Förordning (2008:1239) om statsbidrag till auktoriserade adoptionssammanslutningar och till riksorganisationer för adopterade

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-11-27
Ändring införd
SFS 2008:1239 i lydelse enligt SFS 2015:980
Ikraft
2009-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till auktoriserade adoptionssammanslutningar och till riksorganisationer för adopterade. Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Ändamålet med statsbidraget

2 §  Ändamålet med statsbidraget till auktoriserade adoptionssammanslutningar är att stödja deras arbete med internationell adoptionsförmedling.

3 §  Ändamålet med statsbidraget till riksorganisationer för adopterade är att ge ett verksamhetsstöd till dessa organisationer.

Definitioner

4 §  I denna förordning avses med

[S2]auktoriserad adoptionssammanslutning: sammanslutning som har auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling enligt 6 § och 6 a § lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling,

[S3]riksorganisation för adopterade: ideell förening vars huvudsakliga ändamål är att tillvarata adopterade medlemmars intressen.

Villkor för statsbidrag

5 §  Statsbidrag får ges till auktoriserade adoptionssammanslutningar och till riksorganisationer för adopterade.

6 §  Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd får ange villkor för statsbidraget. Förordning (2015:980).

Ärendenas handläggning

7 §  Efter ansökan prövas frågor om statsbidrag av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Förordning (2015:980).

8 §  Ansökan om statsbidrag från auktoriserade adoptionssammanslutningar ska ha kommit in till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd senast den 15 januari bidragsåret. Ansökan om statsbidrag från riksorganisationer för adopterade ska ha kommit in till myndigheten senast den 31 mars bidragsåret. Förordning (2015:980).

Fördelning av statsbidrag

9 §  Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd får fördela högst 10 procent av statsbidraget till riksorganisationer för adopterade. Förordning (2015:980).

10 §  Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd får fördela resterande del av statsbidraget till auktoriserade adoptionssammanslutningar enligt följande:

  1. 50 procent av statsbidraget fördelas med lika stort belopp mellan samtliga auktoriserade adoptionssammanslutningar och resterande belopp fördelas efter det genomsnittliga antalet barn som var och en av sammanslutningarna har förmedlat under de två föregående åren.
  2. Statsbidrag utges endast om en auktoriserad adoptionssammanslutning har haft auktorisation under de två föregående kalenderåren och förmedlat barn för adoption minst ett av de två föregående kalenderåren.
  3. Det totala beräknade statsbidraget får vara högst 10 000 kr per genomsnittligt antal förmedlade barn under de två föregående kalenderåren. Förordning (2015:980).

Redovisning m.m.

11 §  Auktoriserade adoptionssammanslutningar och riksorganisationer för adopterade ska årligen lämna en samlad redovisning till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd om statsbidragets användning i förhållande till bidragets ändamål enligt denna förordning. Redovisningen ska lämnas senast den 1 juni året efter bidragsåret av de auktoriserade adoptionssammanslutningarna och senast den 31 mars året efter bidragsåret av riksorganisationerna för adopterade. Förordning (2015:980).

12 §  Auktoriserade adoptionssammanslutningar och riksorganisationer för adopterade som beviljats statsbidrag är skyldiga att på begäran av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd lämna det underlag som behövs för myndighetens granskning. Förordning (2015:980).

Återbetalning och återkrav

13 §  Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  2. bidraget inte används för det ändamål det har beviljats,
  3. villkor i beslutet om bidrag inte följts,
  4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 11 §, eller
  5. mottagaren är en auktoriserad adoptionssammanslutning och denna har fått sin auktorisation återkallad.

[S2]Om en mottagare av ett bidrag är återbetalningsskyldig enligt första stycket ska Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl får myndigheten efterge återkrav helt eller delvis. Förordning (2015:980).

[S3]Överklagande

[S4]14 Beslut av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2015:980).

Ändringar

Förordning (2008:1239) om statsbidrag till auktoriserade adoptionssammanslutningar och till riksorganisationer för adopterade

Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2015:980) om ändring i förordningen (2008:1239) om statsbidrag till auktoriserade adoptionssammanslutningar och till riksorganisationer för adopterade

Omfattning
ändr. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§
Ikraftträder
2016-01-01