Förordning (2018:154) om godkännande av Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad
2018-03-21
Ändring införd
SFS 2018:154 i lydelse enligt SFS 2018:155
Ikraft
2018-05-14
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om att

  1. godkänna Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner i det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (Euresnätverket),
  2. följa upp och övervaka Euresmedlemmars och Euressamarbetspartners verksamhet och efterlevnad av de krav och kriterier som anges i 5 §, och
  3. vid behov återkalla godkännandet av Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner.

[S2]Förordningen kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/589 av den 13 april 2016 om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (Eures), om arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster och om ytterligare integration av arbetsmarknaderna samt om ändring av förordningarna (EU) nr 492/2011 och (EU) nr 1296/2013.

[S3]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §  I 7 § första stycket 2 förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen finns bestämmelser om att Arbetsförmedlingen för Sveriges del ska fungera som nationellt samordningskontor för Euresnätverket i enlighet med artikel 9.1 i förordning (EU) 2016/589.

[S2]Arbetsförmedlingen ansvarar för organisationen av Euresnätverket i Sverige samt de ytterligare uppgifter som följer av artikel 9.2–9.7 i samma förordning.

3 §  Arbetsförmedlingen ska vid tillämpning av denna förordning iaktta principerna om icke-diskriminering, likabehandling, öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande.

Godkännande

4 §  Arbetsförmedlingen ska tillhandahålla ett ansökningssystem och information om förutsättningarna för deltagande i Euresnätverket.

[S2]Arbetsförmedlingen får godkänna en sökande som Euresmedlem i enlighet med artikel 11.3 i förordning (EU) 2016/589 eller som Euressamarbetspartner i enlighet med artikel 11.4 i samma förordning.

5 §  Arbetsförmedlingen ska godkänna varje sökande som Euresmedlem eller som Euressamarbetspartner som uppfyller de krav och kriterier som anges i förordning (EU) 2016/589 och i de beslut som har meddelats med stöd av den förordningen.

[S2]För att en sökande ska godkännas krävs dessutom att

  1. sökanden är en svensk juridisk person,
  2. det finns skäl att anta att sökanden kommer att bedriva verksamheten i enlighet med förordning (EU) 2016/589 och andra författningar som reglerar sökandens verksamhet, och
  3. sökanden i övrigt bedöms lämplig att vara Euresmedlem eller Euressamarbetspartner.

Uppföljning

6 §  Arbetsförmedlingen ska följa upp och övervaka att Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner uppfyller de krav och kriterier som anges i 5 §.

Återkallelse

7 §  Arbetsförmedlingen ska återkalla godkännandet av en Euresmedlem eller Euressamarbetspartner som inte längre uppfyller de krav och kriterier som anges i 5 §.

Överklagande

8 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:155).

Bemyndigande

9 §  Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2018:154) om godkännande av Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner

Ikraftträder
2018-05-14

Förordning (2018:155) om ändring i förordningen (2018:154) om godkännande av Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2018-07-01