Lag (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad
2016-11-03
Ändring införd
SFS 2016:960
Ikraft
2016-12-31
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller för arbetstagare som ingår i besättningen eller har andra uppgifter ombord på farkoster som används för yrkesmässig inlandssjöfart i Sverige.

[S2]En person som arbetar ombord på en farkost som ingår i ett företag som personen driver ska dock inte omfattas av denna lag, även om personen anses som arbetstagare i det egna företaget.

Prop. 2015/16:189: I paragrafen anges vad lagen innehåller och dess tillämpningsområde.

Lagen omfattar arbetstagare som antingen ingår i besättningen eller har andra uppgifter ombord. De är i praktiken sådan s.k. resandepersonal som avses i punkt 2 l i bilagan till direktivet och är därmed också att anse som mobila arbetstagare i direktivets mening. Direktivets definition av begreppet mobil arbetstagare har inte förts in i lagen då det inte fyller någon ytterligare funktion.

Lagen ...

Uttryck i lagen

2 §  I denna lag betyder

1. farkostfartyg eller flytande utrustning,
2. flytande utrustningflytande installationer som bär upp arbetsredskap som kranar, muddringsutrustning, pålkranar eller hissar,
3. arbetstidtid under vilken arbetstagaren under arbetsgivarens eller dennes företrädares ledning utför arbete på, vid och för farkosten, är avdelad för arbete eller måste vara beredd att arbeta (jourtid),
4. viloperiodperiod som inte är arbetstid, inräknat viloperioder som var och en överstiger 15 minuter på en farkost i drift, på en stillastående farkost och i land,
5. vilodagoavbruten viloperiod på 24 timmar som arbetstagaren tillbringar på en fritt vald ort,
6. inlandssjöfartsjöfart som bedrivs med farkoster som har något av de certifikat som avses i 3 kap. 1 a § fartygssäkerhetslagen (2003:364).

Prop. 2015/16:189: Paragrafen förklarar vissa uttryck som används i lagen. Punkterna 1 och 3–5 genomför punkterna 2 a och c–e i bilagan till direktivet. Punkt 2 innehåller en definition av flytande utrustning som är hämtad från direktiv 2006/87/EG. Punkt 6 anger att begreppet inlandssjöfart är kopplat till fartyg som har certifikat för inlandssjöfart enligt 3 kap. 1 a § fartygssäkerhetslagen (2003:364). Inlandssjöfart ...

Arbetstid

3 §  Fastställandet av arbetstiden ska grundas på en åtta timmars arbetsdag.

Prop. 2015/16:189: Paragrafen innebär att arbetstidens fastställande ska utgå från en åtta timmars arbetsdag. Bestämmelsen är att anse som en utgångspunkt som konkretiseras i 4–8 §§ där det anges närmare vilka maximinivåer som gäller för arbetstiden.

Paragrafen genomför punkt 3.1 i bilagan till direktivet och har behandlats i avsnitt 5.1.3.

4 §  Den genomsnittliga arbetstiden under en tolvmånadersperiod (beräkningsperioden) får inte överstiga 48 timmar per vecka.

5 §  Arbetstiden under beräkningsperioden får inte överstiga 2 304 timmar.

[S2]Om anställningstiden är kortare än beräkningsperioden, ska den högsta tilllåtna arbetstiden minskas i motsvarande mån.

Prop. 2015/16:189: Paragrafen genomför punkt 3.3–3.4 i bilagan till direktivet och har behandlats i avsnitt 5.1.3.

6 §  Arbetstiden får inte överstiga

  1. 14 timmar under en 24-timmarsperiod, och
  2. 84 timmar under en sjudagarsperiod.

[S2]Om det enligt tjänstgöringsplanen finns fler arbets- än vilodagar, får den genomsnittliga veckoarbetstiden under en fyramånadersperiod inte överstiga 72 timmar.

[S3]Vilan under en 24-timmarsperiod får delas upp i högst två perioder varav en period om minst 6 timmar. Tiden mellan två viloperioder får inte överstiga 14 timmar.

Prop. 2015/16:189: Första och andra styckena genomför punkten 4 i bilagan till direktivet.

Tredje stycket anger hur vilan får delas upp under en 24-timmarsperiod. Bestämmelsen ger arbetstagarna ett högre skydd än det som gäller enligt punkt 7 i bilagan till direktivet. Skälet till detta är att punkt 1.4 i bilagan till direktivet innebär att om det finns befintliga nationella bestämmelser som ger arbetstagarna ett högre skydd ska dessa gälla i stället. Bestämmelserna i 4 § tredje ...

7 §  Undantag från 6 § tredje stycket får göras genom kollektivavtal, som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av en organisation som är att anse som en central arbetstagarorganisation enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Undantag får i fråga om arbetstagare som är vaktgående eller har andra uppgifter som rör fartygets säkerhet eller förhindrande av förorening göras endast för arbetstagare ombord på sådana passagerarfartyg som avses i fartygssäkerhetslagen (2003:364).

[S2]Undantag enligt första stycket får innebära att vilotiden delas upp i högst tre perioder varav en period om minst 6 timmar och de övriga om minst 1 timme. Tiden mellan två viloperioder får inte överstiga 14 timmar. Undantag får inte göras under mer än två 24-timmarsperioder under en sjudagarsperiod. Tiden mellan två perioder av undantag får inte understiga en tid som är dubbelt så lång som den tid som undantaget varat.

Prop. 2015/16:189: Paragrafen innehåller bestämmelser som möjliggör undantag från hur viloperioderna enligt 6 § tredje stycket får delas upp. Bestämmelserna innebär dels att proceduren för att göra sådana undantag är densamma som enligt 3 § lagen om vilotid för sjömän, dels att undantagen är möjliga att göra för samma krets av arbetstagare som enligt 3 a § lagen om vilotid för sjömän, och dels att undantagen i sak inte får innehålla sämre villkor för arbetstagarna än vad som är möjligt enligt lagen om vilotid för ...

8 §  Antalet arbetsdagar i följd får inte överstiga 31.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur många vilodagar arbetstagaren har rätt till.

Prop. 2015/16:189: Första stycket genomför punkt 5.1 i bilagan till direktivet. Normgivningsbemyndigandet i andra stycket är avsett att användas för att genomföra punkt 5.2–5.3 i bilagan till direktivet.

Paragrafen har behandlats i avsnitt 5.1.3.

Rast

9 §  Varje arbetstagare vars arbetsdag är längre än sex timmar har rätt till rast.

Prop. 2015/16:189: Paragrafen genomför punkt 8 i bilagan till direktivet och har behandlats i avsnitt 5.1.4.

Nattarbete

10 §  Nattarbetstiden får vara högst 42 timmar under en sjudagarsperiod. Med natt avses tiden mellan kl. 23.00 och 6.00.

Prop. 2015/16:189: Paragrafen genomför punkt 9 i bilagan till direktivet och har behandlats i avsnitt 5.1.5.

11 §  Arbetstagare under 18 år har rätt till minst nio timmars sammanhängande nattvila. Tiden mellan klockan 24.00 och klockan 05.00 ska ingå i nattvilan.

[S2]Undantag från första stycket får göras om den sammanhängande nattvilan skulle förhindra ett effektivt genomförande av ett utbildningsprogram för sådana arbetstagare. Undantag förutsätter att arbetet inte skadar arbetstagarnas hälsa eller välbefinnande. Innan undantag medges ska berörda redar- och sjöfolksorganisationer höras.

Prop. 2015/16:189: Paragrafen innehåller bestämmelser om begränsningar av nattarbetstiden för minderåriga. Bestämmelsen är i sak identisk med 5 § lagen om vilotid för sjömän men har fått en något annorlunda redaktionell utformning. Möjligheterna att använda minderåriga för fartygsarbete nattetid är inte avsedda att vara annorlunda jämfört med sådant fartygsarbete som omfattas av lagen om vilotid för sjömän.

Paragrafen genomför punkt 11 i bilagan till direktivet och har behandlats i <a href="https://lagen.nu/prop/2015/16:189#S5-1-5" ...

Krissituationer

12 §  Bestämmelserna i 411 §§ hindrar inte att en arbetstagare på befälhavarens eller dennes ställföreträdares begäran ska arbeta det antal timmar som behövs för att trygga farkostens, de ombordvarandes eller lastens omedelbara säkerhet eller för att bistå andra fartyg eller personer i sjönöd, till dess förhållandena har återgått till det normala.

[S2]Så snart det är möjligt efter det att förhållandena har återgått till det normala ska befälhavaren eller dennes ställföreträdare se till att alla arbetstagare som har arbetat under en schemalagd viloperiod får tillräcklig vila.

Prop. 2015/16:189: Paragrafen genomför punkt 13 i bilagan till direktivet och har behandlats i avsnitt 5.1.6.

Registrering av arbetstid

13 §  Befälhavaren eller den han eller hon utser ska se till att arbetstagarnas arbetstid och viloperioder registreras. Befälhavaren ska se till att uppgifterna sparas ombord åtminstone till beräkningsperiodens utgång.

[S2]De registrerade uppgifterna ska senast före påföljande månads slut granskas och godkännas gemensamt av arbetsgivaren eller dennes företrädare och arbetstagaren.

[S3]Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får en kopia av de godkända registrerade uppgifterna. Arbetstagaren ska spara dessa i minst ett år.

Hälsoundersökning

14 §  Arbetsgivaren ska erbjuda alla arbetstagare en årlig hälsoundersökning. Undersökningen ska bekostas av arbetsgivaren.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hälsoundersökningen.

Prop. 2015/16:189: Första stycket genomför punkt 14.1 första meningen i bilagan till direktivet. Normgivningsbemyndigandet i andra stycket är avsett att användas för att genomföra punkt 14.1 andra meningen i bilagan till direktivet.

Paragrafen har behandlats i avsnitt 5.1.8.

Tillsyn

15 §  Bestämmelser om tillsyn och om inskränkningar i användningen av farkoster med anledning av denna lag finns i fartygssäkerhetslagen (2003:364).

Prop. 2015/16:189: Paragrafen innehåller en upplysning om att bestämmelser om tillsyn och om inskränkningar att använda farkoster finns i fartygssäkerhetslagen. I fartygssäkerhetslagen finns bestämmelser om tillsyn i 5 kap. och bestämmelser om inskränkningar att använda fartyg i 6 kap. Bestämmelserna i dessa kapitel har justerats så att det framgår att de är tillämpliga på även tillsyn ...

Sanktionsavgift

16 §  Regeringen får meddela föreskrifter om sanktionsavgifter för överträdelser av denna lag.

Prop. 2015/16:189: Normgivningsbemyndigandet i paragrafen avser att möjliggöra sanktionsavgifter som därmed genomför artikel 3 i direktivet.

Paragrafen har behandlats i avsnitt 5.1.11.

Ändringar

Lag (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart

Förarbeten
Rskr. 2016/17:28, Prop. 2015/16:189, Bet. 2016/17:TU3
Ikraftträder
2016-12-31