Tillkännagivande (2019:714) av de EU-bestämmelser som epizootilagen (1999:657) kompletterar

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2019-11-14
Ändring införd
SFS 2019:714
Ikraft
2019-11-22
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-11-23
Grundförordning som epizootilagen kompletterar i de delar den innehåller bestämmelser som faller inom lagens tillämpningsområde
 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll).
Grundförordningar som epizootilagen kompletterar i de delar
som anges i det följande
 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati, när det gäller
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien
  • del A, punkt 4 h i bilaga I, såvitt gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för epizootilagen,
  • del A, punkt 7 i bilaga I, såvitt gäller sådana uppgifter som faller inom tillämpningsområdet för epizootilagen.
 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung
  • avsnitt I, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, såvitt gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för epizootilagen,
  • avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, såvitt gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för epizootilagen,
  • avsnitt IX, kapitel I.I punkt 5 i bilaga III, såvitt gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för epizootilagen.
Förordning som inte är grundförordning
 1. Kommissionens förordning (EG) nr 1266/2007 av den 26 oktober 2007 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 2000/75/EG när det gäller bekämpning och övervakning av bluetongue och restriktioner för förflyttning av vissa djurarter som kan smittas av bluetongue.

Ändringar

Tillkännagivande (2019:714) av de EU-bestämmelser som epizootilagen (1999:657) kompletterar

Ikraftträder
2019-11-22