Förordning (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2001-06-28
Ändring införd
SFS 2001:590 i lydelse enligt SFS 2023:157
Ikraft
2001-10-01
Upphäver
Förordning (1994:348) om register för skuldsaneringsärenden
Utsökningsregisterförordning (1986:678)
Förordning (1992:76) om register för betalningsföreläggande och handräckning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-08-01

Definitioner

1 §  Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse och tilllämpningsområde som i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet. Förordning (2006:790).

Uppgifter som får behandlas i databaserna

2 §  Beträffande personer som avses i 2 kap. 4 § lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet får i utsöknings- och indrivningsdatabasen behandlas uppgifter om

 1. exekutionstitel, inkomster, skuldbelopp, dag när skulden fastställdes och när den förföll till betalning, influtna medel, den tidpunkt vid vilken skulden preskriberas, borgensåtaganden,
 2. de verkställighetsåtgärder som begärts av sökanden,
 3. den som sökt verkställighet och vad som i övrigt behövs för utbetalning av influtna medel och annan redovisning,
 4. ställd säkerhet, anstånd, uppskov och avbetalningsplan,
 5. avräkning och betalningssäkring,
 6. utmätning och annan verkställighet enligt utsökningsbalken,
 7. återtagande av vara,
 8. exekutiv försäljning av egendom och tvångsförsäljning av bostadsrätt,
 9. bötesförvandling,
 10. betalningsinställelse, likvidation, skuldsanering, F-skuldsanering, företagsrekonstruktion, konkurs, ackord och näringsförbud,
 11. fusion,
 12. förhör eller annan åtgärd som beslutats eller vidtagits för efterforskning av tillgångar,
 13. förekomst av och tidpunkt för gäldenärsutredningar,
 14. redovisning av verkställighetsuppdraget,
 15. innehavare av rättighet i fast egendom,
 16. delägare till utmätt egendom,
 17. myndigheters köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster från andra än statliga myndigheter som hämtas från den transaktionsdatabas som förs enligt förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring, och
 18. övriga uppgifter som behövs för den verksamhet vars ändamål anges i 2 kap. 2 § lagen om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet. Förordning (2016:697).

3 §  Beträffande personer som avses i 2 kap. 10 § lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet får i betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen behandlas uppgifter om

 1. yrke och anställning,
 2. adress till arbetsplats och annan adress där part kan anträffas för delgivning genom stämningsman,
 3. telefonnummer,
 4. identitets- och adressuppgifter beträffande ställföreträdare för juridisk person,
 5. förhållanden i övrigt av betydelse för delgivning med parten,
 6. adress och telefonnummer till ingivaren av målet om denna är någon annan än parten eller ombudet, och
 7. delgivning och frister. Förordning (2006:790).

4 §  Beträffande personer som avses i 2 kap. 16 § lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet får i skuldsaneringsdatabasen behandlas uppgifter om

 1. yrke och anställning,
 2. telefonnummer,
 3. skulder, dock endast uppgift om skuldbelopp, uppkomstdag, ställda säkerheter och villkor i övrigt, och
 4. delgivning och frister. Förordning (2006:790).

5 §  Beträffande personer som avses i 2 kap. 21 § lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet får i konkurstillsynsdatabasen behandlas uppgifter om

 1. anmärkningar som riktats mot förvaltares hantering av konkurs och mot rekonstruktörers hantering av företagsrekonstruktion,
 2. förvaltares underrättelse enligt 7 kap. 16 § konkurslagen (1987:672) och rekonstruktörers anmälan enligt 24 § förordningen (2022:964) om företagsrekonstruktion,
 3. bransch,
 4. inkomster, utgifter, tillgångar och skulder,
 5. borgensåtaganden,
 6. anställningstid, löneförmåner och eventuell andel i företaget,
 7. förvaltararvode och övriga konkurskostnader samt arvode och annan ersättning till rekonstruktörer,
 8. utdelade belopp,
 9. förvaltares och rekonstruktörers process- och förlikningsverksamhet, och
 10. lönegaranti. Förordning (2022:1333).

6 §  Kronofogdemyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databaserna. Förordning (2006:790).

Uppgiftsskyldighet

7 §  På begäran av Tullverket eller Skatteverket skall lämnas ut uppgifter som avses i 2 kap. 5 § 1-7 lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet om uppgifterna avser en person som förekommer i ett ärende hos den myndighet som begär att få ut uppgiften. Förordning (2006:790).

7 a §  På begäran av Skatteverket ska följande uppgifter lämnas ut om det behövs för handläggning av ärenden eller kontroll av uppgifter i folkbokföringsverksamheten:

 1. adress och andra kontaktuppgifter,
 2. genomförd avhysning, utmätning och delgivning, och
 3. tillgångar i utlandet. Förordning (2023:157).

8 §  På begäran av Säkerhetspolisen ska lämnas ut uppgifter som avses i 2 kap. 5 § 1–7 lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet, om uppgifterna avser en person som förekommer i ett ärende om särskild personutredning enligt 3 kap. 17 § säkerhetsskyddslagen (2018:585). Förordning (2018:660).

Direktåtkomst

9 §  En enskild får ha sådan direktåtkomst till uppgifter om sig själv som avses i 2 kap. 28 § första stycket lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.

[S2]Kronofogdemyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av enskildas direktåtkomst. Förordning (2006:790).

10 §  En sökande eller dennes ombud får ha direktåtkomst till uppgifter i utsöknings- och indrivningsdatabasen.

[S2]Direktåtkomst enligt första stycket får endast avse uppgifter om mål eller ärenden som sökanden har gett in och får endast omfatta uppgifter som avses i 34 kap. 1 § andra–femte styckenaoffentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Förordning (2019:13).

Utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling

11 §  Utlämnande av uppgifter enligt 12-17 a §§ får göras på medium för automatiserad behandling, om det inte finns hinder mot det enligt någon författning. Förordning (2022:1080).

12 §  Uppgifter ur utsöknings- och indrivningsdatabasen får lämnas ut till den som har tillstånd enligt 3 § första stycket kreditupplysningslagen (1973:1173) att bedriva kreditupplysningsverksamhet.

[S2]För inkassoändamål får vissa uppgifter ur utsöknings- och indrivningsdatabasen lämnas ut till

 1. den som har tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten enligt 2 § första stycket inkassolagen (1974:182) att bedriva inkassoverksamhet eller som bedriver inkassoverksamhet med stöd av 2 § tredje stycket inkassolagen och står under Finansinspektionens tillsyn,
 2. Trafikförsäkringsföreningen, och
 3. arbetslöshetskassor som har registrerats hos Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring.

[S3]En begäran enligt andra stycket får endast omfatta personer som vid tidpunkten för begäran är aktuella för inkassoåtgärd hos den som begär ut uppgifterna. Uppgifterna får endast avse

 1. exekutionstitel, skuldbelopp, dag när skulden fastställdes och när den förföll till betalning, influtna medel och den tidpunkt vid vilken skulden preskriberas,
 2. utmätning och annan verkställighet enligt utsökningsbalken,
 3. skuldsanering och F-skuldsanering, och
 4. redovisning av verkställighetsuppdraget.

[S4]Uppgifter som grundar sig på brott får inte lämnas ut. Förordning (2020:1117).

12 a §  Uppgifter ur utsöknings- och indrivningsdatabasen om en fysisk eller juridisk persons identitet och totalt fordringsbelopp som är föremål för verkställighet får lämnas ut för inhämtande av uppgifter från tredje man om eventuell utmätningsbar egendom samt för meddelande om förbud och underrättelser som avses i 6 kap. 11 utsökningsförordningen (1981:981). Förordning (2007:800).

12 b §  Uppgifter ur utsöknings- och indrivningsdatabasen får lämnas ut till den som enligt 9 kap. 3 § utsökningsförordningen (1981:981) får i uppdrag av Kronofogdemyndigheten att sälja egendomen. Förordning (2014:791).

12 c §  Uppgifter om en uppdragstagare ur utsöknings- och indrivningsdatabasen som avses i 2 § 1, utom uppgifter om inkomster och borgensåtaganden, får lämnas ut till uppdragsgivare för kontroll i samband med upphandling och under avtalstiden. Förordning (2019:13).

13 §  Uppgifter ur utsöknings- och indrivningsdatabasen får lämnas ut för utbetalning av influtna medel och för annan redovisning.

14 §  Uppgifter ur betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen får lämnas ut för redovisning till sökanden i målet.

[S2]Uppgifter ur betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen får lämnas ut till den som har tillstånd enligt 3 § första stycket kreditupplysningslagen (1973:1173) att bedriva kreditupplysningsverksamhet. Förordning (2003:1105).

14 a §  Uppgifter ur skuldsaneringsdatabasen får lämnas ut till gäldenären, borgenärerna och andra enskilda som berörs av och kan bidra till utredningen i ärendet, om det inte är olämpligt. Förordning (2016:697).

14 b §  Uppgifter ur skuldsaneringsdatabasen får lämnas ut för utbetalning av inbetalda medel och för annan redovisning. Förordning (2016:697).

15 §  Beslut om utmätning enligt 7 kap.utsökningsbalken får lämnas ut till gäldenärens arbetsgivare när det behövs för verkställighet av beslut om indrivning.

16 §  Uppgifter i databaserna om den enskilde själv får lämnas ut till denne.

17 §  För ändamål som avses i 2 kap. 3 § 1 f lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet får vissa uppgifter ur utsöknings- och indrivningsdatabasen lämnas ut till

 1. prövningsmyndigheter enligt 4 § lagen (1998:492) om biluthyrning och 2 kap. 1 § taxitrafikförordningen (2012:238),
 2. behörig myndighet enligt 1 kap. 4 § yrkestrafikförordningen (2012:237), och
 3. tillståndsmyndighet enligt 2 § förordningen (2016:623) om redovisningscentraler för taxitrafik.

[S2]Första stycket gäller uppgifter

 1. om en fysisk persons identitet, bosättning och familjeförhållanden,
 2. som avses i 2 §4 och 10, och
 3. om skuldens storlek för fordringar som drivs in i ett allmänt mål.

[S3]Uppgifterna får sambearbetas med uppgifter i vägtrafikregistret i fråga om

 1. innehavare av tillstånd till biluthyrning och övriga prövade som avses i 810 §§ lagen (1998:492) om biluthyrning,
 2. innehavare av tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik och övriga prövade som avses i 2 kap.2 och 3 §§yrkestrafiklagen (2012:210),
 3. innehavare av taxitrafiktillstånd och övriga prövade som avses i 2 kap.6, 7 och 15 §§taxitrafiklagen (2012:211), och
 4. innehavare av tillstånd att driva redovisningscentral och övriga prövade som avses i 11, 12 och 15 §§ lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik. Förordning (2018:1151).

17 a §  Uppgifter i databaserna får lämnas ut till arbetslöshetskassorna vid en underrättelse enligt 3 § lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Förordning (2022:1080).

Avgifter

18 §  Kronofogdemyndigheten fastställer avgifter för utlämnande av uppgifter ur databaserna. Avgift skall inte tas ut vid utlämnande av uppgifter till annan myndighet när utlämnandet följer av en skyldighet i lag eller förordning. Förordning (2006:790).

Gallring

19 §  Riksarkivet får, efter samråd med Kronofogdemyndigheten, meddela föreskrifter om att handlingar och uppgifter som skall gallras enligt 1 kap. 7 § och 2 kap.6, 12, 18 och 23 §§ lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet får bevaras under längre tid.

[S2]Riksarkivet får föreskriva att handlingar eller uppgifter som undantas från gallring skall överlämnas till en arkivmyndighet. Förordning (2006:790).

Verkställighetsföreskrifter

20 §  Kronofogdemyndigheten får meddela närmare föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet och denna förordning. Förordning (2006:790).

Ändringar

Förordning (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:1251) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet

Omfattning
ändr. rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2003:1025) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet

Omfattning
ändr. 6, 7, 9, 18, 19, 20 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2003:1105) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet

Omfattning
ändr. 12, 14 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:271) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:1317) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2005-02-01

Förordning (2006:790) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19 20 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2007:800) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Omfattning
ny 12 a §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2012:242) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2012-06-01

Förordning (2014:791) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Omfattning
ny 12 b §
Ikraftträder
2014-10-01

Förordning (2016:697) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Omfattning
ändr. 2 §; nya 14 a, 14 b §§
Ikraftträder
2016-11-01

Förordning (2018:237) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:660) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2019-04-01

Förordning (2018:1151) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2018-09-01

Förordning (2019:13) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Omfattning
ändr. 10 §; ny 12 c §
Ikraftträder
2019-03-01

Förordning (2019:368) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2019-06-19

Förordning (2020:1117) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2021-01-01

Förordning (2022:1080) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Omfattning
ändr. 11 §; ny 17 a §
Ikraftträder
2022-08-01

Förordning (2022:1283) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Omfattning
ny 7 a §
Ikraftträder
2022-09-01

Förordning (2022:1333) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2022-08-01

Förordning (2023:157) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraftträder
2023-05-01