Förordning (2017:292) med instruktion för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2017-04-20
Ändring införd
SFS 2017:292 i lydelse enligt SFS 2018:1298
Ikraft
2017-06-01
Upphäver
Förordning (2007:1020) med instruktion för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Uppgifter

1 §  Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska bedriva och främja ett kunskapsbaserat arbete och ansvara för kunskapsförmedling i frågor som rör socialnämndernas familjerättsliga ärenden om

 1. barns vårdnad, boende och umgänge,
 2. fastställande av faderskap och föräldraskap,
 3. samarbetssamtal som sker på uppdrag av domstol, och
 4. föräldraförberedelse, medgivandeutredning och stöd till barn och föräldrar vid internationell adoption.

2 §  Myndigheten ska även bedriva och främja ett kunskapsbaserat arbete och ansvara för kunskapsförmedling av förebyggande insatser inom områdena

 1. samarbetssamtal som inte sker på uppdrag av domstol,
 2. familjerådgivning, och
 3. stöd till föräldrar i föräldraskapet för att främja barnets utveckling och hälsa (föräldraskapsstöd).

3 §  Myndigheten ska i frågor om internationella adoptioner särskilt

 1. övervaka att de svenska auktoriserade sammanslutningarnas arbete med internationell adoptionsförmedling sker i enlighet med lag och Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner samt på ett i övrigt etiskt godtagbart sätt,
 2. följa den internationella utvecklingen och samla information i frågor som rör adoption av utländska barn, och
 3. följa utvecklingen av kostnaderna för adoption av utländska barn.

4 §  Myndigheten ansvarar i fråga om internationella adoptioner även för de uppgifter som åligger myndigheten enligt

 1. lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner,
 2. lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling,
 3. förordningen (2008:1239) om statsbidrag till auktoriserade adoptionssammanslutningar och till riksorganisationer för adopterade, och
 4. förordningen (2018:1296) om adoption i internationella situationer. Förordning (2018:1298).

5 §  Myndigheten ska ansvara för de uppgifter som åligger myndigheten i fråga om officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

6 §  Myndigheten ska i all sin verksamhet främja barnets rättigheter med utgångspunkt i Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Myndigheten ska även främja jämställdhet och ett jämställt föräldraskap.

Rapportering

7 §  Myndigheten ska i sin årsredovisning rapportera om utvecklingen inom sitt verksamhetsområde, belysa aktuella problem och redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit.

Samverkan

8 §  Myndigheten ska samråda med andra myndigheter och organisationer som är verksamma i sådan verksamhet som avses i 1, 2 och 4 §§.

Ledning

9 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

10 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

11 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Rätt att meddela föreskrifter

12 §  Myndigheten ansvarar för föreskrifter i enlighet med vad som anges i lag och förordning samt för allmänna råd inom sitt ansvarsområde.

[S2]Myndigheten kungör sina föreskrifter i Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. i enlighet med bilaga 1 till författningssamlingsförordningen (1976:725).

Undantag från myndighetsförordningen

13 §  Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]29 § om ärendeförteckning.

Ändringar

Förordning (2017:292) med instruktion för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Ikraftträder
2017-06-01

Förordning (2018:1298) om ändring i förordningen (2017:292) med instruktion för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2018-09-01