Lag (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2018-05-31
Ändring införd
SFS 2018:677 i lydelse enligt SFS 2020:539
Ikraft
2018-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-06-23

Uppgifter m.m.

/Upphör att gälla U: 2020-08-01/

1 §  Bestämmelser om uppgifter för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner finns i lagen (2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet.

[S2]Nämnden är en myndighet under riksdagen.

Prop. 2017/18:162: Paragrafen behandlas i avsnitt 4.9.

Av första stycket framgår att uppgifterna för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner framgår av lagen om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet.

I andra stycket klargörs att nämnden är en myndighet under riksdagen. ...

/Träder i kraft I: 2020-08-01/

1 §  Bestämmelser om uppgifter för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner finns i lagen (2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet.

Bestämmelser om uppgifter för nämnden finns även i lagen (2020:537) om restriktioner vid en riksrevisors och en riksrevisionsdirektörs övergång till annan verksamhet.

Nämnden är en myndighet under riksdagen. Lag (2020:539).

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en nämnd.

Prop. 2017/18:162: Paragrafen behandlas i avsnitt 4.9.

Enligt bestämmelsen är det nämnden som kollektiv som ansvarar för ledningen av myndigheten.

Sammansättning

3 §  Enligt 13 kap. 14 a § riksdagsordningen består nämnden av en ordförande och fyra övriga ledamöter.

Prop. 2017/18:162: Paragrafen behandlas i avsnitt 4.9.

Bestämmelsen handlar om hur nämnden ska vara sammansatt. Närmare bestämmelser om sammansättningen och kvalifikationskraven för dem som ingår i nämnden, val till denna m.m. finns i 13 kap. 14 a § riksdagsordningen.

Ledningens ansvar

4 §  Nämnden ansvarar för verksamheten, om inte annat följer av bestämmelser i lag.

[S2]Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, att resultatet redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att nämnden hushållar väl med statens medel.

Prop. 2017/18:162: Paragrafen, som behandlas i avsnitt 4.9, motsvarar 4 § lagen (2012:880) med instruktion för Valprövningsnämnden (se 2012/13:RS1 avsnitt 7.1).

Arbetsordning

5 §  Nämnden ska besluta om en arbetsordning och i den meddela de närmare föreskrifter som behövs om

  1. nämndens organisation,
  2. arbetsfördelning,
  3. delegering av beslutanderätt,
  4. handläggning av ärenden, och
  5. formerna i övrigt för verksamheten.

Prop. 2017/18:162: Paragrafen, som behandlas i avsnitt 4.9, motsvarar 5 § lagen med instruktion för Valprövningsnämnden (se 2012/13:RS1 avsnitt 7.1).

Delegering

6 §  Nämnden får i arbetsordningen eller genom särskilda beslut lämna över rätten att fatta beslut eller vidta åtgärder (delegering).

[S2]Delegering till ordföranden, ersättaren för ordföranden, sekreteraren eller någon hos en myndighet som utför kansligöromål för nämnden får avse att

  1. vidta åtgärder och fatta beslut för att bereda ett ärende, och
  2. avgöra andra ärenden än de som avses i 1 och 5 §§, om ärendena är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

[S3]Delegering till ordföranden eller ersättaren för ordföranden får avse att besluta om avskrivning av ärenden efter återkallelse. Sådana beslut ska anmälas för nämnden vid nästa sammanträde.

[S4]Delegering till den som utför kansligöromål för nämnden får avse att ta emot och registrera allmänna handlingar samt pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar eller frågor som uppkommer med anledning av överklaganden av nämndens beslut i sådana frågor.

Prop. 2017/18:162: Paragrafen, som behandlas i avsnitt 4.9, motsvarar 6 § lagen med instruktion för Valprövningsnämnden (se 2012/13:RS1 avsnitt 7.1).

Ärendenas handläggning

7 §  Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden eller ersättaren för ordföranden.

[S2]Nämnden är beslutsför när ordföranden eller ersättaren för ordföranden och två övriga ledamöter deltar.

[S3]Vid ärenden av enkel beskaffenhet är nämnden beslutsför när ordföranden eller ersättaren för ordföranden deltar.

Prop. 2017/18:162: Paragrafen behandlas avsnitt 4.9.

Enligt första stycket ska nämnden sammanträda på kallelse av ordföranden eller ersättaren för ordföranden.

I andra stycket anges att nämnden är beslutsför när ordföranden eller ersättaren för ordföranden och två övriga ledamöter deltar i beslutet. Det krävs inte en fysisk närvaro vid ett sammanträde.

För ärenden ...

8 §  Nämnden får anlita experter eller annan särskild hjälp som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Prop. 2017/18:162: Paragrafen behandlas i avsnitt 4.9.

Enligt bestämmelsen har nämnden alltid rätt att anlita experter om det behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter.

9 §  Nämnden får i arbetsordningen föreskriva att ärenden får avgöras genom kontakter mellan ordföranden och de andra ledamöterna.

Prop. 2017/18:162: Paragrafen, som behandlas i avsnitt 4.9, motsvarar 10 § lagen med instruktion för Valprövningsnämnden (se 2012/13:RS1 avsnitt 7.1).

10 §  Om nämnden fattar ett beslut som innebär att medel på ett anslag tas i anspråk, ska nämnden genast underrätta den myndighet som anvisats anslaget om beslutet.

Prop. 2017/18:162: Paragrafen behandlas i avsnitt 4.8 och 4.9.

Enligt bestämmelsen ska nämnden när den fattar ett beslut om en ersättningsgill övergångsrestriktion meddela Regeringskansliet beslutet, eftersom ersättningen ska hanteras av Regeringskansliet och belasta anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. under utgiftsområde 1 Rikets styrelse. ...

Årlig verksamhetsredogörelse

11 §  Nämnden ska senast den 22 februari varje år till riksdagen lämna en redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret. I redogörelsen ska nämnden också redovisa verksamhetens kostnader.

Prop. 2017/18:162: Paragrafen, som behandlas i avsnitt 4.9, motsvarar 13 § lagen med instruktion för Valprövningsnämnden (se 2012/13:RS1 avsnitt 7.1).

Organisation

12 §  Nämnden har en sekreterare som utses av nämnden.

Prop. 2017/18:162: Paragrafen, som behandlas i avsnitt 4.9, motsvarar 13 § lagen (2012:881) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden (se 2012/13:RS1 avsnitt 7.2).

Ersättningsfrågor

13 §  Bestämmelser om arvode till ordföranden och andra ledamöter i nämnden finns i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ.

[S2]Nämnden beslutar om arvode till sekreteraren och andra som tjänstgör hos nämnden.

Prop. 2017/18:162: Paragrafen, som behandlas i avsnitt 4.9, motsvarar 15 § lagen med instruktion för Valprövningsnämnden (se 2012/13:RS1 avsnitt 7.1).

14 §  För resor som ledamöter, sekreterare och andra som tjänstgör hos nämnden gör i sitt uppdrag ska Riksdagsförvaltningen betala resekostnadsersättning och traktamente enligt de bestämmelser som gäller för arbetstagare vid Riksdagsförvaltningen.

Prop. 2017/18:162: Paragrafen, som behandlas i avsnitt 4.9, motsvarar 16 § lagen med instruktion för Valprövningsnämnden (se 2012/13:RS1 avsnitt 7.1).

Överklagande

15 §  I 12 § lagen (2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet finns bestämmelser om överklagande av nämndens beslut om övergångsrestriktioner.

[S2]Bestämmelser om överklagande av beslut som rör utlämnande av handlingar och uppgifter finns i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter.

Prop. 2017/18:162: Paragrafen, som behandlas i avsnitt 4.9, motsvarar 18 § lagen med instruktion för Valprövningsnämnden (se 2012/13:RS1 avsnitt 7.1).

Ändringar

Lag (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

Förarbeten
Rskr. 2017/18:305, Prop. 2017/18:162, Bet. 2017/18:KU42
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2019:329) om ändring i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

Förarbeten
Rskr. 2018/19:217
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2019-08-01

Lag (2020:539) om ändring i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

Förarbeten
Rskr. 2019/20:316, Bet. 2019/20:KU8
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2020-08-01