Förordning (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2020-03-17
Ändring införd
SFS 2020:127
Ikraft
2020-03-19
Tidsbegränsad
2020-04-18
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-03-20

1 §  I denna förordning finns föreskrifter om ett tillfälligt inreseförbud till Sverige för att hindra att det virus som orsakar covid-19 förs in i landet eller sprids till andra länder.

[S2]Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), utlänningslagen (2005:716) och utlänningsförordningen (2006:97).

[S3]De uttryck som används i den här förordningen har samma betydelse som i utlänningslagen och utlänningsförordningen.

2 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 30 § lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

3 §  En utlänning som reser till Sverige från en annan stat än en EES-stat eller Schweiz ska nekas inresa i landet och avvisas.

[S2]Första stycket gäller inte för en utlänning vars syfte med inresan är att återvända till sitt hem, om han eller hon

 1. är EES-medborgare eller medborgare i Schweiz eller familjemedlem till en sådan medborgare,
 2. har ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller en annan EU-stat,
 3. har uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES-stat eller Schweiz, eller
 4. har nationell visering i Sverige.

[S3]Första stycket gäller inte heller för en utlänning som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, till exempel

 1. hälso- och sjukvårdspersonal,
 2. gränsarbetare,
 3. personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn i nödvändig utsträckning,
 4. personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716),
 5. personer som arbetar i internationella organisationer, militär personal och hjälparbetare,
 6. passagerare i transit,
 7. personer med trängande familjeskäl, och
 8. personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl.

4 §  Avvisning enligt 3 § ska vid tillämpning av utlänningslagen (2005:716) anses motsvara avvisning enligt 8 kap. 2 § utlänningslagen, om utlänningen inte är en EES- medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare, eller avvisning enligt 8 kap. 8 § utlänningslagen, om utlänningen är en EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare.

Ändringar

Förordning (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige

Ikraftträder
2020-03-19