Förordning (2018:1943) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2018-11-22
Ändring införd
SFS 2018:1943 i lydelse enligt SFS 2019:446
Ikraft
2019-01-01
Upphäver
Kustbevakningsdataförordning (2012:146)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  I denna förordning finns kompletterande föreskrifter till lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Sökning

2 §  Vid sökning enligt 3 kap. 4 § lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område får uppgifter som visar att den sökta personen tidigare har varit misstänkt för ett visst brott inte tas fram om en domstol, genom ett avgörande som har fått laga kraft,

  1. har ogillat åtalet,
  2. meddelat frikännande dom, eller
  3. avskrivit målet sedan åtalet lagts ner.

3 §  Kustbevakningen ska löpande föra en förteckning över de tjänstemän som avses i 3 kap. 5 § andra stycket lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Direktåtkomst

4 §  Kustbevakningen får ställa villkor i fråga om behörighet och säkerhet för att myndigheten ska medge direktåtkomst enligt 3 kap. 6 § lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

[S2]Direktåtkomst får inte medges innan Kustbevakningen har försäkrat sig om att den mottagande myndigheten uppfyller kraven på behörighet och säkerhet.

Längsta tid som personuppgifter får behandlas

Digital arkivering

5 §  När uppgifter och handlingar arkiveras digitalt ska de avskiljas så att de inte kan behandlas för att utföra en uppgift som anges i 2 kap. 1 § lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Fortsatt behandling av vissa personuppgifter

6 §  I 710 §§ föreskrivs att vissa kategorier av personuppgifter i brottsanmälningar och avslutade förundersökningar får behandlas för ändamål som omfattas av tillämpningsområdet för lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område, trots att den tid som anges i 4 kap.3 och 4 §§ samma lag har löpt ut. Detsamma gäller personuppgifter i andra utredningar som handläggs enligt 23 kap.rättegångsbalken.

[S2]När personuppgifter får behandlas enligt 710 §§ får dessutom följande uppgifter behandlas:

  1. ärendenummer eller liknande referensuppgifter,
  2. brottskoder, och
  3. uppgifter om omständigheterna kring brottet.

7 §  Uppgifter om den dömde i en förundersökning som har lett till fällande dom får behandlas trots att den tid som anges i 4 kap. 4 § första stycket lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område har löpt ut, om behandlingen av särskilda skäl är nödvändig för att finna samband mellan olika brott eller mellan tänkbara gärningsmän.

[S2]Behandlingen ska dock upphöra senast i samband med att uppgifterna om den dömde tas bort ur belastningsregistret enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.

8 §  Uppgifter om en person som har varit misstänkt i en förundersökning som har lagts ner eller avslutats på annat sätt än genom åtal, får i ett enskilt fall behandlas om det är nödvändigt för att kunna lagföra personen trots att den tid som anges i 4 kap. 4 § andra stycket lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område har löpt ut.

[S2]Behandlingen ska dock upphöra senast då åtal inte längre får väckas för brottet.

9 §  Om uppgifter om egendom som har varit föremål för brott finns i en förundersökning eller i en brottsanmälan, får uppgifterna behandlas trots att den tid som anges i 4 kap.3 och 4 §§ lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område har löpt ut, om behandlingen av särskilda skäl är nödvändig för att kunna återställa egendomen till rätt ägare eller för att kunna spåra föremålets användning vid något annat brott eller brottslig verksamhet.

[S2]Behandlingen av personuppgifter som gäller sådan egendom ska dock upphöra när den inte längre är nödvändig för något av de ändamål som anges i första stycket.

10 §  Uppgifter om att en person varit eftersökt som försvunnen får inte behandlas längre än tre månader efter det att personen har anträffats.

Rätt att meddela föreskrifter

11 §  Riksarkivet får, efter att ha gett Kustbevakningen tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om att personuppgifter som avses i 4 kap. 2 § första stycket och 79 §§ lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område får behandlas under längre tid för arkivändamål av allmänt intresse och vetenskapliga, statistiska eller historiska ändamål.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2018:1943) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
  2. Genom förordningen upphävs kustbevakningsdataförordningen (2012:146).
  3. Har upphävts genom förordning (2019:446).
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:446) om ändring i förordningen (2018:1943) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Omfattning
upph. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2019-07-01