Lag (2019:212) om viss gemensam offentlig service

Departement
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2019-04-25
Ändring införd
SFS 2019:212 i lydelse enligt SFS 2019:997
Ikraft
2019-06-01
Upphäver
Lag (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Serviceavtal

1 §  Statliga myndigheter och en kommun eller en region får ingå serviceavtal om att för varandras räkning lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda och i övrigt handlägga förvaltningsärenden, med de begränsningar som anges i denna lag eller i förordning.

[S2]Den statliga myndighet som regeringen bestämmer ska ingå avtal om att för andra myndigheters räkning utföra uppgifter enligt första stycket. Lag (2019:997).

2 §  I serviceavtalet ska det anges vilka förvaltningsuppgifter som ska omfattas av en sådan gemensam offentlig service som avses i 1 §.

[S2]Förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning eller som kräver tillgång till personuppgifter ska redovisas särskilt i avtalet.

[S3]Av avtalet ska det även framgå vilken tillgång till personuppgifter som behövs för att de förvaltningsuppgifter som omfattas av avtalet ska kunna utföras.

[S4]Så snart ett avtal har träffats eller ändrats ska en kopia av avtalet skickas till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Detta gäller dock inte i de fall då regeringen enligt 1 § andra stycket bestämt att en statlig myndighet ska utföra verksamhet åt andra myndigheter.

Kommuner och regioner

3 §  Förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning och som en kommun eller en region ansvarar för får inte omfattas av ett serviceavtal.

[S2]Ett serviceavtal med en kommun eller en region får trots detta omfatta att

  1. ta emot ansökningar om plats och, med undantag för barn som behöver särskilt stöd enligt 8 kap. 7 § och 14 kap. 6 §skollagen (2010:800), fördela platser och lämna erbjudanden om plats för barn och elever i förskola, fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. samma lag,
  2. lämna ekonomiskt stöd till inackordering för elever i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning enligt skollagen,
  3. enligt kommunala föreskrifter ge tillstånd till att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett, eller
  4. bevilja parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Lag (2019:997).

Verksamhetsrapporter

4 §  Myndigheter som har träffat ett serviceavtal ska på det sätt som angetts av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer redovisa hur verksamheten bedrivits. Detta gäller dock inte i de fall då regeringen enligt 1 § andra stycket bestämt att en statlig myndighet ska utföra verksamhet åt andra myndigheter.

Särskilt avtal

5 §  Om ett serviceavtal omfattar förvaltningsuppgifter som helt eller delvis innefattar myndighetsutövning eller kräver tillgång till personuppgifter, ska den myndighet som ansvarar för förvaltningsuppgifterna ingå ett särskilt anställnings- eller uppdragsavtal med de personer som ska utföra dessa uppgifter.

[S2]Om ett sådant serviceavtal innebär att en statlig myndighet ska utföra förvaltningsuppgifter åt en annan statlig myndighet, ska uppdragsavtal alltid ingås.

Tillgången till personuppgifter

6 §  En arbets- eller uppdragstagare enligt 5 § får bara ges tillgång till sådana personuppgifter som behövs för att de förvaltningsuppgifter som omfattas av serviceavtalet ska kunna utföras.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2019:212) om viss gemensam offentlig service

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.
  2. Genom lagen upphävs lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor.
  3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för samtjänstavtal som ingåtts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2018/19:185, Prop. 2018/19:47, Bet. 2018/19:KU35
Ikraftträder
2019-06-01

Lag (2019:997) om ändring i lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 1, 3 §§, rubr. närmast före 3 §
Ikraftträder
2020-01-01