Förordning (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED D
Utfärdad
2016-06-02
Ändring införd
SFS 2016:602 i lydelse enligt SFS 2019:189
Ikraft
2016-07-01
Upphäver
Förordning (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller i fråga om avgifter enligt

[S2]Avgifterna ska betalas till Post- och telestyrelsen, som får disponera avgiftsinkomsterna i verksamheten. Förordning (2019:189).

Postverksamhet

2 §  Den som är tillståndshavare enligt postlagen (2010:1045) ska betala en årlig avgift. Det totala avgiftsuttaget ska motsvara de kostnader som Post- och telestyrelsen har för sin verksamhet enligt den lagen och får uppgå till högst 28 000 000 kr per år. Avgiften ska fördelas med skälig andel på tillståndshavarna. Förordning (2018:62).

3 §  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om att den som ansöker om tillstånd eller förhandsbesked enligt postlagen (2010:1045) ska betala en särskild avgift.

4 §  Den som är tillståndshavare enligt postlagen (2010:1045) ska betala en särskild avgift för obeställbara brev som sänds in till Post- och telestyrelsen. Det totala avgiftsuttaget ska motsvara de kostnader som myndigheten har för denna verksamhet och får uppgå till högst 10 000 000 kr per år. Avgiften ska fördelas med skälig andel på tillståndshavarna.

Gränsöverskridande paketleveranstjänster

4 a §  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om att den som omfattas av skyldigheterna enligt artiklarna 4 och 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om gränsöverskridande paketleveranstjänster ska betala avgift för myndighetens verksamhet enligt lagen (2019:181) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster.

[S2]Avgifterna får uppgå till högst 5 000 000 kr per år. Avgiften ska fördelas med skälig andel på tillhandahållarna. Förordning (2019:189).

Elektronisk kommunikation

5 §  Det totala avgiftsuttaget för de årliga avgifter som enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska betalas av dem som bedriver verksamhet som är anmäld enligt lagen och av dem som har tillstånd att använda nummer får uppgå till högst 140 000 000 kr per år.

[S2]Av beloppet ska högst 30 000 000 kr per år utgöra avgift för tillstånd att använda nummer.

6 §  Det totala avgiftsuttaget för de årliga avgifter som enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska betalas för användning av radiosändare, utöver avgifter för anmäld verksamhet, får uppgå till högst 120 000 000 kr.

[S2]För Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 1 500 000 kr och för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 1 500 000 kr.

7 §  Den som får radiocertifikat ska betala en avgift med högst 1 000 kr.

8 §  Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation får en handläggningsavgift tas ut av den som anmäler verksamhet enligt 2 kap. 1 § samma lag eller ansöker om tillstånd eller medgivande enligt 3 kap. 1, 19, 23 eller 24 § samma lag samt av den som använder radiosändare men enligt lagen är undantagen från tillståndsplikt.

Radioutrustning

9 §  Det totala avgiftsuttaget för marknadskontroll enligt radioutrustningslagen (2016:392) får uppgå till högst 10 000 000 kr per år.

[S2]För Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 90 000 kr och för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 90 000 kr.

Utbyggnad av bredbandsnät

10 §  Det totala avgiftsuttaget för den årliga avgiften för tvistlösning och tillsyn enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät får uppgå till högst 25 000 000 kr.

Betrodda tjänster

11 §  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om att den som tillhandahåller betrodda tjänster enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG ska betala avgift för myndighetens verksamhet enligt lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering.

[S2]Avgifterna får uppgå till högst 25 000 kr per tillhandahållare och år.

Gemensamma bestämmelser

/Upphör att gälla U: 2019-05-15/

12 §  Post- och telestyrelsen får meddela närmare föreskrifter om avgifterna.

Post- och telestyrelsen får när det gäller sådana avgifter som avses i någon av 2–4 §§ eller 11 § helt eller delvis befria någon från avgiftsskyldighet, om det finns särskilda skäl till det.

/Träder i kraft I: 2019-05-15/

12 §  Post- och telestyrelsen får meddela närmare föreskrifter om avgifterna.

[S2]Post- och telestyrelsen får när det gäller sådana avgifter som avses i någon av 24 a §§ eller 11 § helt eller delvis befria någon från avgiftsskyldighet, om det finns särskilda skäl till det. Förordning (2019:189).

13 §  Post- och telestyrelsen ska offentliggöra en översikt över sina kostnader under året och den sammanlagda summan av de avgifter som har betalats till myndigheten.

Ändringar

Förordning (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2018:62) om ändring i förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-04-01

Förordning (2019:189) om ändring i förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

Omfattning
ändr. 1, 12 §§; ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraftträder
2019-05-15