Förordning (2019:1176) om undantag från prövning av oredlighet i forskning inom det försvars- och säkerhetspolitiska området

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2019-11-28
Ändring införd
SFS 2019:1176
Ikraft
2020-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om vissa undantag från lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Undantagen gäller forskningshuvudmän som bedriver forskning inom det försvars- och säkerhetspolitiska området. Förordningen är meddelad med stöd av 3 § andra stycket samma lag. Ord och uttryck som används i förordningen har samma innebörd som i lagen.

2 §  Forskning inom det försvars- och säkerhetspolitiska området ska undantas från 6-14 och 21 §§ lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning om forskningen innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre enligt 2 kap. 5 § säkerhetsskyddslagen (2018:585).

[S2]För sådan forskning inom det försvars- och säkerhetspolitiska området som bedrivs inom ramen för ett avtal med en annan stat eller mellanfolklig organisation gäller undantaget i första stycket om forskningen innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt 2 kap. 5 § säkerhetsskyddslagen (2018:585).

3 §  Om en forskningshuvudman som bedriver forskning inom det försvars- och säkerhetspolitiska området bedömer att förutsättningarna för undantag i 2 § är uppfyllda ska handlingarna i ett ärende om misstänkt oredlighet i forskning inte lämnas över till den särskilda nämnden för prövning.

[S2]När ett ärende som avser misstänkt oredlighet i forskning inom det försvars- och säkerhetspolitiska området inleds direkt hos nämnden enligt 7 § andra stycket 2 eller 3 lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning ska nämnden begära in ett yttrande från den aktuella forskningshuvudmannen. Om forskningshuvudmannen bedömer att förutsättningarna för undantag är uppfyllda ska ärendet hos nämnden avslutas utan prövning i sak.

4 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2019:1176) om undantag från prövning av oredlighet i forskning inom det försvars- och säkerhetspolitiska området

Ikraftträder
2020-01-01