Förordning (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2020-04-03
Ändring införd
SFS 2020:201 i lydelse enligt SFS 2021:142
Ikraft
2020-04-07
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-04-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om studiestöd i form av studiehjälp, studiemedel och studiestartsstöd vid ledighet som har samband med åtgärder för att förhindra spridningen av det virus som orsakar covid-19.

[S2]Förordningen innehåller även bestämmelser om

 • den inkomstprövning som ska göras för studiemedel och studiestartsstöd för 2020 och för studiemedel för det första kalenderhalvåret 2021,
 • undantag från krav för att få studiestartsstöd för den som börjar studera det andra kalenderhalvåret 2020 eller under 2021, och
 • studielån i form av tilläggslån som får lämnas med högre belopp under 2021 och 2022.

[S3]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2021:142).

2 §  Bestämmelserna i denna förordning ansluter till

Inkomstprövning under 2020 och 2021

2 a §  Vid inkomstprövningen för de båda kalenderhalvåren 2020 ska Centrala studiestödsnämnden, i stället för vad som anges i 3 kap. 19 § studiestödslagen (1999:1395) och 22 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd samt i föreskrifter som meddelats i anslutning till dessa bestämmelser, utgå ifrån att de studerande inte har någon inkomst.

[S2]Vid inkomstprövningen för det första kalenderhalvåret 2021 ska Centrala studiestödsnämnden, i stället för vad som anges i 3 kap. 19 § studiestödslagen och i föreskrifter som meddelats i anslutning till denna bestämmelse, utgå ifrån att de studerande inte har någon inkomst. Förordning (2021:142).

Undantag från krav på sex månaders arbetslöshet för studiestartsstöd

2 b §  För studier som påbörjas under det andra kalenderhalvåret 2020 eller under 2021 får studiestartsstöd lämnas till en arbetssökande som avses i 4 § första stycket förordningen (2017:532) om studiestartsstöd trots att han eller hon har varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program under kortare tid än sammanlagt sex månader inom ramtiden. Förordning (2020:1238).

Tilläggslån med högre belopp under 2021 och 2022

2 c §  Tilläggslån enligt 3 kap. 14 § studiestödslagen (1999:1395) får lämnas med högre belopp än som anges där om lånet avser tid under 2021 och 2022. Vid studier på heltid får tilläggslån under denna tid lämnas med ett belopp som för varje vecka då den studerande har rätt till studiemedel utgör 2,48 procent av prisbasbeloppet. Vid studier på deltid får tilläggslån lämnas med ett belopp som för varje vecka då den studerande har rätt till studiemedel utgör

 • 1,87 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid, och
 • 1,24 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid. Förordning (2020:1238).

Fortsatt studiestöd vid viss ledighet

Studiehjälp

3 §  En studerande som studerar med studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395) i Sverige eller utomlands har rätt att behålla studiehjälpen vid ledighet som har samband med åtgärder för att förhindra spridningen av det virus som orsakar covid-19 och som innebär att den studerande saknar möjlighet att bedriva sina studier på grund av

 1. att en läroanstalt inte kan erbjuda utbildning, eller
 2. andra omständigheter som den studerande inte kan råda över.

Studiemedel

4 §  En studerande som studerar med studiemedel enligt studiestödslagen (1999:1395) i Sverige eller utomlands har rätt att behålla beviljade studiemedel vid ledighet som har samband med åtgärder för att förhindra spridningen av det virus som orsakar covid-19 och som innebär att den studerande saknar möjlighet att bedriva sina studier på grund av

 1. att en läroanstalt inte kan erbjuda utbildning, eller
 2. andra omständigheter som den studerande inte kan råda över.

[S2]En studerande får vid sådan ledighet som avses i första stycket även beviljas merkostnadslån enligt 3 kap.13-13 c §§studiestödsförordningen (2000:655).

Studiestartsstöd

5 §  En studerande som studerar med studiestartsstöd enligt lagen (2017:527) om studiestartsstöd har rätt att behålla beviljat stöd vid ledighet som har samband med åtgärder för att förhindra spridningen av det virus som orsakar covid-19 och som innebär att den studerande saknar möjlighet att bedriva sina studier på grund av

 1. att en läroanstalt inte kan erbjuda utbildning, eller
 2. andra omständigheter som den studerande inte kan råda över.

Undantag från krav på läkarintyg

6 §  Kravet på läkarintyg enligt 3 kap. 32 b § andra stycket studiestödsförordningen (2000:655) och 13 § förordningen (2017:532) om studiestartsstöd för den som avstår från studier för tillfällig vård av barn ska inte tillämpas om situationen är sådan att ett läkarintyg inte hade krävts för rätt till tillfällig föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken.

Avskrivning av studielån

7 §  Studielån för en sådan kalendervecka där den studerande har saknat möjlighet att bedriva sina studier enligt 4 § ska inte betalas tillbaka, om minst 50 procent av studierna inte har kunnat bedrivas.

Rätt att meddela föreskrifter

8 §  Centrala studiestödsnämnden får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 7 april 2020.
 2. Förordningen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2020.
Ikraftträder
2020-04-07

Förordning (2020:236) om ändring i förordningen (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 13 april 2020.
 2. Bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2020.
Omfattning
ändr. 1, 2 §§; nya 2 a §, rubr. närmast före 2 a §
Ikraftträder
2020-04-13

Förordning (2020:445) om ändring i förordningen (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.
 2. Bestämmelserna i 2 a § i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2020.
Omfattning
ändr. 1, 2, 2 a §; ny 2 b §, rubr. närmast före 2 b §
Ikraftträder
2020-07-01

Förordning (2020:1238) om ändring i förordningen (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta

Omfattning
ändr. 1, 2, 2 b §§; nya 2 c §, rubr. närmast före 2 c §
Ikraftträder
2021-01-01

Förordning (2021:142) om ändring i förordningen (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.
 2. Bestämmelserna i 2 a § i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2021.
Omfattning
ändr. 1, 2 a §§, rubr. närmast före 2 a §
Ikraftträder
2021-03-01