Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2020-03-13
Ändring införd
SFS 2020:115 i lydelse enligt SFS 2021:370
Ikraft
2020-03-16
Tidsbegränsad
2022-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-06-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning är meddelad med stöd av

Stängda eller delvis stängda skolor

2 §  Bestämmelserna i 3-10 §§ får tillämpas om det behövs för att elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning enligt skollagen (2010:800), om

 1. en huvudman har bedömt att en så stor andel av personalen vid en skolenhet är frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19 att det under viss tid inte går eller har gått att bedriva verksamheten och huvudmannen därför håller eller har hållit skolenheten stängd eller delvis stängd,
 2. en huvudman efter samråd med smittskyddsläkare håller eller har hållit en skolenhet stängd eller delvis stängd som en åtgärd för att motverka spridning av det virus som orsakar covid-19,
 3. en skolenhet ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen (2004:168),
 4. en huvudman, med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som berör skolområdet, håller eller har hållit en eller flera skolenheter stängda eller delvis stängda, eller
 5. regeringen med stöd av lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid har meddelat föreskrifter om att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå.

[S2]Med att en skolenhet är stängd avses att skolenhetens lokaler är stängda för eleverna, men att undervisning bedrivs där eleven och läraren är åtskilda i rum men inte i tid, eller i både rum och tid, eller att någon verksamhet tillfälligt inte alls bedrivs.

[S3]Med att en skolenhet är delvis stängd enligt första stycket 1, 2 och 4 avses att utbildning bedrivs med en mindre andel elever närvarande i skolenhetens lokaler och att övrig undervisning bedrivs där eleven och läraren är åtskilda i rum men inte i tid, eller i både rum och tid, eller att viss verksamhet tillfälligt inte alls bedrivs. Förordning (2020:188).

Obligatoriska skolformer

Lärotider

3 §  En huvudman för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola får frångå vad som föreskrivs i 7 kap. 17 § andra stycket skollagen (2010:800) och besluta att utbildningen ska omfatta fler skoldagar under ett läsår eller fler timmar per dag än som anges där eller att utbildningen ska förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar.

[S2]En huvudman för grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola får besluta att utbildningen ska omfatta färre skoldagar eller lovdagar per läsår, att utbildningen ska förläggas till andra dagar än måndag-fredag eller att läsåret ska börja eller sluta annan tid än vad som föreskrivs i 3 kap.2-4 §§skolförordningen (2011:185).

[S3]En huvudman för grundskola får förlägga lovskola till annan tid än vad som föreskrivs i 10 kap. 23 a-c §§ skollagen.

[S4]Eleverna ska totalt sett få den undervisningstid de har rätt till enligt skollagen.

Undervisningstidens fördelning

4 §  En huvudman för grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola får besluta att undervisningstiden i ett eller flera ämnen ska fördelas mellan stadier på ett annat sätt än som föreskrivs i den timplan som gäller för skolformen enligt bilaga 1-4 till skolförordningen (2011:185).

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Lärotider

5 §  En huvudman för gymnasieskola eller gymnasiesärskola får besluta att

 1. ett läsår ska omfatta fler eller färre veckor eller färre skoldagar eller lovdagar än vad som föreskrivs i 3 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039),
 2. ett läsår ska börja eller sluta vid andra tider än vad som föreskrivs i 3 kap. 2 § samma förordning, eller
 3. skolarbetet får förläggas till andra dagar än måndag-fredag och fördelas på annat sätt under läsåret än vad som föreskrivs i 3 kap. 3 § samma förordning.

[S2]Eleverna ska totalt sett få den undervisningstid de har rätt till enligt skollagen (2010:800).

6 §  Om antagningen till gymnasieskolans nationella program eller introduktionsprogram utformade för en grupp elever, till följd av ändrade lärotider enligt 3 §, har senarelagts i en sådan utsträckning att den inte är möjlig till ett läsår som börjar i augusti, får en huvudman för gymnasieskolan fatta ett beslut som avses i 5 § första stycket 2. Detta gäller även en huvudman som inte omfattas av 2 §. Förordning (2020:188).

Gemensamma bestämmelser

Undervisningens utformning

/Upphör att gälla U: 2021-07-01/

7 §  En huvudman för grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola får besluta att elever ska ges undervisning där läraren och eleven är åtskilda i rum men inte i tid, eller är åtskilda i både rum och tid, utöver vad som är föreskrivet i 5 a kap.skolförordningen (2011:185) eller 4 a kap.gymnasieförordningen (2010:2039).

[S2]Om läraren och eleven vid undervisningen är åtskilda både i rum och tid ska huvudmannen besluta hur många undervisningstimmar undervisningen ska anses motsvara, om huvudmannen avser att avräkna undervisningstiden mot den garanterade undervisningstiden.

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

7 §  En huvudman för grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola får besluta att elever ska ges undervisning där läraren och eleven är åtskilda i rum men inte i tid, eller är åtskilda i både rum och tid, utöver vad som är föreskrivet i skollagen (2010:800), skolförordningen (2011:185) eller gymnasieförordningen (2010:2039).

Om läraren och eleven vid undervisningen är åtskilda både i rum och tid ska huvudmannen besluta hur många undervisningstimmar undervisningen ska anses motsvara, om huvudmannen avser att avräkna undervisningstiden mot den garanterade undervisningstiden. Förordning (2021:370).

Utbildningens förläggning vid viss skolenhet

8 §  Om det behövs får en huvudman för förskoleklass, grundskola och grundsärskola besluta att elever vid en viss skolenhet ska ges utbildning vid någon annan av huvudmannens skolenheter även i andra fall än som anges i 9 kap. 15 §, 10 kap. 30 § och 11 kap. 29 §skollagen (2010:800).

9 §  Om det behövs får en huvudman för grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola överlämna uppgifter som avser undervisning på entreprenad till en annan huvudman utöver vad som är föreskrivet i 23 kap.skollagen (2010:800).

Beslut om betyg

10 §  Rektorn får besluta om betyg även i andra fall än som anges i 3 kap. 16 § andra stycket skollagen (2010:800) eller i föreskrifter som meddelats med stöd av 3 kap. 16 § tredje eller fjärde stycket samma lag, om den eller de lärare som annars skulle ha beslutat om betyg är frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19. Förordning (2020:188).

Information

11 §  En huvudman som håller en skolenhet stängd enligt 2 § första stycket1-4 eller vars skolenhet omfattas av föreskrifter om stängning enligt 2 § första stycket 5 ska informera eleverna och vårdnadshavarna om det. Förordning (2020:149).

Öppna skolor

11 a §  En huvudman som håller en skolenhet öppen får tillämpa bestämmelserna i 3-5, 7, 9 och 10 §§ om det behövs på grund av att lärare eller elever inte är eller har varit närvarande i skolenhetens lokaler därför att de i fråga om sin egen personliga situation följer eller har följt föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19.

[S2]Med att en skolenhet är öppen avses att skollokalerna är öppna för eleverna. Förordning (2020:732).

11 b §  Utöver vad som följer av 11 a § får en huvudman som håller en skolenhet öppen tillämpa 5, 7, 9 och 10 §§ på utbildning i gymnasieskolan och 3, 4, 7, 9 och 10 §§ på utbildning i grundskolans högstadium, om det behövs för att huvudmannen ska kunna anpassa utbildningens utformning, omfattning eller förläggning för att lärare och elever ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19 och som rör kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel. Förordning (2021:10).

11 c §  Utöver vad som följer av 11 a och 11 b §§ får en huvudman som håller en skolenhet öppen tillämpa 5, 7, 9 och 10 §§ på utbildning i gymnasieskolan och 3, 4, 7, 9 och 10 §§ på utbildning i grundskolans högstadium, om antalet elever som är samtidigt närvarande i skolenhetens lokaler behöver begränsas för att huvudmannen ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19. Förordning (2021:10).

Nationella prov

12 §  Om det saknas förutsättningar att genomföra nationella prov i skolväsendet på ett sådant sätt att syftet med dem uppnås, får Statens skolverk meddela föreskrifter om att proven inte ska genomföras. Förordning (2020:149).

[S2]Omsorg för vissa barn och elever i förskolan, fritidshemmet eller annan pedagogisk verksamhet om regeringen meddelat föreskrifter om stängning

13 §  Om regeringen med stöd av 3 § lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid meddelar föreskrifter om att förskoleenheter, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap.skollagen (2010:800) tillfälligt ska hållas stängda ska, trots dessa föreskrifter, sådan verksamhet fortsätta att bedrivas i den utsträckning som föreskrivs i 14 §. Förordning (2020:149).

14 §  Förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap.skollagen (2010:800) ska bedrivas i sådan omfattning att barn och elever som ska erbjudas förskola eller fritidshem enligt skollagen och har en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet inom sådana samhällssektorer som anges i 17 § kan erbjudas omsorg i den omfattning det behövs för att sådan samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas.

[S2]Förskola eller fritidshem ska även erbjudas barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem. Förordning (2020:149).

15 §  Barnets eller elevens hemkommun ansvarar i egenskap av huvudman för att verksamhet enligt 14 § anordnas. Sådan verksamhet ska så långt som möjligt motsvara den verksamhet som barnet eller eleven normalt skulle delta i.

[S2]Kommunen ska informera vårdnadshavarna om att verksamhet enligt 14 § finns.

[S3]Barnets eller elevens vårdnadshavare ska anmäla behov av omsorg till hemkommunen. Kommunen får begära att behovet styrks med intyg från den som bedriver den samhällsviktiga verksamheten. Behov av omsorg enligt 14 § andra stycket kan också anmälas av socialtjänsten. Förordning (2020:149).

16 §  Om det behövs får hemkommunen överlämna uppgifter på entreprenad till en annan huvudman utöver vad som föreskrivs i 23 kap.skollagen (2010:800). Förordning (2020:149).

17 §  Med samhällsviktig verksamhet avses en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor:

 1. ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället,
 2. verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

[S2]De samhällssektorer som avses i 14 § är:

 1. energiförsörjning,
 2. finansiella tjänster,
 3. handel och industri,
 4. hälso- och sjukvård samt omsorg,
 5. information och kommunikation,
 6. kommunalteknisk försörjning,
 7. livsmedel,
 8. militärt försvar,
 9. offentlig förvaltning,
 10. skydd och säkerhet,
 11. socialförsäkringar, och
 12. transporter. Förordning (2020:149).

Bemyndigande

18 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får, efter att ha gett länsstyrelserna tillfälle att yttra sig, meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av 14 § första stycket, 15 § tredje stycket och 17 § samt meddela föreskrifter om att ytterligare samhällssektorer ska omfattas av 17 §. Förordning (2020:149).

[S2]Omsorg för vissa barn och elever i förskolan, fritidshemmet eller annan pedagogisk verksamhet om en huvudman beslutar om tillfällig stängning

19 §  Om en huvudman för en förskoleenhet, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap.skollagen (2010:800) med stöd av 4 § lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid beslutar att hålla verksamheten stängd gäller det som anges i 14-17 §§ och i föreskrifter meddelade med stöd av 18 §. Det som enligt 15 och 16 §§ gäller för barnets eller elevens hemkommun ska i sådant fall gälla huvudmannen.

[S2]Huvudmannen ska informera barnens eller elevernas hemkommun om stängningen och om eventuella entreprenadavtal enligt 16 §. Förordning (2020:149).

Överklagandeförbud

20 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2020:149).

Ändringar

Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta

Ikraftträder
2020-03-16

Förordning (2020:149) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta

Omfattning
ändr. 1, 2, 11 §§, rubr. närmast före 11 §; nya 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 12, 13, 18, 19, 20 §§
Ikraftträder
2020-03-22

Förordning (2020:188) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta

Omfattning
ändr. författningsrubr., 2, 6, 10 §§; ny rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder
2020-04-06

Förordning (2020:257) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta

Omfattning
ändr. 1 §; nya 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträder
2020-04-27

Förordning (2020:732) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta

Omfattning
ändr. 1, 11 a §; ny 11 b §
Ikraftträder
2020-08-10

Förordning (2020:957) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta

Omfattning
ändr. 1 §; ny 11 c §
Ikraftträder
2020-11-23

Förordning (2021:10) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta

Omfattning
ändr. 11 b, 11 c §§
Ikraftträder
2021-01-11

Förordning (2021:128) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta

Omfattning
forts.giltighet

Förordning (2021:370) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2021-07-01