Förordning (2018:527) om statligt stöd för säkerhetshöjande åtgärder i skolor

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2018-05-17
Ändring införd
SFS 2018:527 i lydelse enligt SFS 2019:228
Ikraft
2018-06-15
Tidsbegränsad
2021-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om stöd till huvudmän för förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, specialskolor, sameskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor för säkerhetshöjande åtgärder.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Förutsättningar för stöd

2 §  Stöd i form av bidrag får lämnas om det finns en påtaglig risk för brott mot skolan eller i skolan mot elever eller personal där ett motiv är att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av någon sådan omständighet som avses i 29 kap. 2 § 7 brottsbalken.

3 §  Med säkerhetshöjande åtgärder avses i denna förordning fysiska åtgärder som syftar till att minska risken för brott som avses i 2 § genom att höja säkerheten i skolbyggnader och på skolgårdar samt på motsvarande områden utomhus vid fritidshem.

4 §  Stöd lämnas i mån av tillgång på medel.

[S2]Stöd får lämnas för säkerhetshöjande åtgärder med högst 75 procent av totalkostnaden för de bidragsberättigade åtgärderna.

[S3]Stöd lämnas inte för åtgärder som totalt kostar mindre än 25 000 kronor.

5 §  Stöd lämnas inte för

 1. försäkringar eller ordinära säkerhetsanordningar som t.ex. lås, larm, brandvarnare eller brandsläckare, eller
 2. säkerhetshöjande åtgärder som statligt stöd lämnats för på annat sätt.

6 §  Stöd lämnas endast till åtgärder som påbörjas efter det att ansökan om stöd kommit in till Statens skolverk.

[S2]En stödberättigad åtgärd ska vara slutförd senast den 15 november 2020.

7 §  Stöd till företag får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

8 §  Stöd till andra juridiska personer än företag ska, när det gäller stöd-berättigade kostnader och stödnivåer, följa samma villkor som gäller enligt 7 §.

9 §  Stöd lämnas endast om den som utför arbetet med den åtgärd som berättigar till stöd är godkänd för F-skatt. För utländska företagare och företag gäller att de ska visa upp intyg eller en annan handling som visar att företagaren eller företaget i sitt hemland genom registrering eller på annat sätt genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter.

Ansökan och beslut

10 §  Statens skolverk prövar frågor om stöd och betalar ut stöd enligt denna förordning. Vid prövningen ska tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga särskilt beaktas. Vid behov ska synpunkter från Boverket hämtas in före beslutet.

11 §  I ansökan ska det finnas uppgift om vilka omständigheter som ligger till grund för bedömningen att det finns en sådan risk för brott som avses i 2 §. Till ansökan ska bifogas handlingar som styrker detta eller som annars har betydelse för riskbedömningen.

12 §  Om ansökan avser åtgärder på skolbyggnader, skolgårdar eller motsvarande områden utomhus vid fritidshem som ägs eller innehas med tomträtt av någon annan än den huvudman som bedriver utbildning där, ska ansökan göras gemensamt av ägaren och huvudmannen eller tomträttshavaren och huvudmannen.

13 §  En ansökan om stöd ska innehålla en redogörelse för allt stöd

 1. av mindre betydelse som stödmottagaren under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret fått för andra stödberättigade åtgärder än dem som ansökan avser och som omfattas av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, och
 2. som stödmottagaren tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma åtgärder som ansökan avser.

14 §  Innan ett stöd beviljas ska Statens skolverk lämna de upplysningar till mottagaren av stödet som framgår av artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

15 §  Ett stöd får inte beviljas förrän det har kontrollerats att det sammanlagda stödet av mindre betydelse inte överskrider det tak som följer av artikel 6.3 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

16 §  Om en ansökan omfattar åtgärder som kräver lov eller anmälan enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska startbesked ha getts innan Statens skolverk fattar beslut om stöd.

17 §  I ett beslut om att bevilja stöd ska sista dagen för redovisning enligt 20 § anges. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

18 §  Statens skolverk ska underrätta Polismyndigheten om beslut som innebär att stöd enligt denna förordning beviljas.

Uppföljning och redovisning

19 §  Statens skolverk ska följa upp hur det statliga stödet har använts.

20 §  Mottagaren av stöd ska redovisa de stödberättigade åtgärderna i en slutrapport till Statens skolverk senast vid den tidpunkt som verket beslutar.

[S2]Mottagaren av stöd är skyldig att på begäran av Skolverket lämna de ytterligare uppgifter och handlingar som verket behöver för att följa upp hur stödet har använts. Förordning (2019:228).

21 §  Mottagaren av stöd ska anmäla till Statens skolverk om villkor i beslutet om stöd inte har följts.

Återbetalning och återkrav

22 §  Mottagaren av stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

 1. mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 3. villkoren för stödet inte har följts,
 4. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för, eller
 5. sådan redovisning som avses i 20 § inte har lämnats.

23 §  Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett stöd om någon är återbetalningsskyldig enligt 22 §.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att helt eller delvis avstå från återkrav.

24 §  På stöd som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt eller delvis avstå från krav på ränta.

25 §  Om Statens skolverk beslutat om återkrav eller ränta enligt 23 eller 24 §, får det belopp som ska betalas enligt beslutet räknas av mot annan utbetalning av stöd enligt förordningen.

Bemyndigande

26 §  Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Registerföring vid stöd enligt 7 §

27 §  Bestämmelser om registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Överklagande

28 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2018:527) om statligt stöd för säkerhetshöjande åtgärder i skolor

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2018.
 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beviljats före utgången av 2020.
Ikraftträder
2018-06-15

Förordning (2019:228) om ändring i förordningen (2018:527) om statligt stöd för säkerhetshöjande åtgärder i skolor

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2019-06-10