Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2020-04-03
Ändring införd
SFS 2020:198 i lydelse enligt SFS 2020:1154
Ikraft
2020-04-15
Tidsbegränsad
2022-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-12-16

Lagens innehåll och syfte

1 §  Denna lag innehåller tillfälliga undantag från vissa bestämmelser om deltagande i bolagsstämmor, föreningsstämmor och sparbanksstämmor i följande lagar:

[S2]Lagen syftar till att underlätta genomförandet av bolags-, förenings- och sparbanksstämmor på ett sådant sätt att risken för spridning av det virus som orsakar covid-19 minimeras. Lag (2020:300).

Prop. 2019/20:163: Paragrafen anger lagens innehåll och syfte.

Första stycket ändras så att det framgår att lagen även innehåller tillfälliga undantag från vissa bestämmelser om deltagande i stämma i lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt (se 27 och 28 §§).

Prop. 2019/20:143: Paragrafen anger lagens innehåll och syfte. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Av första stycket framgår att lagen innehåller tillfälliga undantag från vissa begränsningar i fråga om möjligheterna till fullmaktsinsamling, poströstning och deltagande vid stämma genom ombud. Den gäller för aktiebolag och ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar, ...

1 a §  Bestämmelserna i lagen avser

 1. insamling av fullmakter och frivillig poströstning i aktiebolag (2 och 3 §§ ),
 2. ombud och frivillig poströstning i
  • ekonomiska föreningar (4 och 5 §§ ),
  • bostadsrättsföreningar (6 och 7 §§ ),
  • kooperativa hyresrättsföreningar (8 och 9 §§ ),
  • samfällighetsföreningar (10 § ),
  • sparbanker och medlemsbanker (11 och 12 §§ ),
  • ömsesidiga försäkringsbolag, försäkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar (13 § ),
 3. stämmor genom elektronisk uppkoppling i
  • aktiebolag (14 och 15 §§ ),
  • ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar (16 och 17 §§ ),
  • sparbanker (18 § ),
  • ömsesidiga försäkringsbolag, försäkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar (19 § ), och
 4. stämmor med enbart poströstning i
  • aktiebolag (20-26 §§ ),
  • ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar och kollektiva förvaltningsorganisationer (27-34 §§ ),
  • ömsesidiga försäkringsbolag, försäkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar (35 § ). Lag (2020:300).

Prop. 2019/20:163: – ömsesidiga försäkringsbolag, försäkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar (35 §).

I paragrafen, som är ny, beskrivs hur lagen är indelad. Lagen innehåller bestämmelser om insamling av fullmakter och frivillig poströstning i

Insamling av fullmakter och frivillig poströstning i aktiebolag

2 §  Trots 7 kap. 4 § första stycket, 24 § tredje stycket och 63 § andra stycketaktiebolagslagen (2005:551) får styrelsen i ett aktiebolag inför en viss bolagsstämma besluta om insamling av fullmakter, även om det inte anges i bolagsordningen och utan att det anges i kallelsen till stämman.

[S2]Vid insamling av fullmakter med stöd av första stycket får det fullmaktsformulär som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen tillhandahållas aktieägarna även genom att publiceras på bolagets webbplats tillsammans med den information som anges i 7 kap. 24 § tredje stycket i den lagen. Formuläret och informationen ska då, med avvikelse från det som anges i 7 kap. 56 c § aktiebolagslagen, hållas tillgängliga på webbplatsen under minst en vecka närmast före stämman och dagen för stämman.

[S3]I stället för att publiceras på bolagets webbplats får formuläret och informationen, med avvikelse från det som anges i 7 kap. 56 c § aktiebolagslagen, tillhandahållas aktieägarna genom att senast en vecka före stämman lämnas till dem på det sätt som bolaget annars använder för att lämna information till aktieägarna.

Prop. 2019/20:143: Paragrafen ger möjlighet för styrelsen att besluta om undantag från aktiebolagslagens förbud mot att fullmakter samlas in av bolaget. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Första stycket ger styrelsen möjlighet att inför en viss bolagsstämma besluta om insamling av fullmakter, även om det inte anges i bolagsordningen och utan att det ...

3 §  Trots 7 kap. 4 a § första stycket, 24 § tredje stycket och 63 § andra stycketaktiebolagslagen (2005:551) får styrelsen i ett aktiebolag inför en viss bolagsstämma besluta att aktieägarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post, även om det inte anges i bolagsordningen och utan att det anges i kallelsen till stämman.

[S2]Vid poströstning med stöd av första stycket får det formulär som anges i 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen tillhandahållas aktieägarna genom att publiceras på bolagets webbplats tillsammans med den information som anges i 7 kap. 24 § tredje stycket i den lagen. Formuläret och informationen ska då, med avvikelse från det som anges i 7 kap. 56 c § aktiebolagslagen, hållas tillgängliga på webbplatsen under minst en vecka närmast före stämman och dagen för stämman.

[S3]I stället för att publiceras på bolagets webbplats får formuläret och informationen, med avvikelse från det som anges i 7 kap. 56 c § aktiebolagslagen, tillhandahållas aktieägarna genom att senast en vecka före stämman lämnas till dem på det sätt som bolaget annars använder för att lämna information till aktieägarna.

Prop. 2019/20:143: Paragrafen innebär att det inte krävs en bestämmelse i bolagsordningen för att styrelsen i ett aktiebolag ska få besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Första stycket ger styrelsen möjlighet att inför en viss bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna använda sig av poströstning, även om det inte anges i bolagsordningen och ...

Ombud och frivillig poströstning i andra företagsformer

Ekonomiska föreningar

4 §  Trots 6 kap. 4 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och oavsett vad som anges i stadgarna, får styrelsen i en ekonomisk förening inför en viss föreningsstämma besluta att medlemmarna har rätt att anlita ett ombud som inte ingår i den krets som anges i första stycket i den paragrafen. Trots 5 § i samma kapitel och oavsett vad som anges i stadgarna, får styrelsen också besluta att ombud vid stämman får företräda fler än tre medlemmar.

[S2]Trots 6 kap. 42 § andra stycket lagen om ekonomiska föreningar och oavsett vad som anges i stadgarna, får styrelsen inför ett visst fullmäktigemöte dels besluta att fullmäktige får delta i mötet genom ombud, dels fatta sådana beslut som anges i första stycket i den förevarande paragrafen även när det gäller fullmäktige.

Prop. 2019/20:143: Paragrafen innebär att styrelsen i en ekonomisk förening ges möjlighet att inför en viss föreningsstämma besluta om undantag från begränsningar i fråga om vem som får anlitas som ombud och hur många medlemmar ett ombud får företräda. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Styrelsen kan fatta ett beslut enligt första stycket oavsett vilka bestämmelser om användandet av ombud som finns i stadgarna. Ett ...

5 §  Trots 6 kap. 6 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar får styrelsen i en ekonomisk förening inför en viss föreningsstämma besluta att medlemmarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post, även om det inte anges i stadgarna och utan att det anges i kallelsen till stämman.

[S2]Vid poströstning med stöd av första stycket får det formulär som anges i 6 kap. 6 § andra stycket lagen om ekonomiska föreningar tillhandahållas medlemmarna även genom att publiceras på föreningens webbplats tillsammans med den information som anges i den paragrafen. Formuläret och informationen ska då hållas tillgängliga på webbplatsen under minst en vecka närmast före stämman och dagen för stämman.

[S3]I stället för att publiceras på föreningens webbplats får formuläret och informationen tillhandahållas medlemmarna genom att senast en vecka före stämman lämnas till dem på det sätt som föreningen annars använder för att lämna information till medlemmarna.

Prop. 2019/20:143: Paragrafen innebär att det inte krävs en bestämmelse i stadgarna för att styrelsen i en ekonomisk förening ska få besluta att medlemmarna eller i

förekommande fall fullmäktige ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Paragrafen ...

Bostadsrättsföreningar

6 §  Trots 9 kap. 14 § 4 bostadsrättslagen (1991:614) och oavsett vad som anges i stadgarna, får styrelsen i en bostadsrättsförening inför en viss föreningsstämma besluta att medlemmarna har rätt att anlita ett ombud som inte ingår i den krets som anges i den punkten och att ett ombud får företräda fler än en medlem.

Prop. 2019/20:143: Paragrafen innebär att styrelsen i en bostadsrättsförening ges möjlighet att inför en viss föreningsstämma besluta om undantag från begränsningar i fråga om vem som får anlitas som ombud och hur många medlemmar ett ombud får företräda. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Paragrafen har en motsvararande innebörd som 4 §. För en kommentar, se den paragrafen.

7 §  Trots 9 kap. 14 § 3 bostadsrättslagen (1991:614) får styrelsen i en bostadsrättsförening inför en viss föreningsstämma besluta att medlemmarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och 5 § i denna lag.

Prop. 2019/20:143: Paragrafen innebär att styrelsen i en bostadsrättsförening ges möjlighet att inför en viss föreningsstämma besluta att medlemmarna ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Paragrafen har en motsvarande innebörd som 3 §. För en kommentar, se den paragrafen.

Kooperativa hyresrättsföreningar

8 §  Trots 2 kap. 17 b § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt och oavsett vad som anges i stadgarna, får styrelsen i en kooperativ hyresrättsförening inför en viss föreningsstämma besluta att medlemmarna har rätt att anlita ett ombud som inte ingår i den krets som anges i den paragrafen och att ett ombud får företräda fler än en medlem.

Prop. 2019/20:143: Paragrafen innebär att styrelsen i en kooperativ hyresrättsförening ges möjlighet att inför en viss föreningsstämma besluta om undantag från begränsningar i fråga om vem som får anlitas som ombud och hur många medlemmar ett ombud får företräda. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Paragrafen har en motsvarande innebörd som 4 §. För en kommentar, se den paragrafen.

9 §  Trots 2 kap. 17 a § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt får styrelsen i en kooperativ hyresrättsförening inför en viss föreningsstämma besluta att medlemmarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och 5 § i denna lag.

Prop. 2019/20:143: Paragrafen innebär att styrelsen i en kooperativ hyresrättsförening ges möjlighet att inför en viss föreningsstämma besluta att medlemmarna ska

Prop. 2019/20:143 kunna utöva sin rösträtt genom poströstning. Övervägandena finns i

<a href="https://lagen.nu/prop/2019/20:143#S5" ...

Samfällighetsföreningar

10 §  Trots 49 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter och oavsett vad som anges i stadgarna, får styrelsen i en samfällighetsförening inför en viss föreningsstämma besluta att ett ombud får företräda fler än en medlem.

Prop. 2019/20:143: Paragrafen innebär att styrelsen i en samfällighetsförening ges möjlighet att inför en viss föreningsstämma besluta om undantag från begränsningar i fråga om hur många medlemmar ett ombud får företräda. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Paragrafen har en motsvarande innebörd som 4 § första stycket andra meningen. För en kommentar, se den paragrafen.

Sparbanker och medlemsbanker

11 §  Trots 4 kap. 13 § första stycket sparbankslagen (1987:619) och oavsett vad som anges i reglementet, får styrelsen i en sparbank inför en viss sparbanksstämma besluta att huvudmännen får anlita ombud med skriftlig, av huvudmannen undertecknad och daterad fullmakt eller utöva sin rösträtt per post i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och 5 § i denna lag.

[S2]En huvudman som anlitar ett ombud eller utövar sin rösträtt per post ska anses vara närvarande vid tillämpning av 4 kap. 14 § sparbankslagen.

Prop. 2019/20:143: Paragrafen innebär att styrelsen i en sparbank ges möjlighet att inför en viss sparbanksstämma besluta att huvudmännen ska kunna utöva sin rösträtt genom ombud eller poströstning. Övervägandena finns i avsnitt 5.

12 §  Trots 7 kap. 2 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker och oavsett vad som anges i stadgarna, får styrelsen i en medlemsbank inför en viss föreningsstämma besluta att ett ombud får företräda fler än en medlem.

[S2]Trots 7 kap. 12 § lagen om medlemsbanker och oavsett vad som anges i stadgarna, får styrelsen inför ett visst fullmäktigemöte besluta dels att fullmäktige får delta i mötet genom ombud, dels att ett ombud får företräda fler än en fullmäktig.

[S3]Det som sägs om poströstning i 5 § i denna lag gäller även för medlemsbanker.

Prop. 2019/20:143: Paragrafen innebär att styrelsen i en medlemsbank ges möjlighet att inför en viss föreningsstämma besluta om undantag från begränsningar i fråga om hur många medlemmar ett ombud får företräda och om att medlemmarna ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning. Styrelsen får även inför ett visst fullmäktigemöte besluta att en fullmäktig får delta i mötet genom ombud. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Paragrafen ...

Ömsesidiga försäkringsbolag, försäkringsföreningar och tjänste-pensionsföreningar

13 §  Bestämmelserna i 4 och 5 §§ gäller även för ömsesidiga försäkringsbolag, försäkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar. När det gäller ömsesidiga försäkringsbolag ska det som sägs om stadgar i de paragraferna avse bolagsordning, det som sägs om föreningsstämma avse bolagsstämma och det som sägs om medlemmar avse delägare. Lag (2020:300).

Prop. 2019/20:163: Paragrafen innebär att lagens bestämmelser om ombud och frivillig poströstning i ekonomiska föreningar är tillämpliga även på ömsesidiga försäkringsbolag, försäkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar.

I andra meningen görs ett förtydligande. Ordalydelsen överensstämmer därmed med de nya 19 och 35 §§.

Prop. 2019/20:143: Genom paragrafen görs lagens bestämmelser om ombud och poströstning i ekonomiska föreningar tillämpliga även på ömsesidiga försäkringsbolag, försäkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Av 11 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) följer att bestämmelserna om ombud och poströstning i ...

Stämma genom elektronisk uppkoppling

Aktiebolag

14 §  Trots 7 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551) och oavsett vad som anges i bolagsordningen, får styrelsen i ett aktiebolag inför en viss bolagsstämma besluta att stämman inte ska hållas på en viss ort utan enbart hållas genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna.

[S2]Styrelsen får då också besluta att den som inte är aktieägare har rätt att följa förhandlingarna vid stämman. Lag (2020:300).

Prop. 2019/20:163: Paragrafen, som är ny, gör det möjligt för styrelsen i ett aktiebolag att besluta att en bolagsstämma ska hållas genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Första stycket utgör ett undantag dels från bestämmelsen i 7 kap. 15 § aktiebolagslagen om att stämman ska hållas på en viss ort (som ...

15 §  Om styrelsen beslutar enligt 14 § att en bolagsstämma ska hållas genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna, ska aktieägarna också kunna utöva sin rösträtt per post i enlighet med 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Lag (2020:300).

Prop. 2019/20:163: Av paragrafen, som är ny, framgår att aktieägarna före bolagsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post, om styrelsen beslutar enligt 14 § att stämman ska hållas genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Med poströstning avses i paragrafen detsamma som i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen. De särskilda ...

Andra företagsformer

16 §  Trots 6 kap. 14 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, 9 kap. 14 § bostadsrättslagen (1991:614) och 2 kap. 17 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt och oavsett vad som anges i stadgarna, får styrelsen i en förening som avses i de lagarna inför en viss föreningsstämma besluta att stämman inte ska hållas på en viss ort utan enbart hållas genom elektronisk uppkoppling med medlemmarna.

[S2]Styrelsen får då också besluta att den som inte är medlem har rätt att följa förhandlingarna vid stämman.

[S3]Denna paragraf gäller även i fråga om fullmäktigemöten och fullmäktige. Lag (2020:300).

Prop. 2019/20:163: Paragrafen, som är ny, gör det möjligt för styrelsen i en ekonomisk förening att besluta att en föreningsstämma ska hållas genom elektronisk uppkoppling med medlemmarna. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Av första stycket framgår att paragrafen gäller för alla ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. Det stycket och andra stycket har en ...

17 §  Om styrelsen beslutar enligt 16 § att en föreningsstämma eller ett fullmäktigemöte ska hållas genom elektronisk uppkoppling med medlemmarna respektive fullmäktige, ska medlemmarna eller fullmäktige också kunna utöva sin rösträtt per post i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. Lag (2020:300).

18 §  Trots 4 kap. 5 § andra stycket sparbankslagen (1987:619) gäller 16 och 17 §§ även för sparbanker. Det som sägs om stadgar i de paragraferna ska då avse reglemente, det som sägs om föreningsstämma avse sparbanksstämma och det som sägs om medlemmar avse huvudmän. Lag (2020:300).

Prop. 2019/20:163: Paragrafen är ny. Den tydliggör att det är möjligt för styrelsen i en sparbank att besluta att en sparbanksstämma ska hållas genom elektronisk uppkoppling med huvudmännen. Övervägandena finns i avsnitt 7.

19 §  Bestämmelserna i 16 och 17 §§ gäller även för ömsesidiga försäkringsbolag, försäkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar. När det gäller ömsesidiga försäkringsbolag ska det som sägs om stadgar i de paragraferna avse bolagsordning, det som sägs om föreningsstämma avse bolagsstämma och det som sägs om medlemmar avse delägare. Lag (2020:300).

Prop. 2019/20:163: Genom paragrafen, som är ny, görs lagens bestämmelser om stämma genom elektronisk uppkoppling tillämpliga även på ömsesidiga försäkringsbolag, försäkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar. Övervägandena finns i avsnitt 7.

Stämma med enbart poströstning

Aktiebolag

20 §  Trots 7 kap.2, 3 och 6 §§aktiebolagslagen (2005:551) och oavsett vad som anges i bolagsordningen, får styrelsen i ett aktiebolag inför en viss bolagsstämma besluta att aktieägarna inte ska ha rätt att närvara vid stämman personligen eller genom ombud och att den som inte är aktieägare inte ska ha rätt att närvara. Lag (2020:300).

Prop. 2019/20:163: Paragrafen, som är ny, gör det möjligt för styrelsen i ett aktiebolag att besluta att en bolagsstämma ska hållas utan rätt till närvaro för aktieägare, ombud och utomstående. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Ett beslut enligt denna paragraf innebär att stämman inte heller hålls med elektronisk uppkoppling med aktieägarna. Styrelsens beslut måste avse samtliga aktieägare. Det är således inte tillåtet ...

21 §  För en bolagsstämma som efter ett beslut enligt 20 § hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående gäller bestämmelserna om bolagsstämma i aktiebolagslagen (2005:551), med de undantag och tillägg som framgår av 22-26 §§. Lag (2020:300).

Prop. 2019/20:163: Av paragrafen, som är ny, framgår att aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstämma med vissa undantag även gäller för en stämma som hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående efter ett beslut enligt 20 §. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Vilka undantag som gäller anges i 22–26 §§.

22 §  Om en bolagsstämma hålls enligt 20 §, ska aktieägarna före bolagsstämman kunna utöva sin rösträtt per post i enlighet med 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). En poströst ska ha kommit in till bolaget senast den sista helgfria vardagen närmast före stämman. Lag (2020:300).

23 §  Om en bolagsstämma hålls enligt 20 §, ska en aktieägare lämna en skriftlig begäran om upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman.

[S2]Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningarna genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form hos bolaget för aktieägarna senast fem dagar före stämman. Upplysningarna ska också inom samma tid skickas till den aktieägare som har begärt dem. Om bolaget har en webbplats ska upplysningarna dessutom hållas tillgängliga för aktieägarna på webbplatsen. Lag (2020:300).

Prop. 2019/20:163: I paragrafen, som är ny, anges hur styrelsens och den verkställande direktörens upplysningsplikt gentemot aktieägarna ska utövas när bolagsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående efter ett beslut enligt 20 §. Övervägandena finns i avsnitt 6.

En aktieägare ska enligt första stycket lämna in en skriftlig begäran om upplysningar senast tio dagar före bolagsstämman. Detta utgör ...

24 §  Om en bolagsstämma hålls enligt 20 §, får följande ärenden behandlas vid stämman endast om ärendet har tagits upp i kallelsen till stämman:

 1. ett förslag om att en minoritetsrevisor ska utses enligt 9 kap.9 eller 9 a §aktiebolagslagen (2005:551),
 2. en begäran om att en auktoriserad revisor ska utses enligt 9 kap. 16 § aktiebolagslagen,
 3. ett förslag om granskning genom särskild granskare enligt 10 kap. 21 § aktiebolagslagen, och
 4. en begäran om vinstutdelning enligt 18 kap. 11 § aktiebolagslagen. Lag (2020:300).

Prop. 2019/20:163: Paragrafen är ny. Den reglerar hur centrala delar av minoritetsskyddet för aktieägarna ska tillgodoses när bolagsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående efter ett beslut enligt 20 §. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Bestämmelsen innebär att ett förslag om att utse en minoritetsrevisor, en auktoriserad revisor eller en särskild granskare bara får behandlas vid bolagsstämman om ...

25 §  Om en bolagsstämma hålls enligt 20 §, ska aktieägarna i det formulär som bolaget tillhandahåller för poströstning ges möjlighet att ta ställning till om beslut i något eller några av ärendena i förslaget till dagordning ska anstå till en fortsatt bolagsstämma.

[S2]Ett beslut i ett ärende ska anstå till en fortsatt bolagsstämma om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det. Då ska styrelsen fastställa tidpunkten för den fortsatta stämman. När det gäller frågor som avses i 7 kap. 11 § 1-3 aktiebolagslagen (2005:551) gäller dock den tidsbegränsning som anges i 7 kap. 14 § andra stycket i den lagen.

[S3]Vid den fortsatta bolagsstämman får 20 § inte tillämpas. Lag (2020:300).

Prop. 2019/20:163: Paragrafen är ny. Den reglerar möjligheten att skjuta upp behandlingen av ett ärende på dagordningen till en fortsatt bolagsstämma när stämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående efter ett beslut enligt 20 §. Övervägandena finns i avsnitt 6.

I första stycket anges att aktieägarna i det formulär för poströstning som bolaget tillhandahåller ska ges möjlighet att ta ställning ...

26 §  Om en bolagsstämma hålls enligt 20 §, ska bolaget ange detta i stämmoprotokollet. Bolaget ska också för varje beslut, i stämmoprotokollet eller i en bilaga till protokollet, alltid redovisa

 1. antalet röster för och mot förslaget till beslut,
 2. antalet röster som aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått från att avge,
 3. antalet aktier för vilka röster har avgetts, och
 4. den andel av aktiekapitalet som dessa röster representerar. Lag (2020:300).

Prop. 2019/20:163: Paragrafen, som är ny, reglerar hur utfallet av omröstningarna ska redovisas när stämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående efter ett beslut enligt 20 §. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Paragrafen är utformad med förebild i 7 kap. 68 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Till skillnad från den paragrafen ...

Andra företagsformer

27 §  Trots 6 kap.2, 4 och 8 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, 9 kap. 14 § bostadsrättslagen (1991:614), 2 kap. 17 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt och 5 kap.7 och 8 §§ lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och oavsett vad som anges i stadgarna, får styrelsen i en förening som avses i de lagarna inför en viss föreningsstämma besluta att medlemmarna inte ska ha rätt att närvara vid stämman personligen eller genom ombud och att den som inte är medlem inte ska ha rätt att närvara. Lag (2020:300).

Prop. 2019/20:163: Paragrafen är ny. Den gör det möjligt för styrelsen i en ekonomisk förening att besluta att en föreningsstämma ska hållas utan rätt till närvaro för medlemmar, ombud och utomstående. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Paragrafen har en motsvarande innebörd som 20 §. För en kommentar, se den paragrafen.

28 §  För en föreningsstämma som efter ett beslut enligt 27 § hålls utan närvaro av medlemmar, ombud och utomstående gäller bestämmelserna om föreningsstämma i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen (1991:614), lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt eller lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt, med de undantag och tillägg som framgår av 29-33 §§. Lag (2020:300).

Prop. 2019/20:163: Av paragrafen, som är ny, framgår att bestämmelserna om föreningsstämma i lagen om ekonomiska föreningar och andra angivna lagar med vissa undantag även gäller för en stämma som hålls utan närvaro av medlemmar, ombud och utomstående efter ett beslut enligt 27 §. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Vilka undantag som gäller anges i 29–33 §§.

29 §  Om en föreningsstämma hålls enligt 27 §, ska medlemmarna före föreningsstämman kunna utöva sin rösträtt per post i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. En poströst ska ha kommit in till föreningen senast den sista helgfria vardagen närmast före stämman. Lag (2020:300).

Prop. 2019/20:163: Av paragrafen, som är ny, framgår att medlemmarna före föreningsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post, om styrelsen beslutar enligt 27 § att stämman ska hållas utan närvaro av medlemmar, ombud och utomstående. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Paragrafen har en motsvarande innebörd som 22 §. För en kommentar, se den paragrafen.

30 §  Om en föreningsstämma hålls enligt 27 §, ska en medlem lämna en skriftlig begäran om upplysningar enligt 6 kap. 29 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar till föreningen senast tio dagar före föreningsstämman.

[S2]Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningarna genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form hos föreningen för medlemmarna senast fem dagar före stämman. Upplysningarna ska också inom samma tid skickas till den medlem som har begärt dem. Om föreningen har en webbplats ska upplysningarna dessutom hållas tillgängliga för medlem- marna på webbplatsen. Lag (2020:300).

Prop. 2019/20:163: I paragrafen, som är ny, anges hur styrelsens och den verkställande direktörens upplysningsplikt gentemot medlemmarna ska utövas när föreningsstämman hålls utan närvaro av medlemmar, ombud och utomstående efter ett beslut enligt 27 §. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Paragrafen ...

31 §  Om en föreningsstämma hålls enligt 27 §, får följande ärenden behandlas vid stämman endast om ärendet har tagits upp i kallelsen till stämman:

 1. ett förslag om att en medrevisor ska utses enligt 8 kap. 9 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,
 2. en begäran om att en auktoriserad eller godkänd revisor ska utses enligt 8 kap. 16 § lagen om ekonomiska föreningar, och
 3. ett förslag om granskning genom en särskild granskare enligt 9 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar. Lag (2020:300).

Prop. 2019/20:163: Paragrafen är ny. Den reglerar hur centrala delar av minoritetsskyddet för medlemmarna ska tillgodoses när föreningsstämman hålls utan närvaro av medlemmar, ombud och utomstående efter ett beslut enligt 27 §. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Paragrafen har en motsvarande innebörd som 24 §. För en kommentar, se den paragrafen.

32 §  Om en föreningsstämma hålls enligt 27 §, ska medlemmarna i det formulär som föreningen tillhandahåller för poströstning ges möjlighet att ta ställning till om beslut i något eller några av ärendena i kallelsen ska anstå till en fortsatt föreningsstämma.

[S2]Ett beslut i ett ärende ska anstå till en fortsatt föreningsstämma om föreningsstämman beslutar om det eller om minst en tiondel av samtliga röstberättigade i föreningen begär det. Då ska styrelsen fastställa tidpunkten för den fortsatta stämman. När det gäller frågor som avses i 6 kap. 10 § 1-3 lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller dock den tidsbegränsning som anges i 6 kap. 13 § andra stycket i den lagen.

[S3]Vid den fortsatta föreningsstämman får 27 § inte tillämpas. Lag (2020:300).

Prop. 2019/20:163: Paragrafen, som är ny, reglerar möjligheten att skjuta upp behandlingen av ett ärende på stämman till en fortsatt föreningsstämma när stämman hålls utan närvaro av medlemmar, ombud och utomstående efter ett beslut enligt 27 §. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Paragrafen har en motsvarande innebörd som 25 §. För en kommentar, se den paragrafen.

33 §  Om en föreningsstämma hålls enligt 27 §, ska föreningen ange detta i stämmoprotokollet. Föreningen ska också för varje beslut, i stämmoprotokollet eller i en bilaga till protokollet, alltid redovisa

 1. antalet röster för och mot förslaget till beslut, och
 2. antalet röster som medlemmar som upptagits i röstlängden har avstått från att avge. Lag (2020:300).

Prop. 2019/20:163: Paragrafen är ny. Den reglerar hur utfallet av omröstningarna ska redovisas när föreningsstämman hålls utan närvaro av medlemmar, ombud och utomstående efter ett beslut enligt 27 §. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Paragrafen har en motsvarande innebörd som 26 §. För en kommentar, se den paragrafen. I 6 kap. 27 § första stycket ...

34 §  Bestämmelserna i 27-33 §§ gäller även i fråga om fullmäktigemöten och fullmäktige. Lag (2020:300).

Prop. 2019/20:163: Av paragrafen, som är ny, framgår att lagens bestämmelser om föreningsstämma med enbart poströstning även gäller i fråga om fullmäktigemöten. Övervägandena finns i avsnitt 6.

35 §  Bestämmelserna i 27-34 §§ gäller även för ömsesidiga försäkringsbolag, försäkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar. När det gäller ömsesidiga försäkringsbolag ska det som sägs om stadgar i de paragraferna avse bolagsordning, det som sägs om föreningsstämma avse bolagsstämma och det som sägs om medlemmar avse delägare. Lag (2020:300).

Prop. 2019/20:163: Genom paragrafen, som är ny, görs lagens bestämmelser om stämma med enbart poströstning tillämpliga även på ömsesidiga försäkringsbolag, försäkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar. Övervägandena finns i avsnitt 7.

Ändringar

Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Förarbeten
Rskr. 2019/20:205, Prop. 2019/20:143, Bet. 2019/20:CU26
Ikraftträder
2020-04-15

Lag (2020:300) om ändring i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Förarbeten
Rskr. 2019/20:265, Prop. 2019/20:163, Bet. 2019/20:CU29
Omfattning
ändr. 1, 13 §§, rubr. närmast före 2, 4 §§; nya 1 a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 §§, rubr. närmast före 14, 16, 20, 27 §§
Ikraftträder
2020-05-18

Lag (2020:1154) om fortsatt giltighet av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Förarbeten
Rskr. 2020/21:98, Prop. 2020/21:41, Bet. 2020/21:CU5
Omfattning
forts. giltighet