Upphävd författning

Epizootilag (1980:369)

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1980-05-29
Ändring införd
SFS 1980:369 i lydelse enligt SFS 1995:1706
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag gäller sådana allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa (epizootiska sjukdomar).

[S2]De epizootiska sjukdomarna anges i verkställighetsföreskrifter av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

[S3]Om bekämpning av salmonellainfektion hos djur finns särskilda bestämmelser.

Prop. 1998/99:88: I paragrafen anges lagens tillämpningsområde genom en allmän beskrivning av de sjukdomar lagen gäller. Paragrafen motsvarar i huvudsak 1 § i den nuvarande epizootilagen med det undantaget att i den nya lydelsen preciseras när en djursjukdom skall anses vara allmänfarlig. Som framgår av den allmänna motiveringen vidgas tillämpningsområdet något i den nya lagen. De sjukdomar som avses anges i verkställighetsföreskrifter.

De ...

Bekämpning

2 §  Den som har anledning misstänka att en epizootisk sjukdom har drabbat djur i hans vård skall omedelbart anmäla detta till distriktsveterinären eller annan veterinär.

Prop. 1998/99:88: Paragrafen anger vad den enskilde har att göra om han har anledning misstänka att en epizootisk sjukdom har drabbat djur i hans vård.

Paragrafen motsvarar 2 § i den nuvarande lagen vad avser anmälningsskyldigheten.

I andra stycket har införts en skyldighet för den som har djuren i sin vård att göra vad som rimligen kan begäras för att förhindra eller begränsa smittspridning. Denna skyldighet åligger den enskilde endast inledningsvis, till dess ett besked av ...

3 §  Har en veterinär anledning misstänka att djur drabbats av en epizootisk sjukdom, skall han omedelbart göra en undersökning för att fastställa sjukdomens art.

[S2]Den som har djuren i sin vård är skyldig att tåla det intrång och underkasta sig de åtgärder samt lämna det biträde som föranleds av undersökningen.

[S3]Om det är nödvändigt för undersökningen, får djur som har insjuknat avlivas utan ägarens samtycke.

Prop. 1998/99:88: Paragrafen anger vad en veterinär har att göra när han har anledning misstänka att ett fall av epizootisk sjukdom har inträffat.

Paragrafens första stycke motsvarar 3 § i den nuvarande epizootilagen vad gäller veterinärens skyldighet att omedelbart göra en undersökning för att fastställa sjukdomens art. Även bestämmelsen att den som har djuren i sin vård är skyldig att tåla det intrång och underkasta sig de åtgärder ...

4 §  Har en veterinär grundad anledning anta att ett fall av epizootisk sjukdom har inträffat, skall han, i den utsträckning som behövs för att motverka smittspridning, besluta om förbud mot att besöka och lämna den fastighet där sjukdomsfallet inträffat eller fastigheter där smitta annars kan antas förekomma samt att utföra transporter till eller från sådana fastigheter (spärrförklaring).

Prop. 1998/99:88: I paragrafen regleras vad en veterinär skall göra när han har grundad anledning anta att ett fall av epizootisk sjukdom har inträffat. En motsvarande bestämmelse finns i 4 § i nu gällande epizootilag.

Av första stycket följer att en veterinär skall besluta om spärrförklaring. I andra stycket anges att ett beslut som fattas av en veterinär snarast skall underställas den myndighet som regeringen bestämmer. Myndigheten förutsätts vid sin prövning överväga i vad mån motstående intressen ...

5 §  Är det klarlagt att ett fall av epizootisk sjukdom har inträffat, skall den myndighet som regeringen bestämmer i fråga om fastigheter där smitta förekommer besluta om förbud som anges i 4 § eller om andra begränsningar i hanteringen av djur eller varor, allt i den utsträckning som behövs för att motverka smittspridning (smittförklaring).

[S2]Under samma förutsättningar skall den myndighet som regeringen bestämmer besluta om

 1. förbud mot transporter av djur eller varor till eller från eller inom områden där smitta förekommer eller om andra begränsningar i hanteringen av djur eller varor inom sådana områden,
 2. förbud mot tillträde till vissa djurstallar eller andra anläggningar där djur hålls (tillträdesförbud). Lag (1994:631).

Prop. 1998/99:88: Paragrafen motsvarar 5 § i gällande lag.

Första stycket reglerar vad myndigheten skall göra när det är klarlagt att ett fall av epizootisk sjukdom har inträffat. De åtgärder som skall vidtas motsvarar de som en veterinär skall vidta enligt 4 §. Myndigheten kan även besluta om andra begränsningar i hanteringen av djur eller varor.

Enligt andra stycket 1 skall regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer även föreskriva eller besluta om åtgärder inom ...

6 §  Beslut enligt 4 § skall upphävas av distriktsveterinären och beslut enligt 5 § av den myndighet som regeringen bestämmer, så snart det blivit klarlagt att det inte längre finns förutsättningar för beslutet. När ett beslut enligt 5 § första stycket upphävs, skall ett beslut som har meddelats enligt 4 § inte längre gälla för den smittförklarade fastigheten. Lag (1994:631).

Prop. 1998/99:88: Paragrafen saknar motsvarighet i nuvarande lag.

Paragrafen ger regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer möjlighet att meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna i 4 och 5 §§.

Bemyndigandet gör det möjligt att i viss utsträckning anpassa de åtgärder som måste vidtas till den aktuella smittorisken. Det blir också möjligt att undanta en viss grupp av veterinärer från skyldigheten att spärrförklara...

7 §  För att bekämpa eller förebygga epizootiska sjukdomar får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Statens jordbruksverk meddela föreskrifter om

 1. avlivning av djur som är eller misstänks vara smittade eller kan sprida smitta,
 2. avlivning av andra djur (epizootislakt),
 3. oskadliggörande av döda djur och produkter av djur,
 4. smittrening,
 5. skyddsympning eller annan förebyggande behandling av djur,
 6. undersökning av djur i kontrollsyfte,
 7. djurhållning,
 8. transporter av djur och varor,
 9. journalföring i fråga om djur och djurprodukter,
 10. oskadliggörande av djur som sprider smitta,
 11. metoder för provtagning och analys. Lag (1994:631).

Prop. 1998/99:88: Paragrafen motsvarar 6 § i nuvarande lag.

Enligt första stycket skall beslut enligt 4 och 5 §§ upphävas av den myndighet som regeringen bestämmer så snart det blivit klarlagt att det inte längre finns förutsättningar för beslutet. Enligt gällande lag är det distriktsveterinären som skall upphäva beslut enligt 4 § och den myndighet som regeringen bestämmer som skall upphäva beslut enligt 5 §. Eftersom beslut enligt 4 § skall underställas en myndighets prövning blir det möjligt ...

8 §  Efter beslut av den myndighet som regeringen bestämmer föreligger skyldighet för

 1. innehavare av sådan slakteriinrättning som är ställd under offentlig kontroll att ställa lokal och utrustning till förfogande för epizootislakt,
 2. innehavare av redskap eller annan utrustning som oundgängligen behövs för att bekämpa eller förebygga en epizootisk sjukdom att tillhandahålla utrustningen,
 3. personal vid slakteriinrättning som avses i 1 och den som handhar utrustning som avses i 2 att delta i bekämpning eller förebyggande åtgärder enligt denna lag. Lag (1994:631).

Prop. 1998/99:88: Paragrafen motsvarar delvis 7 § i gällande lag.

I paragrafen anges vilka åtgärder regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan föreskriva eller i det enskilda fallet besluta om för att förebygga eller bekämpa epizootiska sjukdomar.

De föreskrifter eller beslut som kan meddelas med stöd av bestämmelsen gäller inte bara åtgärder när ett fall av epizootisk sjukdom har konstaterats. Föreskrifterna kan också gälla åtgärder i förebyggande syfte....

8 a §  Regeringen får bemyndiga Jordbruksverket att i föreskrifter bestämma vilken myndighet som skall besluta enligt 5, 6 och 8 §§. Lag (1994:631).

Tillsyn

9 §  Den centrala tillsynen över efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddelade föreskrifter utövas av jordbruksverket. Länsstyrelsen utövar tillsynen inom länet.

[S2]En tillsynsmyndighet har rätt att för tillsynen få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen för att där göra undersökningar och ta prover.

[S3]Länsstyrelsen får meddela föreläggande eller förbud som uppenbart behövs för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall efterlevas. I beslut om föreläggande får länsstyrelsen utsätta vite.

[S4]Underlåter någon att fullgöra vad som åligger honom enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt föreläggande, kan länsstyrelsen förordna om rättelse på hans bekostnad. Lag (1991:394).

Prop. 1998/99:88: Paragrafen motsvarar i huvudsak 8 § i gällande lag.

Paragrafen anger vilka som efter beslut av myndighet som regeringen bestämmer skall ställa lokal, redskap och annan utrustning samt arbetskraft till förfogande för att förebygga och bekämpa epizootiska sjukdomar. Den materiel som främst kommer att behövas är grävmaskiner och utrustning för smittrening.

Begreppet epizootislakt används inte längre. Innehavare av slakteriinrättning är skyldig att utföra slakt ...

Övriga bestämmelser

10 §  Ersättning av statsmedel lämnas till den som på grund av beslut enligt denna lag eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter får vidkännas

 1. kostnad eller förlust genom intrång i näringsverksamhet,
 2. kostnad eller förlust i annat fall genom att husdjur avlivas eller dör till följd av skyddsympning eller annan behandling,
 3. inkomstförlust.

[S2]Ersättningen kan jämkas om den ersättningsberättigade själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till kostnaden eller förlusten.

[S3]Den som deltagit i bekämpning eller förebyggande åtgärder enligt denna lag är berättigad till ersättning av statsmedel för arbete och tidspillan och för kostnader för resa och uppehälle.

[S4]Den som ställer lokal eller utrustning till förfogande för ändamål som anges i tredje stycket är berättigad till ersättning av statsmedel för kostnader och för förlorad avkastning eller nytta.

Prop. 1998/99:88: Paragrafen saknar motsvarighet i nuvarande epizootilag.

Paragrafen ger regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer en möjlighet att besluta att bekämpningen skall upphöra om det blivit klarlagt att en epizootisk sjukdom inte längre kan bekämpas med rimliga insatser.

Bekämpningsreglerna i epizootilagen syftar till att utrota sjukdomen i landet. Sålunda skall bekämpningen pågå till dess ...

11 §  Ansökan om ersättning skall göras hos jordbruksverket inom sex månader från den dag då anspråket uppkom. Görs inte ansökan inom den angivna tiden är rätten till ersättning förlorad, om inte särskilda skäl föreligger.

Prop. 1998/99:88: Paragrafen motsvarar i huvudsak 9 § i gällande lag.

Tillsynsbestämmelsen har utformats med hänsyn till att bemyndigandena i 8 § inte bara avser föreskrifter utan också beslut i enskilda fall.

12 §  Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. underlåter att göra anmälan enligt 2 §,
 2. bryter mot ett beslut enligt 4 eller 5 § eller mot en föreskrift som meddelats med stöd av 7 §.

[S2]Innefattar brott som avses i första stycket olovlig transport eller förflyttning av djur eller vara, skall sådan egendom förklaras förverkad, om det ej är uppenbart obilligt. I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat. Lag (1991:394).

Prop. 1998/99:88: Paragrafen motsvarar delvis 9 § i gällande lag.

Paragrafen reglerar tillsynsmyndighetens rättigheter vid tillsynen. De befogenheter som tillkommer tillsynsmyndigheterna tillkommer också EG:s institutioner och av institutionerna utsedda inspektörer och experter. Bestämmelsen behövs för att genomföra de EG-direktiv som finns på området.

13 §  Polismyndigheterna skall lämna den handräckning som behövs för att denna lag skall efterlevas.

Prop. 1998/99:88: Paragrafen motsvarar delvis 9 § i gällande lag.

Paragrafen innehåller bestämmelser om tillsynsmyndighetens möjligheter att meddela förelägganden eller förbud som behövs för att lagen eller föreskrifter eller beslut meddelade med stöd av lagen skall efterlevas. Tillsynsmyndigheten får dessutom möjlighet att sätta ut vite och besluta om rättelse på bekostnad av den som inte fullgör sina skyldigheter. Enligt gällande lag tillkommer dessa befogenheter enbart länsstyrelsen.

14 §  En veterinärs beslut enligt 4 § får överklagas hos länsstyrelsen.

[S2]Länsstyrelsens beslut och Jordbruksverkets beslut i särskilt fall får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Andra beslut av Jordbruksverket får överklagas hos regeringen.

[S4]Beslut som avses i första och andra styckena gäller med omedelbar verkan, om inte något annat beslutas. Lag (1995:1706).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Epizootilag (1980:369)

Lag (1991:394) om ändring i epizootilagen (1980:369)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:99
  Omfattning
  ändr. 7, 9, 11, 14 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1994:631) om ändring i epizootilagen (1980:369)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:367, Prop. 1993/94:203, Bet. 1993/94:UU23
  Omfattning
  ändr. 5, 6, 7, 8 §§; ny 8 a §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Ändring, SFS 1994:1114

  Omfattning
  ikrafttr. av 1994:631

Lag (1995:1706) om ändring i epizootilagen (1980:369)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.
Förarbeten
Rskr. 1995/96:55, Prop. 1995/96:22, Bet. 1995/96:JuU7
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
1996-05-01

Ändring, SFS 1999:657

Övergångsbestämmelse

Lagen gäller dock fortfarande i de fall där beslut enligt 4 § i den lagen har fattats före den 1 oktober 1999.
Omfattning
upph.