Inaktuell version

Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap

Departement
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2017-09-14
Ändring införd
SFS 2017:870
Ikraft
2017-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om länsstyrelsernas krisberedskap och deras uppgifter vid höjd beredskap.

[S2]Ytterligare bestämmelser finns bl.a. i förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och i förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap.

Krisberedskap

2 §  Länsstyrelsen ska ha en tjänsteman i beredskap med uppgift att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser som berör länet.

3 §  Länsstyrelsen ska ha förmåga att vid en allvarlig kris, som berör länet eller medför behov av samverkan med kommuner eller andra aktörer, omgående kunna upprätta en ledningsfunktion för bl.a. samordning och information.

4 §  Länsstyrelsen ska vara sammanhållande för krisberedskapen inom sitt geografiska område samt före, under och efter en kris verka för samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas.

[S2]Länsstyrelsen ska särskilt

 1. ansvara för att en samlad regional lägesbild sammanställs vid krissituationer,
 2. stödja de aktörer som är ansvariga för krisberedskapen i länet när det gäller planering, risk- och sårbarhetsanalyser samt utbildning och övning,
 3. ha ett regionalt råd för krisberedskap och skydd mot olyckor, i vilket representanter för länsstyrelsen och berörda aktörer i krishanteringssystemet bör ingå, för att skapa nödvändig samordning,
 4. upprätta regionala risk- och sårbarhetsanalyser som ska kunna användas som underlag för egna och andra berörda aktörers krisberedskapsåtgärder,
 5. följa upp kommunernas tillämpning av lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap,
 6. årligen till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rapportera vilka beredskapsförberedelser som kommuner och landsting vidtagit och samtidigt redovisa en bedömning av effekten av de vidtagna förberedelserna, och
 7. verka för att den verksamhet som berörda aktörer bedriver inom länet avseende krisberedskap bidrar till att en grundläggande förmåga till civilt försvar uppnås.

Höjd beredskap

5 §  Är Sverige i krig, ska 611 §§ i denna förordning tillämpas. Då ska bestämmelserna i förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion tillämpas bara i den utsträckning som de är förenliga med vad som sägs i 611 §§.

[S2]Är Sverige inte i krig, ska 611 §§ tillämpas bara i den utsträckning som regeringen beslutar särskilt.

6 §  Länsstyrelsen ska som högsta civila totalförsvarsmyndighet inom länet verka för att största möjliga försvarseffekt uppnås.

[S2]Länsstyrelsen ska särskilt

 1. samordna de civila försvarsåtgärderna,
 2. verka för att sådan verksamhet hos civila myndigheter och andra civila organ som har betydelse för försvarsansträngningarna bedrivs med en enhetlig inriktning,
 3. i samråd med Försvarsmakten verka för att det civila och det militära försvaret samordnas, och
 4. verka för att länets tillgångar fördelas och utnyttjas så att försvarsansträngningarna främjas.

7 §  En länsstyrelse får meddela föreskrifter om verksamheten hos andra regionala eller lokala civila myndigheter med statliga förvaltningsuppgifter inom länet om den bedömer det nödvändigt för samordningen av försvarsansträngningarna.

[S2]Sådana föreskrifter får dock inte meddelas för riksdagens myndigheter.

8 §  Länsstyrelsen ska på alla sätt försöka upprätthålla förbindelse med regeringen, centrala myndigheter och länsstyrelserna i angränsande län.

9 §  Föreskrifter om länsstyrelsens befogenheter i vissa fall när förbindelsen har avbrutits med regeringen finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. och i förordningen (1988:1215) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

[S2]I sådana fall ska länsstyrelsen självständigt genomföra de åtgärder som behövs för den civila försvarsverksamheten och till stöd för det militära försvaret.

10 §  Länsstyrelsen får överlåta åt en kommunal myndighet att i ett visst ärende eller i vissa grupper av ärenden på eget ansvar meddela beslut eller genomföra åtgärder som annars skulle vara länsstyrelsens uppgift, om föreskrifter i lag inte hindrar det.

11 §  Om länsstyrelsen anser det nödvändigt att besluta om en åtgärd som det saknas medel för, och regeringens beslut inte kan avvaktas, får länsstyrelsen själv tillhandahålla de medel som behövs.

[S2]En sådan utbetalning ska anmälas till regeringen så snart som möjligt.

Ändringar

Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap

Ikraftträder
2017-11-01