkluderas eller vara neutrala. Detsamma gäller för sjukfrånvaro och för viloperioder som följer av lagstadgade helgdagar.

Hälsoundersökningens innehåll

5 §  Vid den hälsoundersökning som avses i 14 § lagen (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart ska särskild uppmärksamhet ägnas åt de symtom eller sjukdomar som skulle kunna bero på arbete ombord med minimal dygnsvila eller lägsta antal vilodagar.

Registrering av arbetstid och viloperioder

6 §  Följande uppgifter ska registreras enligt 13 § lagen (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart:

 • fartygets namn och europeiska identifieringsnummer,
 • arbetstagarens namn,
 • den ansvariga befälhavarens namn,
 • datum,
 • angivande av om det aktuella datumet är arbets- eller vilodag, och
 • dygnsarbetstidens eller dygnsvilans början och slut.

Sanktionsavgift

Överträdelser som ska föranleda sanktionsavgift

7 §  Sanktionsavgift ska tas ut av

 1. befälhavaren eller den som befälhavaren har utsett och av arbetsgivare som inte fullgör skyldigheterna enligt 13 § lagen (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart,
 2. befälhavaren eller den som befälhavaren har utsett och av arbetsgivare och arbetstagare som vid eller inför registrering, granskning och godkännande av arbetstid och viloperioder enligt 13 § lagen om arbetstid vid inlandssjöfart eller vid tillsyn lämnar oriktig eller vilseledande uppgift om arbetstid eller viloperioder,
 3. befälhavaren eller den som trätt i befälhavarens ställe om denne använder en arbetstagare till fartygsarbete i strid mot lagen om arbetstid vid inlandssjöfart,
 4. redaren eller den som i redarens ställe tar befattning med ett fartyg där arbetstagare används i strid med denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, om han eller hon känt till eller bort känna till den otillåtna användningen,
 5. arbetsgivare som inte erbjuder alla arbetstagare årlig hälsoundersökning i enlighet med 14 § lagen om arbetstid vid inlandssjöfart.

Prövningsmyndighet och avgiftens storlek m.m.

8 §  Transportstyrelsen prövar frågor om sanktionsavgift.

[S2]Sanktionsavgiften ska betalas in till Transportstyrelsen, men tillfaller staten.

9 §  Sanktionsavgift ska tas ut med ett belopp om lägst 200 kronor och högst 4 000 kronor för varje berörd arbetstagare.

10 §  Transportstyrelsen får sätta ned eller avstå från att ta ut en sanktionsavgift om det finns särskilda skäl.

11 §  Sanktionsavgift får tas ut endast om den som anspråket riktas mot har getts tillfälle att yttra sig inom två år från det att förutsättningarna att ta ut avgift uppfylldes.

Preskription

12 §  En sanktionsavgift faller bort, om beslutet om avgiften inte har verkställts inom fem år från det att beslutet fick laga kraft.

Bemyndigande

13 §  Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

14 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:907).

Ändringar

Förordning (2016:1044) om arbetstid vid inlandssjöfart

Ikraftträder
2016-12-31

Förordning (2018:907) om ändring i förordningen (2016:1044) om arbetstid vid inlandssjöfart

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2018-07-01