Förordning (2017:721) om stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt inom förorenade områden

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad
2017-06-22
Ändring införd
SFS 2017:721 i lydelse enligt SFS 2020:1089
Ikraft
2017-07-06
Tidsbegränsad
2024-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

1 §  För att bidra till forsknings- och utvecklingsprojekt inom förorenade områden får Statens geotekniska institut, om det finns medel, ge statligt stöd enligt denna förordning.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ord och uttryck i förordningen

2 §  Ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Allmänna förutsättningar för stöd

3 §  Stöd till företag och andra får endast ges i enlighet med de villkor och till sådana åtgärder som anges i kapitel 1 och artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

4 §  Stöd får inte ges till forsknings- och utvecklingsprojekt som har påbörjats innan beslut i frågan om stöd har fattats. Ansökan om stöd

5 §  Statens geotekniska institut prövar frågor om stöd.

6 §  En ansökan om stöd ska göras skriftligen till Statens geotekniska institut och innehålla

 1. uppgifter om sökanden och, om stödet avser ett företag, uppgifter om företagets namn, antal anställda, årsomsättning och balansomslutning,
 2. en beskrivning av projektet, bemanning, plats och tidsplan med start- och slutdatum,
 3. en förteckning över projektets kostnader och hur stor andel av kostnaderna som stöd söks för, och
 4. en upplysning om huruvida sökanden har sökt eller fått annat statligt stöd eller stöd från Europeiska unionen för samma projekt.

Beslut att ge stöd

7 §  Om Statens geotekniska institut beslutar att ge stöd ska det anges i beslutet

 1. när den stödberättigande åtgärden senast ska vara slutredovisad, och
 2. att stödmottagaren, på begäran av myndigheten, ska lämna de uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet.

[S2]Beslutet får förenas med de ytterligare villkor som behövs för att säkerställa att kraven enligt denna förordning uppfylls.

Slutredovisning av en åtgärd som ett stöd avser

8 §  Den slutredovisning som avses i 7 § första stycket 1 ska göras till Statens geotekniska institut. Specificerade skriftliga underlag för att styrka den stödberättigande kostnaden och en ekonomisk redovisning ska ges in tillsammans med slutredovisningen.

Utbetalning av stöd

9 §  Stödet får betalas ut i omgångar, dock får högst 75 procent av stödbeloppet betalas ut innan den åtgärd som stödet avser har slutredovisats. Resterande stöd ska betalas ut endast om slutredovisningen har gjorts senast den dag som anges i beslutet om stöd.

10 §  Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

11 §  Ett beviljat stöd ska inte betalas ut, om

 1. den som ansökt om eller beviljats stöd genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet getts felaktigt eller med för högt belopp,
 2. stödet av annan orsak getts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller
 3. ett eller flera av villkoren för stödet inte har följts.

Återbetalning och återkrav

12 §  Mottagaren av ett stöd som betalats ut enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

 1. stödet inte skulle ha betalats ut enligt 11 §, eller
 2. utbetalade medel inte har använts.

[S2]På belopp som ska återbetalas enligt första stycket 1 ska det betalas ränta enligt räntelagen (1975:635).

13 §  Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 12 § första stycket, ska Statens geotekniska institut besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet och sådan ränta som ska betalas enligt 12 § andra stycket.

Register

14 §  Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Överklagande

15 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 9 § andra meningen, 10 och 11 §§ om att inte betala ut stöd får dock inte överklagas. Förordning (2018:920).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2017:721) om stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt inom förorenade områden

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 6 juli 2017.
 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beviljats före utgången av 2023. Förordning (2020:1089).
Ikraftträder
2017-07-06

Förordning (2018:920) om ändring i förordningen (2017:721) om stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt inom förorenade områden

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2020:1089) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2017:721) om stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt inom förorenade områden, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2020-12-31