Totalförsvarsdatalag (2020:151)

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2020-03-19
Ändring införd
SFS 2020:151 i lydelse enligt SFS 2022:920
Ikraft
2020-05-01
Upphäver
Lag (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-03-01

Lagens syfte

1 §  Syftet med denna lag är att ge Totalförsvarets plikt- och prövningsverk möjlighet att i sin verksamhet behandla personuppgifter om totalförsvarspliktiga och annan personal inom totalförsvaret på ett ändamålsenligt sätt samt att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling. Lag (2020:1277).

Prop. 2019/20:51: Av paragrafen framgår att syftet med lagen är dubbelt. Lagen ska både ge Totalförsvarets rekryteringsmyndighet möjlighet att i sin verksamhet behandla personuppgifter om totalförsvarspliktiga och annan personal inom försvaret på ett ändamålsenligt sätt och samtidigt skydda enskilda mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling. Därmed tydliggörs att lagen har till syfte att balansera dessa båda intressen.

Lagens tillämpningsområde

2 §  Denna lag gäller i Totalförsvarets plikt- och prövningsverks verksamhet vid behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga och annan personal som har en uppgift inom totalförsvaret vid höjd beredskap.

[S2]I de fall det anges särskilt gäller lagen även i verksamhet som bedrivs av någon annan än Totalförsvarets plikt- och prövningsverk.

[S3]När sådan behandling av personuppgifter som avses i första stycket utförs av Totalförsvarets plikt- och prövningsverk i egenskap av vårdgivare inom hälso- och sjukvården tillämpas patientdatalagen (2008:355) och lagen (2022:920) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Lag (2022:920).

Prop. 2019/20:51: I första stycket anges att lagen ska gälla i Totalförsvarets rekryteringsmyndighets verksamhet vid behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga och annan personal som har en uppgift inom totalförsvaret vid höjd beredskap. Begreppen behandling respektive personuppgifter har samma betydelse som i artikel 4 i dataskyddsförordningen. Behandling av personuppgifter om avlidna eller juridiska personer omfattas således inte ...

3 §  Lagen gäller vid sådan behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad. Lagen gäller även för annan behandling av personuppgifter som ingår i eller kommer att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Förhållandet till annan reglering

4 §  Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte något annat följer av denna lag eller av föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Personuppgiftsansvar

5 §  Totalförsvarets plikt- och prövningsverk är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför.

[S2]En kommun, region eller statlig myndighet som behandlar personuppgifter med stöd av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen är personuppgiftsansvarig för den behandlingen. Lag (2020:1277).

Prop. 2019/20:51: I första stycket anges att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför.

Ändamål

6 §  Personuppgifter i Totalförsvarets plikt- och prövningsverks verksamhet får behandlas om det är nödvändigt för att

 1. ta fram underlag för beslut om mönstring, inskrivning, krigsplacering eller annat ianspråktagande av personal till totalförsvaret,
 2. redovisa personal med uppgifter inom totalförsvaret,
 3. säkerställa att den registrerade fortlöpande får ändamålsenlig utbildning och en lämplig placering inom totalförsvaret,
 4. se till att den registrerade fullgör sina skyldigheter i fråga om totalförsvarsplikten,
 5. tillgodose den registrerades rättigheter och trygghet i egenskap av totalförsvarspliktig, och
 6. fullgöra Totalförsvarets plikt- och prövningsverks serviceskyldighet gentemot bemanningsansvariga organ inom totalförsvaret. Lag (2020:1277).

7 §  Personuppgifter som behandlas enligt 6 § får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning.

[S2]Personuppgifter som behandlas enligt 6 § får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

Behandling av känsliga personuppgifter

8 §  Känsliga personuppgifter enligt artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning, får endast behandlas om det är absolut nödvändigt för de ändamål som anges i 6 och 7 §§.

[S2]Känsliga personuppgifter får även behandlas om det är absolut nödvändigt vid en utredning om den totalförsvarspliktiges personliga förhållanden som görs enligt 2 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt av någon annan statlig myndighet än Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, en kommun eller region. Lag (2020:1277).

Sökbegränsningar

9 §  Vid behandling som sker med stöd av 8 § är det förbjudet att utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på känsliga personuppgifter.

[S2]Det är också förbjudet att som sökbegrepp använda uppgifter om

 1. hinder för mönstring, annan utredning, utbildning, krigsplacering eller annat ianspråktagande av den registrerade för totalförsvarets räkning,
 2. boende- och familjeförhållanden samt försörjning,
 3. resultat från begåvningstest eller anlagstest som utförs vid mönstring eller annan utredning,
 4. medborgarskap, och
 5. lagöverträdelser, säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) samt vilken säkerhetsklass prövningen avsett och resultatet av den.

[S3]De uppgifter som anges i andra stycket 1-5 får dock användas som sökbegrepp när uppgifter lämnas ut för framställning av statistik eller för forskningsändamål. De uppgifter som anges i andra stycket 3 får även användas som sökbegrepp för att ta fram underlag för beslut om mönstring, inskrivning, krigsplacering eller annat ianspråktagande av personal till totalförsvaret.

Prop. 2019/20:51: Paragrafen innehåller ett förbud mot att utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på känsliga personuppgifter och att använda andra integritetskänsliga uppgifter som sökbegrepp. Övervägandena finns i avsnitt 11.

Rätten att göra invändningar

10 §  Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Tillgången till personuppgifter

11 §  Tillgången till personuppgifter vid Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, en annan statlig myndighet, en kommun eller region ska begränsas till vad varje anställd behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om hur tillgången till personuppgifter ska begränsas. Lag (2020:1277).

Prop. 2019/20:51: I första stycket slås fast att tillgången till personuppgifter hos de aktörer som behandlar personuppgifter med stöd av lagen ska begränsas till vad varje anställd behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Bestämmelsen har sin grund i att risken för integritetsintrång minskar om endast en begränsad krets av anställda har tillgång till uppgifterna. Det är de uppräknade aktörerna som avgör vilka uppgifter som respektive anställd behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter. Dessa ...

Direktåtkomst

12 §  Direktåtkomst till personuppgifter hos Totalförsvarets plikt- och prövningsverk får endast medges Försvarsmakten och den registrerade.

[S2]Den registrerade får endast ha direktåtkomst till personuppgifter som rör honom eller henne.

[S3]Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om begränsningar av direktåtkomsten enligt första stycket och föreskrifter om behörighet och säkerhet vid sådan åtkomst. Lag (2020:1277).

Prop. 2019/20:51: I första stycket anges vilka aktörer som får medges direktåtkomst. Utöver Försvarsmakten kan direktåtkomst medges den registrerade. Direktåtkomst för den registrerade får endast avse personuppgifter om honom eller henne själv.

13 §  Försvarsmakten har rätt att vid direktåtkomst enligt 12 § första stycket ta del av de personuppgifter som omfattas av åtkomsten.

Försvarsmaktens införande och rättelse av personuppgifter

14 §  Försvarsmakten får föra in och rätta personuppgifter om totalförsvarspliktiga i Totalförsvarets plikt- och prövningsverks informationssystem.

[S2]Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om Försvarsmaktens behandling av personuppgifter enligt första stycket och föreskrifter om behörighet och säkerhet vid sådan behandling. Lag (2020:1277).

Prop. 2019/20:51: I första stycket anges att Försvarsmakten får föra in och rätta personuppgifter i Totalförsvarets rekryteringsmyndighets informationssystem.

Avskiljande

15 §  Personuppgifter ska avskiljas så att tillgången till dem begränsas när de inte längre behövs i Totalförsvarets plikt- och prövningsverks löpande verksamhet för de ändamål som anges i 6 §.

[S2]Personuppgifter om totalförsvarspliktiga ska avskiljas senast vid utgången av det kalenderår då den totalförsvarspliktige fyller 70 år, om inte den totalförsvarspliktige därefter har en uppgift inom totalförsvaret vid höjd beredskap.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om avskiljande av personuppgifter. Lag (2020:1277).

Tillsynsmyndighetens befogenheter

16 §  Vid behandling enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen gäller inte bestämmelserna i artikel 58.2 f i EU:s dataskyddsförordning och 6 kap. 1 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning om tillsynsmyndighetens befogenhet att införa en tillfällig eller definitiv begränsning av, inklusive ett förbud mot, behandling.

Prop. 2019/20:51: Paragrafen innebär att bestämmelserna om tillsynsmyndighetens befogenhet enligt artikel 58.2 f i dataskyddsförordningen och 6 kap. 1 § dataskyddslagen att förbjuda behandling inte gäller vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighets behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga och annan personal som har en uppgift inom totalförsvaret vid höjd beredskap. I övrigt ska bestämmelserna om tillsynsmyndighetens befogenheter i dataskyddsförordningen och dataskyddslagen tillämpas vid Totalförsvarets ...

Ändringar

Totalförsvarsdatalag (2020:151)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:180, Prop. 2019/20:51, Bet. 2019/20:FöU3
Ikraftträder
2020-05-01

Lag (2020:1277) om ändring i totalförsvarsdatalagen (2020:151)

Förarbeten
Rskr. 2020/21:136, Prop. 2020/21:30, Bet. 2020/21:FöU4
Omfattning
ändr. 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15 §§
Ikraftträder
2021-02-01

Lag (2022:920) om ändring i totalförsvarsdatalagen (2020:151)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:381, Prop. 2021/22:177, Bet. 2021/22:SoU30
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2023-01-01