Förordning (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

Departement
Finansdepartementet DIS
Utfärdad
2016-06-02
Ändring införd
SFS 2016:602 i lydelse enligt SFS 2023:696
Ikraft
2016-07-01
Upphäver
Förordning (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01

1 §  Denna förordning gäller i fråga om avgifter enligt

[S2]Avgifterna ska betalas till Post- och telestyrelsen, som får disponera avgiftsinkomsterna i verksamheten. Förordning (2022:520).

Postverksamhet

2 §  Den som är tillståndshavare enligt postlagen (2010:1045) ska betala en årlig avgift. Det totala avgiftsuttaget ska motsvara de kostnader som Post- och telestyrelsen har för sin verksamhet enligt den lagen och får uppgå till högst 28 000 000 kr per år. Avgiften ska fördelas med skälig andel på tillståndshavarna. Förordning (2018:62).

3 §  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om att den som ansöker om tillstånd eller förhandsbesked enligt postlagen (2010:1045) ska betala en särskild avgift.

4 §  Den som är tillståndshavare enligt postlagen (2010:1045) ska betala en särskild avgift för obeställbara brev som sänds in till Post- och telestyrelsen. Det totala avgiftsuttaget ska motsvara de kostnader som myndigheten har för denna verksamhet och får uppgå till högst 14 000 000 kronor per år. Avgiften ska fördelas med skälig andel på tillståndshavarna. Förordning (2023:696).

Gränsöverskridande paketleveranstjänster

4 a §  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om att den som omfattas av skyldigheterna enligt artiklarna 4 och 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om gränsöverskridande paketleveranstjänster ska betala avgift för myndighetens verksamhet enligt lagen (2019:181) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster.

[S2]Avgifterna får uppgå till högst 5 000 000 kr per år. Avgiften ska fördelas med skälig andel på tillhandahållarna. Förordning (2019:189).

Elektronisk kommunikation

5 §  Den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt 2 kap. 1 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation och den som har tillstånd att använda nummer enligt 4 kap. 3 § samma lag ska betala årlig avgift i enlighet med bilagan.

[S2]Avgifterna ska finansiera Post- och telestyrelsens verksamhet enligt lagen om elektronisk kommunikation förutom sådan verksamhet som finansieras med stöd av 6-8 §§ denna förordning. Förordning (2022:520).

6 §  Det totala avgiftsuttaget för de årliga avgifter som enligt lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation ska betalas för användning av radiosändare, utöver avgifter för anmäld verksamhet, får uppgå till högst 170 000 000 kronor.

[S2]För Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 1 500 000 kr och för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 1 500 000 kr. Förordning (2022:520).

7 §  Den som får radiocertifikat ska betala en avgift med högst 1 000 kr.

8 §  Enligt lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation får en handläggningsavgift tas ut av den som anmäler verksamhet enligt 2 kap. 1 § samma lag eller ansöker om tillstånd eller medgivande enligt 3 kap. 1, 25 eller 28 § eller 4 kap. 3 § eller 7 § samma lag samt av den som använder radiosändare men enligt lagen är undantagen från tillståndsplikt. Förordning (2022:520).

Radioutrustning

9 §  Det totala avgiftsuttaget för marknadskontroll enligt radioutrustningslagen (2016:392) får uppgå till högst 10 000 000 kr per år.

[S2]För Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 90 000 kr och för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 90 000 kr.

Utbyggnad av bredbandsnät

10 §  Det totala avgiftsuttaget för den årliga avgiften för tvistlösning och tillsyn enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät får uppgå till högst 25 000 000 kr.

Betrodda tjänster

11 §  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om att den som tillhandahåller betrodda tjänster enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG ska betala avgift för myndighetens verksamhet enligt lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering.

[S2]Avgifterna får uppgå till högst 25 000 kr per tillhandahållare och år.

Gemensamma bestämmelser

12 §  Post- och telestyrelsen får meddela närmare föreskrifter om avgifterna.

[S2]Post- och telestyrelsen får när det gäller sådana avgifter som avses i någon av 24 a §§ eller 11 § helt eller delvis befria någon från avgiftsskyldighet, om det finns särskilda skäl till det. Förordning (2019:189).

  • RK 2022:3:Beräkning av årlig avgift enligt lagen om elektronisk kommunikation m.fl. lagar, får baseras på en omsättningsbaserad fördelningsnyckel.

13 §  Post- och telestyrelsen ska offentliggöra en översikt över sina kostnader under året och den sammanlagda summan av de avgifter som har betalats till myndigheten.

Bilaga

Avgifter för tillstånd att använda nummer och årlig avgift för anmäld verksamhet enligt lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation

I denna bilaga avses med

CUG IC: Closed User Group Interlock Code

DNIC: Data Network Identification Codes (datanätsidentifikationskod)

IIN: Issuer Identifier Numbers (utgivaridentiteter)

ISPC: International Signalling Point Codes (internationella signalpunktskoder)

MNC: Mobile Network Codes (mobila nätkoder)
(T)MNC: TETRA Mobile Network Codes (TETRA mobila nätkoder)

NDC: National Destination Code (nationell destinationskod)

NSPC: National Signalling Point Codes (nationella signalpunktskoder)
Årsomsättning: omsättningen under närmast föregående räkenskapsår i den verksamhet som omfattas av kravet på anmälan i 2 kap. 1 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation
Årlig avgift för anmäld verksamhet
Den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt 2 kap. 1 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation ska betala avgift enligt följande:
  • om årsomsättningen uppgår till 30 000 000 kr eller mer, ska en årlig avgift som motsvarar 0,178 procent av årsomsättningen betalas,
  • om årsomsättningen understiger 30 000 000 kr ska ingen avgift betalas.
Avgifter för tillstånd att använda nummer
  1. Geografiska nummer
Abonnentnummer för riktnummerområdena 08 (Stockholm), 031 (Göteborg) och 040 (Malmö)0,35 kr per nummer
Abonnentnummer för övriga riktnummerområden0,15 kr per nummer
2. Icke-geografiska nummer
Frisamtalsnummer, betalteletjänster, massanropstjänster, tjänster med delad kostnad, mobilnummer, personliga nummer, nummer för geografiskt oberoende tjänster, samt nummer för operatörspecifika tjänster, oavsett numrets längd0,15 kr per nummer
Personsökningsnummer, telematiktjänster samt mobila bredbandstjänster0,05 kr per nummer
3. Korta nummer
Operatörsprefix, nationella företagsnummer ur 90-serien och nummer ur 11-serien för nummerupplysning, hälso- och sjukvårdsupplysning samt polis, m.m.10 000 kr per prefix eller nummer
Tresiffriga dirigeringsadresser (NDC)50 000 kr per adress
4. Nummer ur tekniska planer
Dirigeringsprefix vid nummerportabilitet, MNC, ISPC samt IIN10 000 kr per nummer
DNIC, CUG IC samt (T)MNC1 000 kr per nummer
NSPC100 kr per nummer
Förordning (2023:696).

Ändringar

Förordning (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2018:62) om ändring i förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-04-01

Förordning (2019:189) om ändring i förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

Omfattning
ändr. 1, 12 §§; ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraftträder
2019-05-15

Förordning (2020:888) om ändring i förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2021-01-01

Förordning (2021:1230) om ändring i förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

Omfattning
ändr. 5 §; ny bil.
Ikraftträder
2022-01-01

Förordning (2022:520) om ändring i förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

Omfattning
ändr. 1, 5, 6, 8 §§, bil.
Ikraftträder
2022-06-03

Förordning (2022:1389) om ändring i förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2023-01-01

Förordning (2022:1544) om ändring i förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2023-01-01

Förordning (2023:696) om ändring i förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

Omfattning
ändr. 4 §, bil.
Ikraftträder
2024-01-01