/Rubriken upphör att gälla U:2020-09-01/ Förordning (2016:623) om redovisningscentraler för taxitrafik /Rubriken träder i kraft I:2020-09-01/ Förordning (2016:623) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2016-06-02
Ändring införd
SFS 2016:623 i lydelse enligt SFS 2019:405
Ikraft
2017-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-11

Innehåll

/Upphör att gälla U: 2020-09-01/

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik och 2 a kap.taxitrafiklagen (2012:211).

/Träder i kraft I: 2020-09-01/

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik samt till 2 a kap. och 2 b kap.taxitrafiklagen (2012:211). Förordning (2019:197).

Tillståndsmyndighet

/Upphör att gälla U: 2020-09-01/

2 §  Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet enligt 4 § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik.

/Träder i kraft I: 2020-09-01/

2 §  Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet enligt 4 § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik. Förordning (2019:197).

Ansökan

/Upphör att gälla U: 2020-09-01/

3 §  En ansökan om tillstånd för att få driva en redovisningscentral ska vara skriftlig och ges in till Transportstyrelsen.

[S2]Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in de handlingar som behövs för att visa att verksamheten kommer att uppfylla kraven enligt 810 och 13 §§ lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

[S3]Transportstyrelsen ska, i fråga om utländska medborgare som inte har hemvist i Sverige, godta som utredning om gott anseende sådana utdrag ur en behörig myndighets register eller intyg som är utfärdade av en behörig myndighet eller ett organ, i det land där utlänningen är medborgare eller har sin hemvist.

/Träder i kraft I: 2020-09-01/

3 §  En ansökan om tillstånd för att få driva en redovisningscentral eller en beställningscentral ska vara skriftlig och ges in till Transportstyrelsen.

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in de handlingar som behövs för att visa att verksamheten kommer att uppfylla kraven enligt 8-10 och 13 §§ lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Transportstyrelsen ska, i fråga om utländska medborgare som inte har sin hemvist i Sverige, godta som utredning om gott anseende sådana utdrag ur en behörig myndighets register eller intyg som är utfärdade av en behörig myndighet eller ett organ i det land där utlänningen är medborgare eller har sin hemvist. Förordning (2019:197).

/Upphör att gälla U: 2020-09-01/

4 §  Sökanden ska på begäran lämna det ytterligare underlag som Transportstyrelsen behöver för att kunna pröva en ansökan om tillstånd för att få driva en redovisningscentral.

/Träder i kraft I: 2020-09-01/

4 §  Sökanden ska på begäran lämna det ytterligare underlag som Transportstyrelsen behöver för att kunna pröva en ansökan om tillstånd för att få driva en redovisningscentral eller en beställningscentral. Förordning (2019:197).

Beslut om tillstånd

/Upphör att gälla U: 2020-09-01/

5 §  Ett beslut om tillstånd för att få driva en redovisningscentral ska minst innehålla

 1. tillståndshavarens namn, adress och personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller motsvarande identitetsbeteckning,
 2. uppgift om vem eller vilka som ska vara verksamhetsansvariga och om övriga prövade personer enligt 11 § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik, och
 3. en påminnelse om skyldigheterna enligt 12 § lagen om redovisningscentraler för taxitrafik och en upplysning om under vilka förutsättningar som tillståndet kan återkallas.

/Träder i kraft I: 2020-09-01/

5 §  Ett beslut om tillstånd för att få driva en redovisningscentral eller en beställningscentral ska minst innehålla

 1. tillståndshavarens namn, adress och personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller motsvarande identitetsbeteckning,
 2. uppgift om vem eller vilka som ska vara verksamhetsansvariga och om övriga prövade personer enligt 11 § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik, och
 3. en påminnelse om skyldigheterna enligt 12 § lagen om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik och en upplysning om under vilka förutsättningar som tillståndet kan återkallas. Förordning (2019:197).

Certifiering av teknisk utrustning

/Upphör att gälla U: 2020-09-01/

6 §  Den tekniska utrustning som används i redovisningscentralens verksamhet ska vara certifierad av ett organ som är ackrediterat för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, i den ursprungliga lydelsen, och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, eller av ett certifieringsorgan som ackrediterats i motsvarande ordning i något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

[S2]Vid certifiering av sådan teknisk utrustning tillämpas de föreskrifter om teknisk utrustning som har meddelats av Transportstyrelsen med stöd av denna förordning.

/Träder i kraft I: 2020-09-01/

6 §  Den tekniska utrustning som används i redovisningscentralens eller beställningscentralens verksamhet ska vara certifierad av ett organ som är ackrediterat för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, i den ursprungliga lydelsen, och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, eller av ett certifieringsorgan som ackrediterats i motsvarande ordning i något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vid certifiering av sådan teknisk utrustning tillämpas de föreskrifter om teknisk utrustning som har meddelats av Transportstyrelsen med stöd av denna förordning. Förordning (2019:197).

Tillståndsprövning

/Upphör att gälla U: 2020-09-01/

7 §  Kravet på gott anseende enligt 8 och 13 §§ lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik anses inte uppfyllt av den som dömts för ett allvarligt brott, inräknat ett allvarligt ekonomiskt brott.

[S2]Kravet på gott anseende anses inte heller uppfyllt av den som har meddelats återkallelse eller upprepade gånger har meddelats varning enligt 18 § lagen om redovisningscentraler för taxitrafik.

/Träder i kraft I: 2020-09-01/

7 §  Kravet på gott anseende enligt 8 och 13 §§ lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik anses inte uppfyllt av den som dömts för ett allvarligt brott, inräknat ett allvarligt ekonomiskt brott.

Kravet på gott anseende anses inte heller uppfyllt av den som har meddelats återkallelse eller upprepade gånger har meddelats varning enligt 18 § lagen om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik. Förordning (2019:197).

/Upphör att gälla U: 2020-09-01/

8 §  Om en ansökan om tillstånd för att få driva en redovisningscentral avslås på grund av omständigheter som anges i 7 §, ska en tid på lägst sex månader bestämmas under vilken den prövade ska anses olämplig att driva en redovisningscentral.

/Träder i kraft I: 2020-09-01/

8 §  Om en ansökan om tillstånd för att få driva en redovisningscentral eller beställningscentral avslås på grund av omständigheter som anges i 7 §, ska en tid på lägst sex månader bestämmas under vilken den prövade ska anses olämplig att driva en redovisningscentral eller en beställningscentral. Förordning (2019:197).

Anmälan om ändrade förhållanden

9 §  Tillståndshavaren ska till Transportstyrelsen anmäla om den eller de som är verksamhetsansvariga eller någon annan som lämplighetsprövningen ska avse byts ut, senast en vecka efter det att bytet har skett. Detsamma gäller om någon sådan person tillkommer.

/Upphör att gälla U: 2020-09-01/

10 §  Tillståndshavaren ska till Transportstyrelsen anmäla ändringar av den adress där den tekniska utrustning som används för mottagande, lagring och utlämnande finns. Om tillståndshavaren inte själv lagrar informationen, ska ändringar av adressen till det företag med vilket avtal om lagring slutits anmälas.

/Träder i kraft I: 2020-09-01/

10 §  Tillståndshavaren ska till Transportstyrelsen anmäla ändringar av den adress där den tekniska utrustning som används för mottagande, insamling, lagring och utlämnande finns. Om tillståndshavaren inte själv lagrar informationen, ska ändringar av adressen till det företag med vilket avtal om lagring slutits anmälas. Förordning (2019:197).

11 §  Det som föreskrivs om ansökan om tillstånd och prövning av en sådan ansökan i 3 och 4 §§ gäller också en anmälan enligt 9 och 10 §§ och prövningen med anledning av en sådan anmälan.

Tillsyn

/Upphör att gälla U: 2020-09-01/

12 §  I 27 § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik finns bestämmelser om att tillståndsmyndigheten utövar tillsyn över att den lagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

[S2]Skatteverket och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska lämna den information som Transportstyrelsen behöver för att utföra tillsynen.

/Träder i kraft I: 2020-09-01/

12 §  I 27 § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik finns bestämmelser om att tillståndsmyndigheten utövar tillsyn över att den lagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

Skatteverket och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska lämna den information som Transportstyrelsen behöver för att utföra tillsynen. Förordning (2019:197).

/Upphör att gälla U: 2020-09-01/

Anmälan om anlitad redovisningscentral

/Träder i kraft I: 2020-09-01/

Anmälan om anlitad redovisningscentral eller beställningscentral

/Upphör att gälla U: 2020-09-01/

13 §  En anmälan enligt 2 a kap. 2 § taxitrafiklagen (2012:211) om anlitad redovisningscentral ska göras till Transportstyrelsen.

/Träder i kraft I: 2020-09-01/

13 §  En anmälan enligt 2 a kap. 2 § taxitrafiklagen (2012:211) om anlitad redovisningscentral ska göras till Transportstyrelsen.

En anmälan enligt 2 b kap. 2 § taxitrafiklagen (2012:211) om anlitad beställningscentral ska göras till Transportstyrelsen. Anmälan ska också göras när en tidigare anmälan inte längre är aktuell. Förordning (2019:197).

Myndigheters underrättelseskyldighet

14 §  En myndighet ska anmäla till Transportstyrelsen om myndigheten uppmärksammar en omständighet som kan vara av betydelse för prövningen av om en tillståndshavare ska meddelas en varning eller om tillståndet ska återkallas.

15 §  Skatteverket och andra myndigheter som uppbär eller driver in skatter eller avgifter ska på begäran av Transportstyrelsen lämna de uppgifter som styrelsen behöver för sin prövning eller tillsyn.

/Upphör att gälla U: 2019-07-01/

16 §  När en domstol dömt någon för ett brott som anges i 5 kap. 2 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister eller när en högre rätt har avgjort ett mål där en sådan fråga har prövats, ska en kopia av domen eller beslutet omedelbart sändas till Transportstyrelsen om domen eller beslutet avser någon som har tillstånd för att få driva redovisningscentral eller någon annan prövad som avses i 11 och 12 §§ lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik.

/Träder i kraft I: 2019-07-01/

16 §  När en domstol dömt någon för ett brott som anges i 6 kap. 3 § vägtrafikdataförordningen (2019:382) eller när en högre rätt har avgjort ett mål där en sådan fråga har prövats, ska en kopia av domen eller beslutet omedelbart sändas till Transportstyrelsen om domen eller beslutet avser någon som har tillstånd för att få driva redovisningscentral eller någon annan prövad som avses i 11 och 12 §§ lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik. Förordning (2019:402).

/Träder i kraft I: 2020-09-01/

16 §  När en domstol dömt någon för ett brott som anges i 6 kap. 3 § vägtrafikdataförordningen (2019:382) eller när en högre rätt har avgjort ett mål där en sådan fråga har prövats, ska en kopia av domen eller beslutet omedelbart sändas till Transportstyrelsen om domen eller beslutet avser antingen någon som har tillstånd för att få driva redovisningscentral eller beställningscentral eller någon annan prövad som avses i 11 och 12 §§ lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik. Förordning (2019:405).

Uppgift om utebliven överföring av taxameteruppgifter

/Upphör att gälla U: 2020-09-01/

17 §  Sådan uppgift om utebliven överföring av taxameteruppgifter som avses i 24 § tredje stycket lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik ska lämnas senast en vecka efter det att överföringen senast skulle ha gjorts. Uppgiften ska lämnas om taxameteruppgifterna som omfattas av överföringsskyldigheten helt eller delvis har uteblivit.

/Träder i kraft I: 2020-09-01/

17 §  Sådan uppgift om utebliven överföring av taxameteruppgifter som avses i 24 § tredje stycket lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik ska lämnas senast en vecka efter det att överföringen senast skulle ha gjorts. Uppgiften ska lämnas om de taxameteruppgifter som omfattas av överföringsskyldigheten helt eller delvis har uteblivit. Förordning (2019:197).

Bemyndiganden

Krav för tillstånd

/Upphör att gälla U: 2020-09-01/

18 §  Transportstyrelsen får, efter att ha gett Skatteverket tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om sådana krav som avses i 8, 9 och 13 §§ lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik. I 2 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll finns bestämmelser om att statliga myndigheter som får meddela föreskrifter om vissa egenskaper hos produkter, anläggningar eller motsvarande (föreskrivande myndigheter) ska höra Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll innan de meddelar föreskrifter om bedömning av överensstämmelse.

/Träder i kraft I: 2020-09-01/

18 §  Transportstyrelsen får, efter att ha gett Skatteverket tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om sådana krav som avses i 8, 9 och 13 §§ lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxi- trafik. I 2 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll finns bestämmelser om att statliga myndigheter som får meddela föreskrifter om vissa egenskaper hos produkter, anläggningar eller motsvarande (föreskrivande myndigheter) ska höra Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll innan de meddelar föreskrifter om bedömning av överensstämmelse. Förordning (2019:197).

/Upphör att gälla U: 2020-09-01/

Utlämnande av taxameteruppgifter m.m.

/Träder i kraft I: 2020-09-01/

Utlämnande av taxameteruppgifter och insamlande av uppgifter m.m.

/Upphör att gälla U: 2020-09-01/

19 §  Transportstyrelsen får, efter att ha gett Skatteverket och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll tillfälle att yttra sig, meddela närmare föreskrifter om

 1. vilka taxameteruppgifter som omfattas av överföringsskyldigheten enligt 2 a kap. 1 § taxitrafiklagen (2012:211),
 2. digital och trådlös överföring av taxameteruppgifter enligt 2 a kap. 3 § taxitrafiklagen,
 3. sådana överföringar av taxameteruppgifter som avses i 17 och 22 §§ lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik, och
 4. utlämnande av sådana uppgifter och meddelanden till Skatteverket som avses i 24 § första stycket lagen om redovisningscentraler för taxitrafik.

/Träder i kraft I: 2020-09-01/

19 §  Transportstyrelsen får, efter att ha gett Skatteverket och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll tillfälle att yttra sig, meddela närmare föreskrifter om

 1. vilka taxameteruppgifter som omfattas av överföringsskyldigheten enligt 2 a kap. 1 § taxitrafiklagen (2012:211),
 2. digital och trådlös överföring av taxameteruppgifter enligt 2 a kap. 3 § taxitrafiklagen,
 3. sådana överföringar av taxameteruppgifter som avses i 17 och 22 §§ lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik,
 4. sådana överföringar av insamlade uppgifter som avses i 17 och 22 §§ lagen om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik, och
 5. utlämnande av sådana uppgifter och meddelanden till Skatteverket som avses i 24 § första stycket lagen om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik. Förordning (2019:197).

/Upphör att gälla U: 2020-09-01/

20 §  Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om

 1. sådan uppgiftsskyldighet som avses i 24 § tredje stycket och 26 § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik, och
 2. hur en anmälan som avses i 2 a kap. 2 § taxitrafiklagen (2012:211) ska göras och vad den ska innehålla.

/Träder i kraft I: 2020-09-01/

20 §  Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om

 1. sådan uppgiftsskyldighet som avses i 24 § tredje stycket och 26 § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik, och
 2. hur en anmälan som avses i 2 a kap. 2 § och 2 b kap. 2 §taxitrafiklagen (2012:211) ska göras och vad den ska innehålla. Förordning (2019:197).

/Träder i kraft I: 2020-09-01/

20 a §  Transportstyrelsen får, efter att ha gett Skatteverket tillfälle att yttra sig, meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter en beställningscentral för taxitrafik ska samla in och lagra enligt 23 a § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik. Förordning (2019:197).

/Träder i kraft I: 2020-09-01/

20 b §  Transportstyrelsen får, efter att ha gett Skatteverket och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll tillfälle att yttra sig, meddela närmare föreskrifter om på vilket sätt uppgifter ska samlas in och lagras av en beställningscentral med stöd av 23 a § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik. Förordning (2019:197).

Tillsyn och avgifter

/Upphör att gälla U: 2020-09-01/

21 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

 1. tillsyn enligt lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik, och
 2. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen om redovisningscentraler för taxitrafik och enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

/Träder i kraft I: 2020-09-01/

21 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

 1. tillsyn enligt lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik, och
 2. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik och enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. Förordning (2019:197).

Ändringar

/Rubriken upphör att gälla U:2020-09-01/ Förordning (2016:623) om redovisningscentraler för taxitrafik /Rubriken träder i kraft I:2020-09-01/ Förordning (2016:623) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik

Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2019:197) om ändring i förordningen (2016:623) om redovisningscentraler för taxitrafik

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21 §§, rubr. närmast före 13, 19 §§; nya 20 a, 20 b §§
Ikraftträder
2020-09-01

Förordning (2019:402) om ändring i förordningen (2016:623) om redovisningscentraler för taxitrafik

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2019-07-01

Förordning (2019:405) om ändring i förordningen (2019:197) om ändring i förordningen (2016:623) om redovisningscentraler för taxitrafik

Omfattning
ändr. 16 § i 2019:197