Lag (2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
2018-05-31
Ändring införd
SFS 2018:676 i lydelse enligt SFS 2020:775
Ikraft
2018-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller för personer som innehar eller har avslutat ett uppdrag som statsråd eller en anställning som statssekreterare.

Prop. 2017/18:162: Paragrafen behandlas i avsnitt 4.1.

I paragrafen anges att lagen gäller för personer som innehar eller avslutat ett uppdrag som statsråd eller en anställning som statssekreterare. Med statssekreterare avses även kabinettssekreterare i Utrikesdepartementet.

Aktsamhetsbestämmelse

2 §  Den som omfattas av denna lag ska i samband med en övergång till och vid utövandet av ett nytt uppdrag eller en ny anställning, eller i samband med etablering av näringsverksamhet, alltid sträva efter att agera på ett sådant sätt att det inte uppstår någon risk för ekonomisk skada för staten eller otillbörlig fördel för någon enskild eller för att allmänhetens förtroende för staten skadas.

Prop. 2017/18:162: Paragrafen behandlas i avsnitt 4.6.

I paragrafen finns en aktsamhetsbestämmelse som ska beaktas vid samtliga övergångar till och vid utövandet av nya uppdrag eller nya anställningar samt vid etablering av näringsverksamhet som ett statsråd eller en statssekreterare gör efter det att han eller hon har avslutat sitt uppdrag som statsråd eller sin anställning som statssekreterare. Bestämmelsen gäller ...

Anmälningsskyldighet m.m.

3 §  Innan en person som omfattas av denna lag börjar ett nytt uppdrag eller en ny anställning i annan än statlig verksamhet, eller etablerar näringsverksamhet, ska personen anmäla detta till Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner. Detta gäller dock inte sådana uppdrag som avses i 4 kap. l § kommunallagen (2017:725) eller partipolitiska uppdrag.

[S2]Anmälningsskyldigheten gäller ett uppdrag, en anställning eller en näringsverksamhet som ska påbörjas eller etableras inom tolv månader efter det att statsrådet eller statssekreteraren avslutat sitt uppdrag eller sin anställning. Om det under den angivna perioden sker en betydande förändring av innehållet i uppdraget, anställningen eller näringsverksamheten, ska en ny anmälan göras.

[S3]Ytterligare bestämmelser om nämnden finns i riksdagsordningen och i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner. Lag (2020:775).

Prop. 2017/18:162: Paragrafen behandlas i avsnitt 4.3 och 4.9.

Av första stycket framgår att statsråd och statssekreterare är skyldiga att innan de börjar ett nytt uppdrag eller en ny anställning i annan än statlig verksamhet och all etablering av näringsverksamhet anmäla detta till Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares ...

Övergångsrestriktioner

4 §  Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner får för en person som är eller har varit statsråd eller statssekreterare och som avser att efter avslutat uppdrag som statsråd eller anställning som statssekreterare börja ett nytt uppdrag eller en ny anställning i annan än statlig verksamhet, eller etablera näringsverksamhet, meddela en övergångsrestriktion i form av karens eller ämnesrestriktion. Karens och ämnesrestriktion får kombineras.

[S2]Med karens avses i denna lag att en person inte får påbörja ett nytt uppdrag eller en ny anställning i annan än statlig verksamhet, etablera näringsverksamhet eller ha kontakter av annat än praktisk natur med den framtida uppdragsgivaren eller arbetsgivaren.

[S3]Med ämnesrestriktion avses i denna lag att en person inom ramen för ett nytt uppdrag, en ny anställning eller en ny näringsverksamhet, inte får befatta sig med vissa särskilt angivna frågor eller områden. Lag (2020:775).

Prop. 2017/18:162: Paragrafen behandlas i avsnitt 4.1 och 4.2.

I första stycket anges att en övergångsrestriktion i form av karens eller ämnesrestriktion kan meddelas av Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner för en person som är eller har varit statsråd eller statssekreterare, och som avser att ...

Kriterier vid beslut om övergångsrestriktion

5 §  En övergångsrestriktion ska meddelas om en person inom ramen för sitt uppdrag respektive sin anställning har förvärvat sådan information eller kunskap som gör att det, om personen påbörjar ett visst nytt uppdrag eller en viss ny anställning i annan än statlig verksamhet eller etablerar viss näringsverksamhet, finns en risk för

  • ekonomisk skada för staten,
  • otillbörlig fördel för någon enskild, eller
  • att allmänhetens förtroende för staten skadas.

[S2]Om risken för skada eller otillbörlig fördel kan undvikas med såväl karens som ämnesrestriktion ska nämnden välja den senare restriktionen.

Prop. 2017/18:162: I paragrafen, som behandlas i avsnitt 4.1 och 4.2, anges de kriterier som gäller för att en övergångsrestriktion ska kunna meddelas. Regleringen är tvingande. En övergångsrestriktion ska alltså meddelas om kriterierna i fråga är uppfyllda.

Av första stycket framgår att en övergångsrestriktion ska meddelas för en person ...

Restriktionstiden

6 §  Vid bestämningen av den tid under vilken en övergångsrestriktion ska gälla, ska hänsyn tas till hur lång tid som den information eller kunskap som personen förvärvat i samband med sitt uppdrag eller anställning kan orsaka en risk för sådan skada eller otillbörlig fördel som avses i 5 §.

[S2]En övergångsrestriktion får gälla upp till tolv månader efter det att statsrådet eller statssekreteraren avslutat sitt uppdrag respektive sin anställning.

Prop. 2017/18:162: Paragrafen behandlas i avsnitt 4.2.

I första stycket anges vad nämnden ska ta hänsyn till vid sin bedömning av för hur lång tid en övergångsrestriktion ska meddelas. Vid bedömningen av vilken tid som restriktionen ska avse bör nämnden beakta hur lång tid den information eller kunskap som statsrådet eller statssekreteraren har, eller övergången i sig, kan orsaka risk för skada för staten, en ...

Krav på anmälan

7 §  Anmälan enligt 3 § ska göras på det sätt som Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner bestämmer.

[S2]Anmälaren ska lämna de uppgifter till nämnden som denna behöver för sin prövning.

[S3]Nämnden har rätt att hämta in uppgifter även från någon annan än anmälaren. Dessförinnan ska dock anmälaren ges möjlighet att själv komplettera sin anmälan med de efterfrågade uppgifterna. Lag (2020:775).

Prop. 2017/18:162: Paragrafen, som behandlas i avsnitt 4.3, reglerar vad som gäller för statsrådens och statssekreterarnas anmälningar av övergångar.

Av första stycket framgår att Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner avgör hur anmälan ska ske.

Av andra stycket framgår att huvudansvaret för att lämna in uppgifter ligger på statsrådet eller statssekreteraren. ...

Nämndens prövning

8 §  Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner ska inom tre veckor från det att en fullständig anmälan kommit in till nämnden pröva om det finns skäl att meddela en övergångsrestriktion enligt 4 §.

[S2]Om nämnden meddelar en övergångsrestriktion ska nämnden även besluta om ersättning enligt 10 §. Lag (2020:775).

Prop. 2017/18:162: Paragrafen behandlas i avsnitt 4.3.

I första stycket anges den tidsfrist inom vilken nämnden ska pröva ett statsråds eller en statssekreterares anmälan, från det att en fullständig anmälan finns hos nämnden. Tidsfristen uppgår till tre veckor. Det är nämnden som avgör när anmälan är fullständig. Något särskilt beslut för att markera att så är fallet behöver dock inte fattas. Nämnden bör dock ...

9 §  Innan den i 8 § första stycket angivna tiden har löpt ut, eller nämnden dessförinnan beslutat att inte meddela någon övergångsrestriktion, får varken något uppdrag eller anställning i annan än statlig verksamhet påbörjas eller näringsverksamhet etableras.

[S2]Under samma tid får inte heller ett tidigare statsråd eller en tidigare statssekreterare utföra sådana uppgifter eller sådan verksamhet som avses i 3 § andra stycket andra meningen.

Prop. 2017/18:162: Paragrafen behandlas i avsnitt 4.3.

I första stycket finns ett förbud för statsrådet eller statssekreteraren att påbörja det uppdrag, den anställning eller den verksamhet som anmälts innan nämnden har meddelat sitt beslut. Om nämnden inte har meddelat något beslut inom den treveckorsfrist som anges i 8 § första stycket får dock det anmälda uppdraget eller anställningen påbörjas eller näringsverksamheten ...

Ersättning

10 §  Ett tidigare statsråd eller en tidigare statssekreterare som inte har rätt till avgångsersättning respektive avgångsvederlag, har rätt till ersättning under den tid som en övergångsrestriktion gäller, om personen till följd av restriktionen inte kan tillträda det nya uppdraget eller den nya anställningen eller etablera näringsverksamhet under denna tid.

[S2]Ersättningens storlek ska motsvara det belopp som personen fick i arvode eller lön vid avgången. För ett tidigare statsråd ska ersättningen minskas i enlighet med vad som gäller för ett statsråds avgångsersättning. För en tidigare statssekreterare ska ersättningen minskas i enlighet med vad som gäller för en statssekreterares avgångsvederlag.

Prop. 2017/18:162: I paragrafen, som behandlas i avsnitt 4.8, anges under vilka förutsättningar ett statsråd eller en statssekreterare har rätt till ersättning under tiden som en övergångsrestriktion gäller.

I första stycket anges att det tidigare statsrådet eller den tidigare statssekreteraren har rätt till ersättning om personen till följd av restriktionen inte kan tillträda det nya uppdraget eller den nya anställningen ...

Omprövning

11 §  Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner ska ompröva ett beslut som fattats enligt denna lag på begäran av den person som beslutet avser. Omprövningen ska ske inom tre veckor från det att en fullständig anmälan med begäran om omprövning har kommit in. Lag (2020:775).

Prop. 2017/18:162: Bestämmelsen, som behandlas i avsnitt 4.4, innebär att ett statsråd eller en statssekreterare alltid har rätt att få en omprövning av nämndens beslut. Det uppställs inte någon gräns för hur många gånger en omprövning kan begäras av ett och samma beslut. Fristen för omprövning är densamma som för den första prövningen, dvs. tre veckor.

En anmälan kan exempelvis föranledas av ett önskemål av den enskilde ...

Överklagande

12 §  Nämndens beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prop. 2017/18:162: Av paragrafen, som behandlas i avsnitt 4.4, framgår att nämndens beslut enligt lagen inte får överklagas. Bestämmelser om överklagande av beslut som avser utlämnande av handlingar och uppgifter finns i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
  2. Lagen tillämpas första gången på den som innehar ett uppdrag som statsråd eller en anställning som statssekreterare när lagen träder i kraft.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:305, Prop. 2017/18:162, Bet. 2017/18:KU42
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2020:775) om ändring i lagen (2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2020/21:2
Omfattning
ändr. 3, 4, 7, 8, 11 §§
Ikraftträder
2020-10-15