Upphävd författning

Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1030 i lydelse enligt SFS 2022:595
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-03-01

Uppgifter

1 §  Arbetsförmedlingen ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen och dess arbetsmarknadspolitiska verksamhet.

 • HFD 2022:31:En förutsättning för att en allmän förvaltningsdomstol ska kunna pröva om en myndighet har haft stöd i rättsordningen för en vidtagen åtgärd är att den utgör ett förvaltningsbeslut som är överklagbart. Så har inte ansetts vara fallet med Arbetsförmedlingens beslut om att avregistrera en person som arbetssökande.

2 §  Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att

 1. effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft,
 2. prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden, samt
 3. bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt.

 • HFD 2022:31:En förutsättning för att en allmän förvaltningsdomstol ska kunna pröva om en myndighet har haft stöd i rättsordningen för en vidtagen åtgärd är att den utgör ett förvaltningsbeslut som är överklagbart. Så har inte ansetts vara fallet med Arbetsförmedlingens beslut om att avregistrera en person som arbetssökande.

3 §  Arbetsförmedlingens verksamhet ska utformas så att

 1. den bedrivs på ett effektivt, enhetligt och rättssäkert sätt,
 2. arbetssökande och arbetsgivare har tillgång till en likvärdig service i hela landet,
 3. den anpassas till skilda förutsättningar och behov i olika delar av landet,
 4. den leder till ökad geografisk och yrkesmässig rörlighet bland de arbetssökande,
 5. den anpassas efter den enskildes förutsättningar,
 6. den inte snedvrider konkurrensförutsättningarna på arbetsmarknaden,
 7. den inte bidrar till att arbetstillfällen trängs undan, såvida det inte kan anses arbetsmarknadspolitiskt motiverat, samt
 8. den främjar mångfald och jämställdhet samt motverkar diskriminering i arbetslivet och en könsuppdelning på arbetsmarknaden. Förordning (2015:138).

4 §  Arbetsförmedlingen ska vidare

 1. säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring,
 2. anlita kompletterande aktörer för att snabbt och effektivt få arbetssökande i arbete,
 3. aktivt inhämta information om lediga arbeten,
 4. analysera, följa upp och utvärdera hur myndighetens verksamhet och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna påverkar arbetsmarknadens funktionssätt,
 5. göra bedömningar av arbetsmarknadsläget för att tillhandahålla beslutsunderlag för den framtida arbetsmarknadspolitiken,
 6. bistå myndigheter och andra som bedriver uppföljning och utvärdering inom Arbetsförmedlingens verksamhetsområde,
 7. säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott samt i detta arbete samverka med berörda parter, och
 8. delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten. Förordning (2020:94).

Särskilda ansvarsområden

5 §  Arbetsförmedlingen har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor inom arbetsmarknadspolitiken och ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.

6 §  Arbetsförmedlingen har ett ansvar för att nyanlända invandrare erbjuds insatser som främjar en snabb och effektiv etablering på arbetsmarknaden. Myndigheten ska inom ramen för detta ansvar vara samordnande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.

[S2]Arbetsförmedlingen har ett särskilt ansvar för vissa nyanlända invandrare enligt lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Förordning (2017:1166).

6 a § Har upphävts genom förordning (2017:1166).

Medverkan i EU-arbetet

7 §  Arbetsförmedlingen ska för Sveriges del

 1. fullgöra de uppgifter som den centrala arbetsmarknadsmyndigheten och de särskilda förmedlingarna har enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen, och
 2. fungera som nationellt samordningskontor enligt artikel 9.1 och som Euresmedlem enligt artikel 10.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/589 av den 13 april 2016 om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (Eures), om arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster och om ytterligare integration av arbetsmarknaderna samt om ändring av förordningarna (EU) nr 492/11 och (EU) nr 1296/2013.

[S2]Arbetsförmedlingen ska vidare medverka i sådant informations- och erfarenhetsutbyte med andra medlemsstaters arbetsförmedlingar och med Europeiska kommissionen som sker inom ramen för den öppna samordningsmetoden på sysselsättningsområdet. Förordning (2016:554).

Tjänsteexport

8 §  Arbetsförmedlingen får, inom ramen för full kostnadstäckning, bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

Övriga uppgifter

9 §  Om Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen funnit brister i sin granskning enligt 2 § 1–10 förordningen (2007:906) med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, ska Arbetsförmedlingen till regeringen och inspektionen redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas med anledning av inspektionens granskning. Förordning (2015:5).

10 §  Arbetsförmedlingen är beredskapsmyndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap. Förordning (2022:532).

11 §  En anställd hos Arbetsförmedlingen är skyldig att på begäran av länsstyrelsen delta, som föredragande eller på annat sätt, i länsstyrelsens handläggning av ett ärende som har samband med Arbetsförmedlingens uppgifter.

12 §  Arbetsförmedlingen fullgör därutöver

 1. vissa uppgifter som rör arbetslöshetsförsäkringen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring och förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor,
 2. vissa uppgifter som rör arbetstillstånd enligt utlänningslagen (2005:716) och utlänningsförordningen (2006:97), och
 3. vissa uppgifter vid varsel om driftsinskränkning och för att främja anställning av äldre arbetstagare och arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga enligt lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder. Förordning (2022:532).

13 §  I övrigt har Arbetsförmedlingen de uppgifter som framgår av förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten eller av lag eller annan förordning.

Samverkan

14 §  Arbetsförmedlingen ska särskilt samverka med Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet. Arbetsförmedlingen ska i samma syfte samverka med Försäkringskassan, kommuner och regioner enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Förordning (2019:1063).

15 §  Arbetsförmedlingen ska när det gäller unga med funktionshinder särskilt samverka med skolan för att underlätta övergången från skola till arbetsliv och med Försäkringskassan för att öka möjligheterna till egen försörjning genom arbete.

Ledning

16 §  Arbetsförmedlingen leds av en styrelse.

17 §  Styrelsen består av högst nio ledamöter.

Organisation

18 §  Arbetsförmedlingen bestämmer själv sin organisation om inte annat följer av 19-20 a §§. Förordning (2022:595).

19 §  Vid Arbetsförmedlingen finns ett huvudkontor, en central enhet för omprövning av beslut och ett nationellt partsråd.

20 §  Arbetsförmedlingen ska i övrigt inrätta de rådgivande organ med andra aktörer på nationell, regional eller lokal nivå som behövs för att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter.

20 a §  Arbetsförmedlingen ska ha den regionala indelning som följer av förordningen (2022:593) om vissa förvaltningsmyndigheters regionala indelning. Förordning (2022:595).

Särskilda organ

Partsrådet

21 §  Partsrådet är ett rådgivande organ på nationell nivå i frågor som rör Arbetsförmedlingens verksamhet. Partsrådet består av generaldirektören, som är ordförande, samt representanter för arbetsgivare och arbetstagare.

22 §  Partsrådet har det antal ledamöter som Arbetsförmedlingen bestämmer. Ledamöterna, förutom ordföranden, ska till lika antal representera arbetsgivare och arbetstagare.

Anställningar och uppdrag

23 §  Generaldirektören är myndighetschef.

23 a §  Vid Arbetsförmedlingen finns en överdirektör. Förordning (2017:525).

24 §  Ledamöterna i partsrådet utses av Arbetsförmedlingen. Andra ledamöter än ordföranden utses efter samråd med representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Personalansvarsnämnd

25 §  Vid Arbetsförmedlingen ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket ska upphöra att gälla.
 2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om överklagande av sådana beslut som före ikraftträdandet har fattats av Arbetsmarknadsstyrelsen enligt 5 § 1 förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.
 3. Den upphävda förordningen gäller också fortfarande i fråga om utbildningsvikariat som anvisats enligt förordning (2005:1206) om utbildningsvikariat före den 1 januari 2007.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:179, Prop. 2006/07:89, Bet. 2006/07:AU13
CELEX-nr
31968R1612
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2010:44) om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen

Omfattning
ändr. 7 §
CELEX-nr
31968R1612
Ikraftträder
2010-03-08

Förordning (2010:1131) om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen

Omfattning
upph. 10 §; ändr. 4 §; ny 6 a §
Ikraftträder
2010-12-01

Förordning (2012:422) om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2013:1084) om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen

Omfattning
ändr. 7 §
CELEX-nr
32011R0492
Ikraftträder
2014-01-20

Förordning (2015:5) om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2015-03-01

Förordning (2015:138) om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-05-01

Förordning (2015:1061) om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2016-04-01

Förordning (2016:554) om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen

Omfattning
ändr. 6 a, 7 §§
Ikraftträder
2016-07-15

Förordning (2017:525) om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen

Omfattning
ny 23 a §
Ikraftträder
2017-08-01

Förordning (2017:1166) om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om nyanlända invandrare som omfattas av den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Omfattning
upph. 6 a §; ändr. 6 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2019:1063) om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2020:94) om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2020-03-31

Förordning (2022:532) om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen

Omfattning
ändr. 12 §; ny 10 §
Ikraftträder
2022-10-01

Förordning (2022:595) om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen

Omfattning
ändr. 18 §; ny 20 a §
Ikraftträder
2022-07-01

Ändring, SFS 2022:811

Omfattning
upph.