Förordning (2018:675) om miljökompensation för godstransporter på järnväg

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TP
Utfärdad
2018-05-31
Ändring införd
SFS 2018:675 i lydelse enligt SFS 2022:427
Ikraft
2018-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Inledande bestämmelser

1 §  För att stärka järnvägens konkurrenskraft och bidra till en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg får Trafikverket, om det finns medel för ändamålet och i enlighet med bestämmelserna i denna förordning, ge miljökompensation för godstransporter som utförs på järnväg i Sverige.

[S2]Miljökompensation får dock inte ges för transporter av järnmalm. Förordning (2021:215).

2 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Mottagare, fördelningsgrunder och villkor

3 §  Miljökompensation får ges till fysiska eller juridiska personer som enligt 6 kap. 1 § järnvägsmarknadslagen (2022:365) har rätt att utföra eller organisera trafik på svenska järnvägsnät. Förordning (2022:427).

4 §  Miljökompensation ges som bidrag för redan utfört godstransportarbete på svenska järnvägsnät.

5 §  Miljökompensation ges till en mottagare för dennes andel av det totala utförda transportarbetet på järnväg som samtliga stödberättigade har redovisat till Trafikverket enligt 8 § för en viss angiven period. Transportarbete beräknas som mängden av transporterat gods mätt i ton multiplicerat med sträckan i kilometer som godset transporterats i Sverige.

6 §  Miljökompensation får aldrig, enskilt eller tillsammans med annat statligt stöd, ges med ett belopp som överskrider det gränsvärde som framgår av punkt 107 b i Europeiska kommissionens meddelande Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till järnvägsföretag (2008/C 184/07).

7 §  För att syftet med miljökompensation enligt 1 § ska uppnås, ska beviljad kompensation avspeglas i det pris som köparen av godstransporttjänsten betalar, genom att priset blir lägre än det hade varit om kompensation inte hade beviljats. Förordning (2021:215).

Ansökningsförfarandet

8 §  En ansökan om miljökompensation ska ges in till Trafikverket, som prövar ansökan. Ansökan ska innehålla de uppgifter som Trafikverket bestämmer. Den som undertecknar ansökan ska försäkra att de uppgifter som lämnas är riktiga. Förordning (2021:215).

9 §  Ansökan om miljökompensation ska ha kommit in till Trafikverket senast den 30 april, 15 augusti, 31 oktober och 31 januari och avse förhållandena under det närmast föregående kalenderkvartalet.

[S2]En ansökan som lämnas in för sent får prövas om sökanden visar att ansökan inte har kunnat lämnas in i tid och det finns synnerliga skäl. Förordning (2021:215).

10 §  Den som ansöker om miljökompensation är skyldig att på begäran av Trafikverket lämna de uppgifter som behövs för prövningen av frågan om miljökompensation. Ansökan får avslås om sökanden inte har lämnat de begärda uppgifterna.

11 §  En ansökan om miljökompensation får inte beviljas en sökande som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Hinder mot utbetalning

12 §  Miljökompensation får inte betalas ut till den som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

13 §  Trafikverket får besluta att miljökompensation helt eller delvis inte ska betalas ut om

  1. mottagaren har fått miljökompensation genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter och på så sätt förorsakat att kompensationen har bestämts felaktigt eller med för högt belopp, eller
  2. miljökompensation av något annat skäl har beslutats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta.

Återbetalning

14 §  Den som har mottagit miljökompensation är återbetalningsskyldig om det finns grund för det enligt 13 §. Trafikverket får i dessa fall helt eller delvis kräva tillbaka miljökompensationen tillsammans med ränta enligt räntelagen (1975:635).

[S2]Om ett belopp som har krävts tillbaka med stöd av första stycket inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen tas ut på beloppet. Om det finns särskilda skäl får dock Trafikverket besluta att helt eller delvis befria den betalningsskyldige från kravet på ränta.

Uppföljning

15 §  Trafikverket ska vid två tillfällen, före utgången av 2023 och före utgången av 2026, följa upp att syftet med miljökompensationen tillgodoses.

[S2]Den som beviljats miljökompensation är skyldig att på begäran av Trafikverket lämna de uppgifter som behövs för uppföljningen. Förordning (2021:215).

Rapporteringsskyldighet m.m.

16 §  Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Bemyndigande

17 §  Trafikverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

18 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 12 och 13 §§ får dock inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2018:675) om miljökompensation för godstransporter på järnväg

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
  2. Miljökompensation lämnas dock för tid från och med den 1 januari 2018.
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2021:215) om ändring i förordningen (2018:675) om miljökompensation för godstransporter på järnväg

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.
  2. Förordningen tillämpas dock på godstransporter som utförts efter utgången av 2020.
  3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som avser miljökompensation för godstransporter som utförts före den 1 januari 2021.
Omfattning
ändr. 1, 7, 8, 9, 15 §§
Ikraftträder
2021-04-01

Förordning (2022:427) om ändring i förordningen (2018:675) om miljökompensation för godstransporter på järnväg

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2022-06-01