Lag (2010:1767) om geografisk miljöinformation

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad
2010-12-03
Ändring införd
SFS 2010:1767 i lydelse enligt SFS 2018:593
Ikraft
2011-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Infrastruktur för geografisk miljöinformation

1 §  Det ska i Sverige finnas en infrastruktur med ett sammanhängande system för tillgång till och utbyte av geografisk information som har elektronisk form och som är användbar för verksamheter och åtgärder som kan påverka människors hälsa eller miljön (geografisk miljöinformation).

Prop. 2009/10:224: I paragrafen anges att det i Sverige ska finnas en infrastruktur med ett sammanhängande system för tillgång till och utbyte av geografisk miljöinformation. Det finns i paragrafen även en definition av geografisk miljöinformation, dvs. geografisk information som har elektronisk form och som är användbar för verksamheter och åtgärder som kan påverka människors hälsa eller miljön. Vilka typer av geografisk miljöinformation som omfattas av lagen framgår av 3 §. Av artikel 4.1 b) i direktivet framgår ...

2 §  Det svenska systemet för geografisk miljöinformation ska vara en del av det motsvarande informationssystem som finns i Europeiska unionen.

[S2]Regeringen utser en myndighet som ska ansvara för att det svenska systemet är samordnat och hänger samman med unionens system.

Prop. 2009/10:224: I paragrafens första stycke anges, utifrån Inspiredirektivets artikel 1 och mot bakgrund av artikel 15 om Europeiska kommissionens Inspire-geoportal, att det svenska sammanhängande systemet för geografisk miljöinformation ska utgöra en del av det motsvarande europeiska systemet. I andra stycket erinras om att regeringen utser den myndighet som ska ansvara för att samordna det svenska sammanhängande systemet och att detta är samordnat med Europeiska unionens system.

Paragrafen ...

3 §  Den geografiska miljöinformationen ska i fråga om platser eller geografiska områden avse

 1. koordinatbaserade referenssystem för lägesbestämning,
 2. geografiska rutnätssystem,
 3. ortnamn och andra geografiska namn,
 4. administrativa indelningar,
 5. adresser,
 6. fastighetsområden,
 7. infrastruktur för transport,
 8. vattenområden, avrinningsområden och annan hydrografi,
 9. skyddade områden,
 10. höjd- och djupförhållanden,
 11. marktäcket,
 12. bilder på jordytan (ortofoto),
 13. geologiska förhållanden,
 14. statistiska enheter,
 15. byggnaders läge,
 16. markens sammansättning,
 17. mark- och vattenanvändning,
 18. förhållandet mellan människors hälsa och miljön,
 19. anläggningar och platser för allmännyttiga och offentliga tjänster,
 20. anläggningar och platser för miljöövervakning,
 21. produktions- och industrianläggningar samt upplagsplatser,
 22. anläggningar i jordbruk eller vattenbruk,
 23. befolkningsfördelning,
 24. förhållanden som motiverar en särskild förvaltning, reglering eller rapportering,
 25. översvämningar, jordskred, erosion, laviner, skogsbränder eller andra risker som uppstår genom naturens inverkan,
 26. atmosfäriska förhållanden,
 27. meteorologiska och hydrologiska förhållanden,
 28. fysikaliska förhållanden i hav och annat saltvatten,
 29. områden som har relativt homogena ekologiska förhållanden med likartade egenskaper (biogeografiska regioner),
 30. livsmiljöer och naturtyper,
 31. arters utbredning,
 32. energiresurser, eller
 33. mineralfyndigheter.

Prop. 2009/10:224: I paragrafen anges vilka typer av geografisk miljöinformation som omfattas av lagen, nämligen sådan geografisk miljöinformation som i fråga om platser eller geografiska områden avser vissa ämnesområden (eller teman) vilka anges i trettiotre punkter. Den geografiska miljöinformation som omfattas av lagens tillämpning har bestämts utifrån definitionerna av rumsliga data och rumsliga datamängder i Inspire-direktivets artikel 3.2– 3.3 och hänvisningen i artikel 4.1 d till temana för rumsliga ...

4 §  Med informationshanteringstjänst avses i denna lag en funktion för att elektroniskt söka, visa eller ladda ned information, att elektroniskt omvandla eller bearbeta informationen eller att elektroniskt koppla ihop olika sådana funktioner med varandra.

Prop. 2009/10:224: I paragrafen ges en definition av informationshanteringstjänst utifrån definitionen av rumsliga datatjänster i Inspiredirektivets artikel 3.4, bestämmelsen i artikel 4.3, och beskrivningen av nättjänsterna i artikel 11. Det finns ingen skillnad av betydelse mellan direktivets ”rumsliga datatjänster” och ”nättjänster” varför båda uttrycken fått det övergripande namnet informationshanteringstjänst i lagen.

Paragrafen har numrerats om i enlighet med Lagrådets förslag. Paragrafen ...

Informationsansvar

5 §  I den omfattning som följer av föreskrifter i anslutning till denna lag ska myndigheter, kommuner och enskilda organ som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter medverka i det sammanhängande systemet för geografisk miljöinformation genom att hålla sådan information och informationshanteringstjänster tillgängliga för andra som medverkar i eller använder systemet (informationsansvar).

[S2]I fråga om kommuners informationsansvar får föreskrifter enligt första stycket avse endast uppgifter som kommunerna är skyldiga att samla in eller informera om enligt annan lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av annan lag eller till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Prop. 2009/10:224: I paragrafens första stycke som hänför sig till bl.a. artiklarna 3.9, 4.1 a och c, 4.2, 4.3 samt 4.4 anges att myndigheter, kommuner eller enskilda organ som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter, i den omfattning som följer av föreskrifter i anslutning till lagen, ska medverka i det sammanhängande systemet för geografisk miljöinformation genom att hålla sin geografiska miljöinformation och sina informationshanteringstjänster tillgängliga för andra som medverkar i eller använder systemet. ...

6 §  Den som är informationsansvarig enligt 5 § ska ta fram och tillhandahålla upplysningar i elektronisk form som beskriver den geografiska miljöinformationen och de informationshanteringstjänster som hör samman med informationen (metadata).

[S2]Metadata ska avse informationens och tjänsternas innehåll, uppkomst och aktualitet, hur man kan finna och använda dem samt hur de presenteras och fungerar eller är avsedda att fungera i det sammanhängande informationssystemet.

[S3]Metadata ska vara samordnade med informationen och tjänsterna så att det underlättar sökningen och användningen.

Prop. 2009/10:224: I paragrafen finns en definition av metadata och anges att informationsansvariga myndigheter, kommuner och enskilda organ som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska tillhandahålla metadata (dvs. upplysningar som beskriver den geografiska miljöinformationen och de informationshanteringstjänster som de har informationsansvar för). Bestämmelsen genomför Inspiredirektivets artikel 3.6 och artikel 5 som rör metadata.

Ytterligare bestämmelser om metadata kommer att framgå av ...

Frivillig medverkan

7 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i det enskilda fallet besluta att någon som inte är informationsansvarig enligt föreskrifter i anslutning till denna lag får medverka i det sammanhängande systemet för geografisk miljöinformation.

Prop. 2009/10:224: Enligt Inspiredirektivets artikel 3.10, artikel 4.1 c ii och artikel 12 andra meningen ska medlemsstaterna under vissa förutsättningar tillåta tredje part att medverka i det sammanhängande systemet genom att göra sin geografiska miljöinformation och sina informationshanteringstjänster tillgängliga där. Paragrafen är ett bemyndigande till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att i det enskilda fallet besluta att någon som inte är informationsansvarig får medverka i det sammanhängande ...

Avgifter

8 §  Den som är informationsansvarig får ta ut avgifter för att tillhandahålla geografisk miljöinformation och informationshanteringstjänster. Avgift får dock inte tas ut för en informationshanteringstjänst som gör det möjligt att ladda ned geografiska koordinater enligt bilaga 1–6 till lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. grunder för uttag av avgifterna, och
 2. begränsningar i rätten att ta ut avgifter och andra villkor för tillhandahållandet.

[S3]En kommun får ta ut avgifterna enligt de grunder som kommunen själv bestämmer, om inte annat följer av föreskrifter som avses i andra stycket 2.Lag (2017:1280).

Prop. 2009/10:224: Direktivet anger bl.a. i artiklarna 14.1, 14.2, 14.4 och 17.3 vissa förutsättningar för uttag av avgifter och uppställande av andra villkor som exempelvis licenser. Dessa förutsättningar gäller avgifter och villkor för informationsansvariga myndigheters, kommuners och enskilda organs tillgängliggörande av geografisk miljöinformation och informationshanteringstjänster gentemot allmänheten och inom samarbetskretsen. I paragra-...

Föreskrifter om informationsansvaret och om samarbete

9 §  Regeringen får meddela föreskrifter om

 1. kommuners och enskilda organs informationsansvar enligt 5 § samt hur informationsansvaret ska fördelas mellan dem, och
 2. skyldigheter för kommuner och enskilda organ som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter att i fråga om geografisk miljöinformation, informationshanteringstjänster och metadata samarbeta med varandra samt med andra som deltar i systemet för geografisk miljöinformation.

Prop. 2009/10:224: I paragrafen finns bestämmelser om bemyndigande till regeringen att meddela de föreskrifter som i övrigt behövs för genomförandet av Inspiredirektivet. Första punkten gäller föreskrifter om kommuners och enskilda organs informationsansvar samt hur informationsansvaret ska fördelas mellan dessa (inbegripet frågor om vilken information och vilka informationshanteringstjänster som ska tillgängliggöras elektroniskt i det sammanhängande systemet). Andra punkten gäller föreskrifter om skyldigheter ...

Begränsningar av informationsansvarigas skyldigheter

10 §  Bestämmelser om sekretess i det allmännas verksamhet och hos vissa enskilda organ finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

[S2]Bestämmelserna i 11 §, 12 § andra stycket, 13 § och 14 § andra stycket denna lag gäller inte sådana enskilda organ som avses i första stycket.

Prop. 2009/10:224: I paragrafen erinras om att bestämmelser om sekretess i det allmännas verksamhet och hos vissa enskilda organ finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). De enskilda organ som avses är de som anges i 2 kap.35 §§ <a ...

11 §  När ett enskilt organ som avses i 5 § fullgör sitt informationsansvar genom en informationshanteringstjänst som gör det möjligt att elektroniskt söka i metadata om geografisk miljöinformation och informationshanteringstjänster, får allmänhetens tillgång till metadata begränsas endast i den mån som tillgången kan skada internationella förbindelser, allmän säkerhet eller totalförsvaret.

Prop. 2009/10:224: Paragrafen har sitt ursprung i de möjligheter som Inspiredirektivet ger i artikel 13.1 första stycket att begränsa allmänhetens tillgång vid fullgörandet av informationsansvar genom sådana informationshanteringstjänster som gör det möjligt att i metadata söka efter geografisk miljöinformation och informationshanteringstjänster.

Informationsansvariga enskilda organ (som inte faller under offentlighets- och sekretesslagens ...

12 §  När en myndighet, en kommun eller ett enskilt organ som avses i 5 § fullgör sitt informationsansvar genom en informationshanteringstjänst som gör det möjligt att elektroniskt visa eller ladda ned geografisk miljöinformation eller metadata, att elektroniskt omvandla eller bearbeta informationen eller att elektroniskt koppla ihop olika sådana funktioner med varandra, får allmänhetens tillgång till geografisk miljöinformation och metadata begränsas i den mån som tillgången kan skada immateriella rättigheter.

[S2]När ett enskilt organ som avses i 5 § fullgör sitt informationsansvar genom sådana informationshanteringstjänster som anges i första stycket, får allmänhetens tillgång till geografisk miljöinformation och metadata också begränsas i den mån som tillgången

 1. kan skada internationella förbindelser, allmän säkerhet eller totalförsvaret,
 2. kan medföra skada för en myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn eller en myndighets möjligheter att förebygga eller beivra brott,
 3. avser kommersiell eller industriell information och utlämnandet kan antas medföra att en enskild lider ekonomisk skada,
 4. avser personuppgifter och ett utlämnande kan innebära men för den som uppgifterna gäller, om denne inte har gett sitt medgivande till att informationen lämnas ut,
 5. kan skada en enskilds personliga intressen, om denne tillhandahållit den begärda informationen utan att vara skyldig att göra detta enligt lag eller förordning, såvida inte denna person gett sitt medgivande till att informationen lämnas ut, eller
 6. kan medföra negativa följder för skyddet av den miljö som informationen avser.

Prop. 2009/10:224: Paragrafen har sitt ursprung i de möjligheter som Inspiredirektivet ger i artikel 13.1 att begränsa fullgörandet av informationsansvar genom övriga informationshanteringstjänster, dvs. allmänhetens tillgång till geografisk miljöinformation och metadata i det sammanhängande systemet för geografisk information via andra informationshanteringstjänster än söktjänster. Utöver frågor om sekretess ger direktivet möjlighet att begränsa tillgängliggörandet av geografisk miljöinformation och metadata gentemot ...

13 §  Allmänhetens tillgång till geografisk miljöinformation och metadata får inte begränsas

 1. med stöd av 11 eller 12 §, om det är uppenbart att uppgiften har sådan betydelse från miljösynpunkt att intresset av allmän kännedom om uppgiften väger tyngre än de intressen som anges i 11 eller 12 §, eller
 2. med stöd av 12 § andra stycket36, om uppgiften avser utsläpp i miljön.

Prop. 2009/10:224: Paragrafen har sitt ursprung i direktivets artikel 13.2 och medför att bestämmelserna i 10 och 11 §§ ska tillämpas restriktivt. Därför anges i punkten 1 att en avvägning ska göras med hänsyn till allmänhetens intresse av att information (och metadata) är tillgängliga i det sammanhängande systemet för geografisk miljöinformation vilket medför att allmänhetens tillgång inte får begränsas om det är uppenbart att uppgiften har sådan betydelse från miljösynpunkt att intresset av allmän kännedom ...

14 §  När en myndighet, en kommun eller ett enskilt organ enligt föreskrifter i anslutning till denna lag fullgör en skyldighet att samarbeta om geografisk miljöinformation, informationshanteringstjänster eller metadata får fullgörandet begränsas gentemot andra samarbetande myndigheter, kommuner eller organ i den mån som fullgörandet kan skada immateriella rättigheter.

[S2]När ett enskilt organ fullgör en skyldighet att samarbeta, får fullgörandet begränsas utöver det som anges i första stycket gentemot samarbetande myndigheter, kommuner eller andra organ endast i den mån som fullgörandet

 1. kan skada internationella förbindelser, allmän säkerhet eller totalförsvaret, eller
 2. kan medföra skada för en myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn eller en myndighets möjligheter att förebygga eller beivra brott.

Prop. 2009/10:224: I paragrafens första stycke (som tar sikte på direktivets artikel 2.2 och 4.5) anges att när en myndighet, en kommun eller ett enskilt organ enligt föreskrifter i anslutning till denna lag fullgör en skyldighet att samarbeta om geografisk miljöinformation eller informationshanteringstjänster får fullgörandet begränsas i den mån som fullgörandet kan skada immateriella rättigheter.

Andra stycket har sitt ursprung i de möjligheter som direktivet ger i artikel 17.7 ...

15 §  Bestämmelser om

 1. behandling av personuppgifter finns i
  1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning),
  2. lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, och
  3. föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen,
 2. behandling av personuppgifter i fastighetsregistret finns i lagen (2000:224) om fastighetsregister,
 3. krav på tillstånd för spridning av en sammanställning av geografisk information finns i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information,
 4. säkerhetsskydd finns i säkerhetsskyddslagen (2018:585), och
 5. upphovsrätt finns i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Lag (2018:593).

Prop. 2017/18:133: Paragrafens första stycke innehåller upplysningar om tillämpliga bestämmelser i andra lagar. Andra–femte punkten är oförändrad. Genom ändringen i första punkten tas hänvisningen till personuppgiftslagen bort. Hänvisningen ersätts med en upplysning om att bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i dataskyddsförordningen, dataskyddslagen med kompletterande bestämmelser till dataskyddsförordningen och ...

Prop. 2015/16:63: Ändringen är en följdändring av att lagen (1993:1742) om landskapsinformation ersätts av lagen (0000:000) om skydd för geografisk information, där krav på tillstånd för upprättande av databas inte längre uppställs.

Prop. 2009/10:224: I paragrafens första stycke görs hänvisningar till personuppgiftslagen (1998:204), lagen (2000:224) om fastighetsregister, lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation, säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt lagen (<a href="https://lagen.nu/1960:729" ...

Ändringar

Lag (2010:1767) om geografisk miljöinformation

Förarbeten
Rskr. 2010/11:60, Prop. 2009/10:224, Bet. 2010/11:CU2
CELEX-nr
32007L0002
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2016:321) om ändring i lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation

Förarbeten
Rskr. 2015/16:165, Prop. 2015/16:63, Bet. 2015/16:FöU6
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2016-05-01

Lag (2017:1280) om ändring i lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation

Förarbeten
Rskr. 2017/18:49, Prop. 2016/17:215, Bet. 2017/18:UU7
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2018-03-01

Lag (2018:315) om ändring i lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2018-05-25

Lag (2018:593) om ändring i lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation

Förarbeten
Rskr. 2017/18:289, Prop. 2017/18:89, Bet. 2017/18:JuU21
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2019-04-01