Förordning (2019:621) om stöd med anledning av förbudet att fiska torsk i Östersjön

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad
2019-10-17
Ändring införd
SFS 2019:621
Ikraft
2019-10-31
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-22

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om statligt stöd som Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) får lämna till företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn för att kompensera för inkomstbortfall till följd av Europeiska kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1248 av den 22 juli 2019 om åtgärder för att minska ett allvarligt hot mot bevarandet av det östra beståndet av torsk (Gadhus morhua) i Östersjön.

[S2]Stödet lämnas i mån av tillgång på medel.

2 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Förutsättningar för stöd och stödnivå

3 §  Stöd ska lämnas i enlighet med de villkor som anges i kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

4 §  Stöd får lämnas för att fiske efter torsk inte kan bedrivas under den tid och i de områden som anges i kommissionens förordning (EU) nr 2019/1248. Stödet lämnas för det inkomstbortfall som Jordbruksverket räknar fram.

[S2]Stöd lämnas inte med mindre belopp än 1 000 kronor.

5 §  Stöd får endast lämnas till ägare av fartyg som innehar licens för yrkesfiske efter torsk under den tid och i de områden som anges i kommissionens förordning (EU) nr 2019/1248.

6 §  Stöd får endast lämnas till ägare av fartyg som använts för yrkesfiske under totalt minst 120 dagar under perioden den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2018 och vars värde av totalt landad fångst till minst hälften avsåg torsk.

7 §  Ägare av fartyg som beviljas stöd enligt denna förordning får under perioden för det tillfälliga upphörandet av fisket inte använda sitt fartyg för fiske eller avyttra det.

[S2]Med perioden för det tillfälliga upphörandet av fisket avses en sammanhängande period som räknas från och med när fiskeverksamheten upphörde till och med den 31 december 2019.

8 §  Stöd får inte lämnas till någon som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Prövning av stödärenden

9 §  Jordbruksverket prövar frågor om stöd enligt denna förordning.

[S2]Jordbruksverket ska lämna de upplysningar till företaget som framgår av artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) nr 717/2014. Verket ska även utföra den uppgift som en medlemsstat ska utföra enligt artikel 6.4 i samma förordning.

10 §  En ansökan om stöd ska vara skriftlig och ges in till Jordbruksverket senast den 15 november 2019. Ansökan ska innehålla

  1. företagets namn, organisationsnummer, kontaktuppgifter och bankkontonummer,
  2. en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget har fått under de två senaste beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret, och
  3. en redogörelse för allt annat stöd som företaget ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigade kostnader som ansökan omfattar.

[S2]En ansökan om stöd ska också innehålla de övriga uppgifter som krävs för att Jordbruksverket ska kunna pröva ansökan.

11 §  Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som krävs för att syftet med stödet ska tillgodoses.

Återbetalning av stöd

12 §  Jordbruksverket får besluta att ett stöd ska återbetalas om

  1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet getts felaktigt eller med ett för högt belopp,
  2. stödet av annan orsak getts felaktigt eller med ett för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,
  3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och den som ansökt om stödet borde ha insett detta, eller
  4. villkoren för stödet inte följs.

13 §  En stödmottagare är återbetalningsskyldig om det finns grund för det enligt 12 §.

[S2]På det belopp som stödmottagaren är återbetalningsskyldig för ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas.

Uppföljning och utvärdering

14 §  Jordbruksverket ansvarar för uppföljning och utvärdering av stöd enligt denna förordning.

[S2]En stödmottagare ska på Jordbruksverkets begäran lämna de uppgifter som behövs för kontroll av att stödvillkoren uppfylls och för uppföljning och utvärdering av stödet. I detta ingår att lämna de uppgifter som behövs för att Sverige ska kunna fullgöra de skyldigheter som följer av kommissionens förordning (EU) nr 717/2014.

Bemyndigande

15 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

16 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om att inte bevilja stöd får dock inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2019:621) om stöd med anledning av förbudet att fiska torsk i Östersjön

Ikraftträder
2019-10-31

Förordning (2024:69) om upphävande av förordningen (2019:621) om stöd med anledning av förbudet att fiska torsk i Östersjön

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2024.
  2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beviljats före ikraftträdandet.
Omfattning
upph.