Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2019-06-27
Ändring införd
SFS 2019:504 i lydelse enligt SFS 2019:1150
Ikraft
2020-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Innehåll

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om forskares och forskningshuvudmäns ansvar för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed.

[S2]Lagen innehåller också bestämmelser om förfarandet vid prövning av frågor om oredlighet i forskning.

Definitioner

2 §  I denna lag avses med

[S2]forskningshuvudman: en statlig myndighet eller en fysisk eller juridisk person i vars verksamhet forskning utförs, och

[S3]oredlighet i forskning: en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning.

Lagens tillämpningsområde

3 §  Denna lag tillämpas på forskning som utförs av

 1. universitet och högskolor som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434),
 2. andra statliga myndigheter,
 3. staten i form av aktiebolag, om bolagets verksamhet är reglerad i lag eller någon annan författning eller om staten som ägare eller genom tillskott av statliga anslagsmedel eller genom avtal eller på något annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
 4. staten i form av stiftelse, om stiftelsens verksamhet är reglerad i lag eller någon annan författning eller om stiftelsen är bildad av eller tillsammans med staten eller förvaltas av en statlig myndighet,
 5. kommuner och regioner,
 6. aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller regioner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande, och
 7. enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagens tillämpningsområde för forskningshuvudmän som bedriver forskning inom det försvars- och säkerhetspolitiska området. Regeringen får också besluta om sådana undantag i enskilda fall. Lag (2019:1150).

Ansvar för god forskningssed

Forskarens ansvar

4 §  Forskaren ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning.

Forskningshuvudmannens ansvar

5 §  Forskningshuvudmannen har det övergripande ansvaret för att forskningen utförs i enlighet med god forskningssed.

6 §  Om det kan misstänkas att oredlighet i forskning har förekommit i en forskningshuvudmans verksamhet, ska forskningshuvudmannen överlämna handlingarna i ärendet för prövning av den nämnd som avses i 7 §.

Prop. 2018/19:58: Paragrafen innehåller en bestämmelse om att en forskningshuvudman ska överlämna handlingarna i ärenden som rör misstanke om oredlighet i forskning till den nämnd som avses i 7 §, dvs. den särskilda nämnd som prövar frågor om oredlighet i forskning. Paragrafen innebär att forskningshuvudmannen måste bedöma om ett visst agerande utgör misstänkt oredlighet i forskning. Om så är fallet inträder skyldigheten för forskningshuvudmannen att överlämna handlingarna i ärendet till nämnden.

Prövning av oredlighet i forskning

Prövning av ärenden

7 §  Frågor om oredlighet i forskning prövas av en särskild nämnd.

[S2]Sådana ärenden inleds genom att

 1. en forskningshuvudman överlämnar handlingarna i ett ärende enligt 6 §,
 2. en anmälan om oredlighet i forskning inkommer till nämnden, eller
 3. nämnden tar upp en fråga om oredlighet i forskning som den har fått kännedom om på något annat sätt.

Preskription

8 §  Prövning av oredlighet i forskning enligt denna lag får inte grundas på omständigheter som är äldre än tio år när ärendet inleds.

[S2]Bestämmelsen i första stycket gäller inte om det finns särskilda skäl för en prövning.

Beslut

9 §  Nämndens prövning enligt 7 § första stycket ska redovisas i ett beslut.

10 §  Nämnden får besluta att avvisa en sådan anmälan om oredlighet i forskning som avses i 7 § 2 om den är uppenbart obefogad.

[S2]Nämnden får besluta att skriva av ett ärende om en anmälan har återkallats.

Prop. 2018/19:58: Paragrafen innehåller en bestämmelse om avvisning av anmälningar och en bestämmelse om avskrivning av ärenden.

11 §  Om nämnden bedömer att ett ärende inte rör oredlighet i forskning men kan gälla andra avvikelser från god forskningssed, ska nämnden underrätta den berörda forskningshuvudmannen och samtidigt lämna över handlingarna i ärendet dit.

Prop. 2018/19:58: Paragrafen innehåller en bestämmelse om en skyldighet för nämnden att informera den berörda forskningshuvudmannen om och till denne överlämna handlingarna i ärenden som inte bedöms röra oredlighet i forskning men som kan gälla andra avvikelser från god forskningssed.

Forskningshuvudmannens samverkans- och uppgiftsskyldighet

12 §  Forskningshuvudmannen ska lämna de upplysningar och handlingar om forskningen som nämnden begär och ge nämnden tillgång till datorer och annan utrustning som har använts vid forskningen.

[S2]Nämnden får besluta de förelägganden som behövs för att en forskningshuvudman ska fullgöra sina skyldigheter enligt första stycket.

[S3]Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Prop. 2018/19:58: Paragrafen innehåller bestämmelser om vissa skyldigheter för forskningshuvudmannen att bistå den särskilda nämnden så att nämnden ska kunna pröva ärenden om oredlighet i forskning.

Forskningshuvudmannens återrapporteringsskyldighet

13 §  Om nämnden har fattat ett beslut om att det har förekommit oredlighet i forskning, eller det framgår av ett beslut av nämnden att det har förekommit en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering utan att uppsåt eller grov oaktsamhet har kunnat konstateras, ska forskningshuvudmannen inom sex månader efter att beslutet har vunnit laga kraft rapportera till nämnden vilka åtgärder huvudmannen har vidtagit eller avser att vidta med anledning av beslutet.

Underrättelser till intressenter

14 §  Om nämnden har fattat ett beslut om att det har förekommit oredlighet i forskning, eller det framgår av ett beslut av nämnden att det har förekommit en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering utan att uppsåt eller grov oakt- samhet har kunnat konstateras, ska forskningshuvudmannen snarast efter att beslutet har fattats informera berörda forskningsfinansiärer, myndigheter, vetenskapliga tidskrifter och andra berörda om beslutet. Forskningshuvudmannen ska även upplysa om att beslutet kan komma att överklagas.

Behandling av personuppgifter

15 §  Bestämmelserna i 16-20 §§ kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. (Lag 2019:1149).

Prop. 2019/20:7: Paragrafen är ny och anger att 16–20 §§ innehåller kompletterande bestämmelser till dataskyddsförordningen. Det innebär att bestämmelserna inte kan tillämpas fristående, utan endast tillsammans med dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i varje medlemsstat i EU. I vissa avseenden förutsätter eller tillåter dataskyddsförordningen emellertid att medlemsstaterna inför bestämmelser om behandling av personuppgifter som kompletterar förordningen, antingen i form av preciseringar ...

16 §  Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, här benämnd dataskyddslagen, och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag. (Lag 2019:1149).

Prop. 2019/20:7: Paragrafen är ny och upplyser om hur lagen förhåller sig till dataskyddslagen, och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Bestämmelsen innehåller en upplysning om att det i dataskyddslagen och anslutande föreskrifter finns generella bestämmelser om behandling av personuppgifter som kompletterar och preciserar dataskyddsförordningen och som därmed i tillämpliga delar även gäller vid behandling enligt denna lag. Vidare anges att dataskyddslagen och anslutande ...

17 §  Artikel 13.3 i EU:s dataskyddsförordning om informationsskyldighet för den personuppgiftsansvarige gäller inte när en forskningshuvudman som avses i 3 § första stycket behandlar personuppgifter för att fullgöra uppgifter enligt denna lag. (Lag 2019:1149).

Prop. 2019/20:7: Paragrafen är ny och innehåller ett undantag från artikel 13.3 i dataskyddsförordningen. I den artikeln anges att om den personuppgiftsansvarige avser att ytterligare behandla personuppgifter för ett annat syfte än det för vilket de insamlades, ska den personuppgiftsansvarige före denna ytterligare behandling ge den registrerade information om detta andra syfte samt ytterligare relevant information enligt artikel 13.2.

Bestämmelsen innebär att artikel 13.3 inte gäller när de ...

18 §  Bestämmelsen i 3 kap. 3 § andra stycket dataskyddslagen om sökförbud i fråga om känsliga personuppgifter gäller inte när nämnden eller en forskningshuvudman som avses i 3 § första stycket 1, 2 och 5 behandlar personuppgifter för att fullgöra uppgifter enligt denna lag. (Lag 2019:1149).

Prop. 2019/20:7: Paragrafen är ny och innehåller ett undantag från 3 kap. 3 § andra stycket dataskyddslagen. I 3 kap. 3 § första stycket dataskyddslagen anges att känsliga personuppgifter får behandlas av en myndighet med stöd av artikel 9.2 g i EU:s dataskyddsförordning 1. om uppgifterna har lämnats till myndigheten och behandlingen krävs enligt lag, 2. om behandlingen är nödvändig för handläggningen av ett ärende, eller 3. i annat fall, om behandlingen är nödvändig med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse ...

19 §  Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) får med stöd av artikel 9.2 g i samma förordning behandlas av de forskningshuvudmän som avses i 3 § första stycket 3, 4, 6 och 7 om behandlingen är nödvändig för att fullgöra uppgifter enligt denna lag.

[S2]För sådana forskningshuvudmän som avses i 3 § första stycket 3, 4, 6 och 7 och i vars verksamhet bestämmelserna om allmänna handlingar och sekretess i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, finns det även bestämmelser om behandling av känsliga personuppgifter i dataskyddslagen. (Lag 2019:1149).

Prop. 2019/20:7: För sådana forskningshuvudmän som avses i 3 § första stycket 3, 4, 6 och 7 och i vars verksamhet bestämmelserna om allmänna handlingar och sekretess i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, finns det även bestämmelser om behandling av känsliga personuppgifter i dataskyddslagen.

Paragrafen ...

20 §  Personuppgifter som behandlas av nämnden enbart för att fullgöra uppgifter enligt denna lag får användas för att vidta åtgärder i fråga om den registrerade endast om det finns synnerliga skäl med hänsyn till den registrerades vitala intressen. (Lag 2019:1149).

Prop. 2019/20:7: Paragrafen är ny och fastställer begränsningar för hur personuppgifter som behandlas av nämnden enbart för att fullgöra uppgifter enligt denna lag får användas.

Enligt bestämmelsen får personuppgifter som behandlas enbart för att fullgöra uppgifter enligt denna lag användas för att vidta åtgärder i fråga om den registrerade endast om det finns synnerliga skäl med hänsyn till den registrerades vitala intressen. Begränsningen gäller alla typer av personuppgifter och inte bara ...

Överklagande

21 §  Beslut enligt 9 § och 12 § andra stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. (Lag 2019:1149).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
 2. Den nämnd som avses i 7 § ska efter ikraftträdandet överta handläggningen av ärenden om oredlighet i forskning som har inletts hos en forskningshuvudman. Forskningshuvudmannen ska överlämna handlingarna i dessa ärenden till nämnden.
Förarbeten
Rskr. 2018/19:273, Prop. 2018/19:58, Bet. 2018/19:UbU21
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2019:1149) om ändring i lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning

Förarbeten
Rskr. 2019/20:56, Prop. 2019/20:7, Bet. 2019/20:UbU5
Omfattning
ändr. nuvarande 15 § betecknas 21 §, rubr. närmast före 15 § sätts närmast före den nya 21 §; nya 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 15 §

Lag (2019:1150) om ändring i lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning

Förarbeten
Rskr. 2019/20:56, Rskr. 2019/20:48, Prop. 2019/20:7, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:UbU5, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 3 §