Förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2017-12-21
Ändring införd
SFS 2017:1334 i lydelse enligt SFS 2021:802
Ikraft
2018-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-07-01

/Upphör att gälla U: 2022-07-12/

1 §  För att främja en ökad försäljning och användning av nya bilar med en låg klimatpåverkan får, om det finns medel, en bonus ges enligt denna förordning till fysiska personer eller företag som förvärvar sådana bilar.

/Träder i kraft I: 2022-07-12/

1 §  För att främja en ökad försäljning och användning av nya bilar med en låg klimatpåverkan får, om det finns medel, en bonus ges enligt denna förordning till den som förvärvar sådana bilar. Förordning (2022:801).

2 §  Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ordförklaringar

4 §  Med bil, personbil, lätt lastbil och lätt buss avses i denna förordning detsamma som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

/Upphör att gälla U: 2022-07-12/

5 §  Med klimatbonusbil avses i denna förordning en personbil, en lätt lastbil eller en lätt buss som

 1. är typgodkänd enligt 3 kap.fordonsförordningen (2009:211) eller är ett sådant fordon som avses i 4 kap. 3 § 3 samma förordning och som godkänts vid en registreringsbesiktning,
 2. uppfyller utsläppskraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 2017/1151, och
 3. enligt uppgift i vägtrafikregistret
  1. släpper ut högst 60 gram koldioxid per kilometer, eller
  2. är utrustad med teknik för drift med annat gasbränsle än gasol. Förordning (2021:200).

/Träder i kraft I: 2022-07-12/

5 §  Med klimatbonusbil avses i denna förordning en personbil, en lätt lastbil eller en lätt buss som

 1. är typgodkänd enligt 3 kap.fordonsförordningen (2009:211) eller är ett sådant fordon som avses i 4 kap. 3 § 3 samma förordning och som godkänts vid en registreringsbesiktning,
 2. uppfyller utsläppskraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 2017/1151, och
 3. enligt uppgift i vägtrafikregistret
  1. släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer, eller
  2. är utrustad med teknik för drift med annat gasbränsle än gasol. Förordning (2022:801).

/Träder i kraft I: 2023-01-01/

5 §  Med klimatbonusbil avses i denna förordning en personbil, en lätt lastbil eller en lätt buss som

 1. är typgodkänd enligt 3 kap.fordonsförordningen (2009:211) eller är ett sådant fordon som avses i 4 kap. 3 § 3 samma förordning och som godkänts vid en registreringsbesiktning,
 2. uppfyller utsläppskraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 2017/1151, och
 3. enligt uppgift i vägtrafikregistret
  1. släpper ut högst 30 gram koldioxid per kilometer, eller
  2. är utrustad med teknik för drift med annat gasbränsle än gasol. Förordning (2022:802).

6 §  Med ny klimatbonusbil avses i denna förordning en klimatbonusbil som inte tidigare har ställts på vare sig i Sverige eller utomlands.

7 §  Med bilens nypris avses i denna förordning det pris som bilen hade när den introducerades på den svenska marknaden.

8 §  Med företag avses i denna förordning juridiska personer och enskilda näringsidkare.

/Upphör att gälla U: 2022-07-12/

9 §  I övrigt har ord och uttryck i denna förordning samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

/Träder i kraft I: 2022-07-12/

9 §  I övrigt har ord och uttryck i denna förordning samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Förordning (2022:801).

Uppgifter i vägtrafikregistret om fordons utsläpp av koldioxid

10 §  Om det för ett sådant fordon som avses i 5 § 3 a finns flera uppgifter i vägtrafikregistret om fordonets utsläpp av koldioxid, ska det värde gälla som enligt 1 kap. 6 b § vägtrafikskattelagen (2006:227) läggs till grund för bestämmande av fordonsskatten.

Prövningsmyndighet

11 §  Transportstyrelsen prövar frågor om bonus.

Bonus till företag

12 §  /Upphör att gälla U:2022-07-12 genom förordning (2022:801)./ En bonus till företag får endast ges i enlighet med de villkor för stöd till företag som anges i kapitel I och i artikel 36 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

/Träder i kraft I: 2022-07-12/

12 §  Bonus till ett företag som förvärvar en sådan bil som avses i 5 § 3 b får endast lämnas i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. Förordning (2022:801).

/Upphör att gälla U: 2022-07-12/

Kombination med andra stöd

/Träder i kraft I: 2022-07-12/

Högsta nypris för att få bonus för en klimatbonusbil

13 §  /Upphör att gälla U:2022-07-12 genom förordning (2022:801)./ En bonus till företag för förvärv av bilar med en låg klimatpåverkan får inte kombineras med andra former av statliga eller kommunala stöd.

/Träder i kraft I: 2022-07-12/

13 §  En bonus för en klimatbonusbil får ges endast om bilens nypris vid det förvärvsdatum som anges i vägtrafikregistret uppgår till högst 700 000 kronor. Förordning (2022:801).

Bonusens storlek

14 §  En bonus får ges med ett belopp som motsvarar högst 25 procent av bilens nypris, dock högst det belopp som bestäms enligt 15 §. Förordning (2021:200).

/Upphör att gälla U: 2022-07-12/

15 §  Bonusen är det antal kronor som bestäms genom att

 1. multiplicera talet 583 med det antal gram koldioxid per kilometer som bilen släpper ut, och
 2. subtrahera resultatet enligt 1 från talet 45 000.

[S2]För en sådan bil som avses i 5 § 3 b är bonusen minst 10 000 kronor.

[S3]För en sådan bil som släpper ut 0 gram koldioxid per kilometer är bonusen högst 70 000 kronor. Förordning (2021:200).

/Träder i kraft I: 2022-07-12/

15 §  Bonusen är det antal kronor som bestäms genom att

 1. multiplicera talet 300 med det antal gram koldioxid per kilometer som bilen släpper ut, och
 2. subtrahera resultatet enligt 1 från talet 20 000.

För en sådan bil som avses i 5 § 3 b är bonusen minst 10 000 kronor.

För en sådan bil som släpper ut 0 gram koldioxid per kilometer är bonusen högst 70 000 kronor. Förordning (2022:801).

/Träder i kraft I: 2023-01-01/

15 §  Bonusen är det antal kronor som bestäms genom att

 1. multiplicera talet 167 med det antal gram koldioxid per kilometer som bilen släpper ut, och
 2. subtrahera resultatet enligt 1 från talet 10 000.

För en sådan bil som avses i 5 § 3 b är bonusen minst 10 000 kronor.

För en sådan bil som släpper ut 0 gram koldioxid per kilometer är bonusen högst 50 000 kronor. Förordning (2022:802).

16 §  /Upphör att gälla U:2022-07-12 genom förordning (2022:801)./ En bonus till ett företag får trots 14 och 15 §§ uppgå till högst det belopp som motsvarar 35 procent av prisskillnaden mellan bilens nypris och nypriset för närmast jämförbara bil, om bilens nypris är högre än nypriset för den närmast jämförbara bilen.

Utbetalning av bonusen

/Upphör att gälla U: 2022-07-12/

17 §  I den mån det finns medel ska bonusen betalas ut efter den 31 december 2018

 1. till en fysisk person eller ett företag som har
  1. förvärvat en ny klimatbonusbil, och
  2. ställt på bilen efter den 30 juni 2018 enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister eller enligt förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning,
 2. tidigast sex månader efter den dag då bilen förvärvades, och
 3. om uppgifterna i vägtrafikregistret vid tidpunkten för utbetalningen visar att förvärvaren
  1. inte har överlåtit bilen till en ny ägare,
  2. att bilen är registrerad i Sverige, och
  3. är en klimatbonusbil.

[S2]Bonusen ska betalas ut så snart medel finns tillgängliga för utbetalningen och i turordning efter den dag då bilen ställts på. Förordning (2019:404).

/Träder i kraft I: 2022-07-12/

17 §  I den mån det finns medel ska bonusen betalas ut

 1. till den som har
  1. förvärvat en ny klimatbonusbil, och
  2. ställt på bilen efter den 30 juni 2018 enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister eller enligt förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning,
 2. tidigast sex månader efter den dag då bilen ställts på, och
 3. om uppgifterna i vägtrafikregistret vid tidpunkten för utbetalningen visar att förvärvaren
  1. inte har överlåtit bilen till en ny ägare,
  2. att bilen är registrerad i Sverige, och
  3. är en klimatbonusbil.

Bonusen ska betalas ut så snart medel finns tillgängliga för utbetalningen och i turordning efter den dag då bilen ställts på. Förordning (2022:801).

18 §  /Upphör att gälla U:2022-07-12 genom förordning (2022:801)./ En bonus får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd beviljat av en svensk stödgivare olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

/Träder i kraft I: 2022-07-12/

18 §  Innan Transportstyrelsen beviljar och betalar ut en bonus ska ett företag som förvärvat en sådan bil som avses i 5 § 3 b ge in en redogörelse till Transportstyrelsen för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget

 1. fått under det beskattningsår som bilen ställts på,
 2. fått under de två föregående beskattningsåren, och
 3. tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som det stöd som ges enligt denna förordning. Förordning (2022:801).

19 §  /Upphör att gälla U:2022-07-12 genom förordning (2022:801)./ En bonus får betalas ut endast om den som förvärvat bilen inom sex månader efter förvärvet har lämnat in en skriftlig försäkran till Transportstyrelsen om att

 1. förvärvaren är ett företag som inte har ansökt om eller fått något sådant stöd som avses i 12 § och inte är föremål för ett sådant betalningskrav som avses i 18 §, eller
 2. förvärvaren inte är ett företag.

/Träder i kraft I: 2022-07-12/

19 §  Innan en bonus beviljas och betalas ut till ett företag som förvärvat en sådan bil som avses i 5 § 3 b ska Transportstyrelsen till företaget lämna de upplysningar som framgår av artikel 6.1 enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. Förordning (2022:801).

/Träder i kraft I: 2022-07-12/

19 a §  En bonus får inte beviljas och betalas ut till ett företag som förvärvat en sådan bil som avses i 5 § 3 b förrän den kontroll som föreskrivs i artikel 6.3 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 har genomförts. Förordning (2022:801).

/Upphör att gälla U: 2022-07-12/

20 §  Om det finns särskilda skäl, får bonusen betalas ut trots att villkoren enligt 17 och 19 §§ inte är uppfyllda.

/Träder i kraft I: 2022-07-12/

20 §  Om det finns särskilda skäl, får bonusen betalas ut trots att villkoren enligt 17 § inte är uppfyllda. Förordning (2022:801).

21 §  Om en bonus inte kan betalas ut av något annat skäl än att det saknas medel, ska Transportstyrelsen besluta att bonusen inte ska betalas ut och ange skälen för detta.

Utvärdering, återbetalning och återkrav

22 §  Mottagaren av en bonus ska lämna de uppgifter som Transportstyrelsen begär för uppföljning och utvärdering av bonusen.

23 §  Mottagaren av en bonus är återbetalningsskyldig, om

 1. mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att bonusen getts felaktigt eller med för högt belopp,
 2. bonusen av någon annan orsak har getts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,
 3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för bonusen och mottagaren borde ha insett detta, eller
 4. bonusen har betalats ut på grund av felaktiga uppgifter i vägtrafikregistret.

24 §  Om den som har fått en bonus enligt denna förordning är återbetalningsskyldig enligt 23 §, ska Transportstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bonusen tillsammans med ränta enligt räntelagen (1975:635). Om det finns särskilda skäl, får Transportstyrelsen helt eller delvis befria den betalningsskyldige från kravet på återbetalning och ränta.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

25 §  Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Bemyndigande

/Upphör att gälla U: 2022-07-12/

26 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

 1. vilka uppgifter som behövs för att visa att en bil uppfyller kraven enligt 5 §,
 2. närmast jämförbara bilar enligt 16 §,
 3. vad som krävs i fråga om en försäkran enligt 19 §,
 4. hur bonusen ska betalas ut, och
 5. sådana särskilda skäl för utbetalning som avses i 20 §.

/Träder i kraft I: 2022-07-12/

26 §  Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om

 1. vilka uppgifter som behövs för att visa att en bil uppfyller kraven enligt 5 §,
 2. hur en bils nypris enligt 7 § ska beräknas,
 3. vad en redogörelse enligt 18 § ska innehålla och hur den ska ges in, och
 4. hur bonusen ska betalas ut. Förordning (2022:801).

/Träder i kraft I: 2022-07-12/

26 a §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vad som utgör särskilda skäl för utbetalning enligt 20 §. Förordning (2022:801).

Överklagande

27 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 21 §, får dock inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för bonus som avser fordon som före utgången av 2020 har ställts på enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister eller förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning. Förordning (2019:404).
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2019:404) om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar

Omfattning
ändr. 3, 17 §§, p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2019-07-01

Förordning (2019:1262) om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar

Omfattning
ändr. 5, 15 §§
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2020:1087) om fortsatt giltighet av förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar

Omfattning
forts. giltighet

Förordning (2021:199) om ändring i förordningen (2021:131) om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar

Omfattning
utgår 2021:131

Förordning (2021:200) om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bilar som ställts på före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 14, 15 §§
Ikraftträder
2021-04-01

Förordning (2022:801) om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 12 juli 2022.
 2. Äldre föreskrifter gäller för bilar som har ställts på före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 12, 13, 16, 18, 19 §§, rubr. närmast före 13 §; ändr. 1, 5, 9, 15, 17, 20, 26 §§; nya 12, 13, 18, 19, 19 a, 26 a §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder
2022-07-12

Förordning (2022:802) om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
 2. Äldre föreskrifter gäller för bilar som har ställts på före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 15 §
Ikraftträder
2023-01-01