Förordning (2018:1741) om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
2018-11-22
Ändring införd
SFS 2018:1741 i lydelse enligt SFS 2022:831
Ikraft
2019-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-07-01

Allmän bestämmelse

1 §  I denna förordning finns kompletterande föreskrifter till lagen (2018:1698) om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Sökbegränsningar

Sökning i de allmänna domstolarna

2 §  Användningen i allmän domstol av sökbegrepp som avslöjar brott eller misstanke om brott får inte avse sökning i personuppgifter i tvistemål. Användningen av sådana sökbegrepp får inte heller avse sökning i personuppgifter i mål eller ärenden som har avgjorts slutligt genom en dom eller ett beslut fem år efter utgången av det kalenderår då avgörandet fick laga kraft.

3 §  Personnamn, personnummer, samordningsnummer och andra uppgifter som direkt kan hänföras till en fysisk person som är i livet får inte användas som sökbegrepp vid sökning i personuppgifter i brottmål som har avgjorts slutligt genom en dom eller ett beslut fem år efter utgången av det kalenderår då avgörandet fick laga kraft.

Sökning i de allmänna förvaltningsdomstolarna

4 §  Användningen i allmän förvaltningsdomstol av sökbegrepp som avslöjar hälsa, brott eller misstanke om brott får inte avse sökning i personuppgifter i mål som handläggs av Migrationsöverdomstolen eller av en migrationsdomstol. Användningen av sådana sökbegrepp får inte heller avse sökning i personuppgifter i mål som har avgjorts slutligt genom en dom eller ett beslut tjugo år efter utgången av det kalenderår då avgörandet fick laga kraft.

Undantag från sökförbuden

5 §  Förbuden i 24 §§ gäller inte vid sökning i en viss handling eller i ett visst mål eller ärende.

Direktåtkomst

När direktåtkomst är tillåten

6 §  Direktåtkomst enligt 10 § lagen (2018:1698) om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område får medges endast i de fall som anges i 711 §§ och med de ytterligare begränsningar som enligt 12 § gäller för direktåtkomst till personuppgifter i mål och ärenden som har avgjorts slutligt.

Direktåtkomst vid överklagande

7 §  När ett mål eller ärende överklagas får den lägre domstolsinstans som har prövat målet eller ärendet medge högre domstolsinstanser direktåtkomst till personuppgifterna i målet eller ärendet och till personuppgifterna i andra mål och ärenden som har samband med det överklagade målet eller ärendet.

8 §  När ett mål eller ärende överklagas får en högre domstolsinstans medge de lägre domstolsinstanser som har prövat målet eller ärendet direktåtkomst till personuppgifterna i målet eller ärendet och till personuppgifterna i andra mål och ärenden som har samband med det överklagade målet eller ärendet.

9 §  Vid tillämpningen av 7 och 8 §§ ska en ansökan om resning eller om återställande av försutten tid eller en klagan över domvilla jämställas med ett överklagande.

Direktåtkomst till rättspraxis

10 §  Högsta domstolen och hovrätterna får medge en allmän domstol direktåtkomst till domar och beslut. Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna får medge en allmän förvaltningsdomstol direktåtkomst till domar och beslut. Direktåtkomsten får även avse

 1. uppgifter om parterna och deras ombud, biträden eller försvarare,
 2. uppgifter om expediering, delgivning, överklagande och laga kraft,
 3. uppgift om saken,
 4. ärendemening,
 5. uppgift om samband med andra mål,
 6. en sammanfattning av domen eller beslutet,
 7. uppgifter om domare, handläggare och andra tjänstemän vid domstolen, och
 8. andra uppgifter med direkt anknytning till en dom eller ett beslut.

Direktåtkomst i samband med beredskapsverksamhet

11 §  Domstolar som tillsammans deltar i beredskap får medge varandra direktåtkomst till personuppgifter som behövs för handläggningen av de mål och ärenden som omfattas av beredskapsverksamheten.

Ytterligare begränsning av direktåtkomst till slutligt avgjorda mål och ärenden

12 §  När ett mål eller ärende har avgjorts slutligt genom en dom eller ett beslut som har fått laga kraft får direktåtkomst till personuppgifterna i målet eller ärendet medges endast

 1. under sex månader efter det att domen eller beslutet fick laga kraft vid direktåtkomst enligt 79 §§, och
 2. under tjugo år efter det att domen eller beslutet fick laga kraft vid direktåtkomst enligt 10 §.

Skyldighet att lämna uppgifter till Skatteverket

12 a §  En allmän domstol ska på begäran av Skatteverket lämna de uppgifter om domar och beslut i brottmål som behövs för att Skatteverket ska kunna följa föreskrifter om arkiv och om längsta tid för behandling av personuppgifter. Förordning (2019:206).

/Träder i kraft I: 2022-10-03/

Skyldighet att lämna uppgifter till Tullverket

/Träder i kraft I: 2022-10-03/

12 b §  En allmän domstol ska lämna uppgifter om domar och slutliga beslut i brottmål till Tullverket, om Tullverket som brottsutredande myndighet har deltagit i en förundersökning eller annan utredning som handläggs enligt bestämmelser i 23 kap.rättegångsbalken. Förordning (2022:831).

Bemyndigande

13 §  Domstolsverket får meddela närmare föreskrifter om tillgången till personuppgifter. För tilldelning av behörighet för tillgång till personuppgifter ska det särskilt beaktas att det utöver behovet av uppgifterna ställs krav på utbildning och erfarenhet.

[S2]Domstolsverket får meddela ytterligare föreskrifter om

 1. begränsningar av möjligheten att lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst,
 2. begränsningar av möjligheten att lämna ut personuppgifter genom direktåtkomst och om behörighet och säkerhet vid sådan åtkomst,
 3. begränsningar för behandling av personuppgifter som hänför sig till ett mål eller ärende som har avgjorts slutligt genom en dom eller ett beslut som har fått laga kraft, och
 4. verkställigheten av lagen (2018:1698) om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

[S3]Domstolsverket får även meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

[S4]Innan Domstolsverket meddelar föreskrifter ska Integritetsskyddsmyndigheten ges tillfälle att yttra sig över Domstolsverkets förslag. Förordning (2020:1145).

Ändringar

Förordning (2018:1741) om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:206) om ändring i förordningen (2018:1741) om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Omfattning
ny 2 a §, rubr. närmast före 12 a §
Ikraftträder
2019-06-01

Förordning (2020:1145) om ändring i förordningen (2018:1741) om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2021-01-01

Förordning (2022:831) om ändring i förordningen (2018:1741) om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Omfattning
ny 12 b §, rubr. närmast före 12 b §
Ikraftträder
2022-10-03