Förordning (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder som bidrar till industrins klimatomställning

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2017-12-18
Ändring införd
SFS 2017:1319 i lydelse enligt SFS 2021:1278
Ikraft
2018-01-03
Tidsbegränsad
2024-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-05-30

1 §  Statens energimyndighet får, om det finns medel, ge statligt stöd enligt denna förordning i form av bidrag för åtgärder som

 1. bidrar till att minska sådana utsläpp av växthusgaser från industrin som har ett direkt eller indirekt samband med industrins processer,
 2. bidrar till negativa utsläpp genom avskiljning, transport och geologisk lagring av växthusgaser av biogent ursprung eller som tagits ut ur atmosfären, eller
 3. genom tillämpning av ny teknik eller andra innovativa lösningar inom industrin på ett väsentligt sätt bidrar till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och dess etappmål.

[S2]Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2021:32).

Ordförklaringar

2 §  Ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i

 1. kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, och
 2. kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Förutsättningar för stöd

3 §  Stöd får endast ges i enlighet med

 1. kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, eller
 2. kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

[S2]Trots första stycket 1 får stöd ges i de fall då stödet för någon av de angivna åtgärderna överstiger de tröskelvärden som anges i artikel 4.1 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, om stödet har godkänts av Europeiska kommissionen. Förordning (2019:544).

4 §  Ett stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 får endast ges i enlighet med de villkor och till sådana åtgärder som anges i kapitel I och i artiklarna 17-19, 22, 24-29, 31, 36-38, 41, 47-49, 56, 56b och 56c i den förordningen. Förordning (2021:32).

4 a §  Om uppgifter om ett stöd ska offentliggöras enligt artikel 9 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, får stödet endast beviljas om företaget samtycker till offentliggörandet. Förordning (2021:1278).

5 §  Ett stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 får endast ges om stödet inte medför att det totala belopp av stöd av mindre betydelse som beviljas det berörda företaget under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret når upp till en nivå som överskrider det tak som följer av artikel 6.3 i den förordningen.

Ansökan om stöd

6 §  En ansökan om stöd ska vara skriftlig, ges in till Statens energimyndighet och innehålla

 1. uppgifter om sökanden och om företagets namn, antal anställda, årsomsättning och balansomslutning,
 2. uppgifter om åtgärdens plats och start- och slutdatum,
 3. en beskrivning av åtgärden och dess finansiering, genomförande och tidsplan,
 4. en förteckning över kostnaderna för att genomföra åtgärden och hur stor andel av kostnaderna som stöd söks för,
 5. en uppskattning av minskade eller negativa växthusgasutsläpp till följd av åtgärden eller en beskrivning av på vilket sätt åtgärden på ett väsentligt sätt bidrar till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och dess etappmål, och
 6. en upplysning om allt annat offentligt stöd som sökanden eller någon annan har sökt eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som ansökan avser. Förordning (2021:32).

7 §  Om ansökan avser ett stöd som omfattas av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, ska ansökan utöver det som anges i 6 § innehålla en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget har fått under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret.

8 §  Om ansökan avser stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, ska ansökan ha kommit in till Statens energimyndighet innan den stödberättigande åtgärden påbörjas.

Särskilda upplysningar till sökanden

9 §  Om ansökan avser stöd som omfattas av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, ska Statens energimyndighet lämna de upplysningar till företaget som framgår av artikel 6.1 i den förordningen.

Prövning och beslut om stöd

10 §  Statens energimyndighet prövar frågor om stöd.

10 a §  En ansökan som avser en sådan åtgärd som anges i 3 § andra stycket ska prövas av Statens energimyndighet. Om Statens energimyndighet bedömer att det finns förutsättningar för att ge stöd till åtgärden enligt denna förordning, ska myndigheten enligt 12 § första stycket lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler lämna upplysningar till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Förordning (2019:544).

11 §  I ett beslut att ge stöd ska Statens energimyndighet ange

 1. den tidpunkt då den stödberättigande åtgärden ska vara slutredovisad,
 2. att stödmottagaren, på begäran av myndigheten, ska lämna de uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet, och
 3. de ytterligare villkor som behövs för att kraven enligt denna förordning ska uppfyllas och syftet med stödet enligt 1 § ska tillgodoses.

11 a §  Om finansieringen helt eller delvis kommer från Europeiska unionen ska Statens energimyndighet i ett beslut att ge stöd, utöver vad som anges i 11 §, ange villkor om att stödmottagaren

 1. ska tillåta Europeiska kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och Europeiska revisionsrätten att utöva sina rättigheter, däribland att genomföra utredningar, kontroller på plats och inspektioner, i enlighet med artikel 129.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012,
 2. ska se till att kraven i 1 även ställs på den som utför eller medverkar till arbetet med åtgärden,
 3. på begäran av Ekonomistyrningsverket ska lämna de uppgifter till myndigheten som krävs för att följa upp stödet samt ge myndigheten möjlighet att besöka stödmottagaren och där ta del av information som behövs för uppföljning,
 4. bevara dokumentation i enlighet med artikel 132 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046, och
 5. lämna information om att åtgärden helt eller delvis finansieras av medel från Europeiska unionen, i enlighet med artikel 34.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens. Förordning (2021:1278).

Utbetalning av stöd

12 §  Ett stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd beviljat av en svensk stödgivare olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

13 §  Ett stöd ska inte betalas ut, om

 1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet har getts felaktigt eller med för högt belopp,
 2. stödet av annan orsak har getts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller
 3. villkoren för stödet inte har följts.

Slutredovisning

14 §  En genomförd åtgärd som omfattas av stöd enligt denna förordning ska slutredovisas till Statens energimyndighet tillsammans med en ekonomisk redovisning och specificerade skriftliga underlag som styrker den stödberättigande kostnaden.

Tillsyn

15 §  Statens energimyndighet utövar tillsyn över att villkoren för stödet följs.

Återbetalning och återkrav

16 §  Mottagaren av ett utbetalat stöd är återbetalningsskyldig om stödet inte skulle ha betalats ut enligt 13 §.

[S2]På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta betalas enligt räntelagen (1975:635).

17 §  Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 16 §, ska Statens energimyndighet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta.

[S2]Statens energimyndighet får besluta att helt eller delvis avstå från kravet i första stycket, om det finns särskilda skäl.

Uppföljning och utvärdering

18 §  Statens energimyndighet ska följa upp och utvärdera de stöd som ges enligt denna förordning.

[S2]Om finansieringen helt eller delvis kommer från Europeiska unionen ska Ekonomistyrningsverket i revisionssyfte följa upp stödet och begära in nödvändiga uppgifter från stödmottagare. Förordning (2021:1278).

Bemyndigande

19 §  Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

20 §  Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Överklagande

21 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 12 och 13 §§ om att inte betala ut stöd får dock inte överklagas. Förordning (2020:1090).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder som bidrar till industrins klimatomställning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 3 januari 2018.
 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beviljats före utgången av 2023. Förordning (2020:1090).
Ikraftträder
2018-01-03

Förordning (2019:544) om ändring i förordningen (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3 §§; ny 10 a §
Ikraftträder
2019-07-15

Förordning (2020:1090) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser och för negativa utsläpp, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; ändr. 21 §, p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2020-12-31

Förordning (2021:32) om ändring i förordningen (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser och för negativa utsläpp

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 4, 6 §§
Ikraftträder
2021-02-23

Förordning (2021:1278) om ändring i förordningen (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder som bidrar till industrins klimatomställning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2022.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för stöd som har beviljats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 18 §; nya 4 a, 11 a §§
Ikraftträder
2022-01-18