Förordning (2017:532) om studiestartsstöd

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2017-06-01
Ändring införd
SFS 2017:532 i lydelse enligt SFS 2021:478
Ikraft
2017-07-02
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01

Inledande bestämmelser

1 §  Grundläggande bestämmelser om studiestartsstöd finns i lagen (2017:527) om studiestartsstöd. I denna förordning finns närmare bestämmelser om sådant stöd.

[S2]Denna förordning är meddelad med stöd av

2 §  Studiestartsstöd lämnas, i den mån det finns tillgång på medel, i den ordning som ansökningarna kommer in till Centrala studiestödsnämnden.

3 §  Med hemkommun i 26 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd och denna förordning avses den kommun som personen är folkbokförd i. För den som är bosatt i landet utan att vara folkbokförd här avses med hemkommun den kommun som han eller hon stadigvarande vistas i eller, om han eller hon saknar stadigvarande vistelseort, den kommun som han eller hon för tillfället uppehåller sig i. Detsamma gäller den som är kvarskriven i en kommun enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481).

Målgrupp

Arbetssökande som stöd får lämnas till

4 §  Studiestartsstöd får lämnas till en sådan arbetssökande som anges i 6 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd och som under en ramtid om tolv månader närmast före den dag ansökan kom in till Centrala studiestödsnämnden under sammanlagt minst sex månader har varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Om studierna har påbörjats före den dag ansökan kom in är ramtiden i stället tolv månader närmast före studiestarten.

[S2]För att studiestartsstöd enligt första stycket ska få lämnas till en arbetssökande som har deltagit i insatser enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare krävs att han eller hon har deltagit i sådana insatser under maximal tid enligt den förordningen.

[S3]Centrala studiestödsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter om hur långt ett studieuppehåll kan vara innan studierna anses starta på nytt. Förordning (2018:1496).

Övriga förutsättningar för studiestartsstöd

Utbildning som stödet får lämnas för

5 §  Studiestartsstöd får lämnas till studerande för studier på grundläggande eller gymnasial nivå inom kommunal vuxenutbildning eller motsvarande utbildning i folkhögskola.

Studiernas omfattning

6 §  Vid studier med studiestartsstöd avses med vecka en hel kalendervecka. Om studietiden i kursplanen eller motsvarande inte är uttryckt i ett antal veckor och utbildningen inte pågår hela den första och den sista kalenderveckan, ska studietiden anses omfatta ytterligare en hel kalendervecka om studietiden under den första och sista veckan sammanlagt uppgår till minst sju dagar.

[S2]Studiestartsstöd får inte lämnas för mer än heltidsstudier.

[S3]Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av första stycket.

7 §  Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om vad som ska anses vara studier på heltid respektive deltid, om detta inte framgår av någon författning eller den kursplan eller motsvarande som gäller för utbildningen.

Prövning av studieresultat

8 §  Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om vad som är studier i normal takt och om studiestartsstöd med prövning av studieresultat.

Inkomstprövning

9 §  Om en studerande har en inkomst av den storleken att studiestartsstöd inte alls får lämnas på grund av bestämmelserna om inkomstprövning i 1923 §§ lagen (2017:527) om studiestartsstöd eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, får inte heller tilläggsbidrag lämnas.

10 §  Centrala studiestödsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter om beräkning av veckobelopp enligt 17 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd och om beräkning av fribelopp och reducering enligt 20 och 21 §§ samma lag.

11 §  Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av bestämmelsen om inkomstberäkning i 22 § första stycket lagen (2017:527) om studiestartsstöd.

[S2]En studerande som inte beskattas för sin huvudsakliga inkomst i Sverige ska vid inkomstprövningen behandlas på ett likvärdigt sätt som studerande som beskattas i Sverige. Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om beräkning av inkomst för sådana studerande.

Studiestartsstöd under sjukdom och ledighet

Sjukdom

12 §  Bestämmelserna i 3 kap.2632 §§studiestödsförordningen (2000:655) om studiemedel vid sjukdom och de föreskrifter som meddelats i anslutning till de bestämmelserna ska också tillämpas när det gäller studiestartsstöd.

Vård av barn

13 §  Bestämmelserna i 3 kap.32 a och 32 b §§studiestödsförordningen (2000:655) om studiemedel vid tillfällig vård av barn och de föreskrifter som meddelats i anslutning till de bestämmelserna ska också tillämpas när det gäller studiestartsstöd.

Vård av närstående

14 §  Bestämmelserna i 3 kap.32 d och 32 e §§studiestödsförordningen (2000:655) om studiemedel vid vård av närstående och de föreskrifter som meddelats i anslutning till de bestämmelserna ska också tillämpas när det gäller studiestartsstöd.

Studiestartsstöd i samband med att ett barn har avlidit

15 §  Bestämmelserna i 3 kap.32 g och 32 h §§studiestödsförordningen (2000:655) om studiemedel i samband med att ett barn har avlidit och de föreskrifter som meddelats i anslutning till de bestämmelserna ska också tillämpas när det gäller studiestartsstöd.

Studiestartsstöd under sjukdom och ledighet vid beräkning av antalet veckor

16 §  Studiestartsstöd som lämnas i samband med sjukdom, vård av barn eller närstående eller i samband med att ett barn under 18 år har avlidit, ska räknas med vid beräkningen av det antal veckor för vilka studiestartstöd högst får lämnas enligt 16 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd.

[S2]Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om studiestartsstöd vid sjukdom, vård av barn eller närstående och i samband med att ett barn under 18 år har avlidit enligt 1215 §§.

Ansökan, beslut och utbetalning

Ansökan

17 §  En ansökan om studiestartsstöd enligt 26 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd ska vara undertecknad eller skrivas under med en elektronisk underskrift av den sökande. Uppgifterna i ansökan ska lämnas på heder och samvete.

[S2]Centrala studiestödsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter om ansökan och vad den ska innehålla. Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om hur elektroniska ansökningar ska överföras.

Beslut

18 §  Om studiestartsstöd beviljas, ska ersättningens storlek framgå av beslutet. Beslutet ska dessutom innehålla information om den studerandes skyldighet att anmäla ändrade förhållanden till Centrala studiestödsnämnden och information om omprövningsreglerna i 26 §.

19 §  Studiestartsstöd får beviljas för högst ett år i sänder och för högst fyra kalenderveckor före den kalendervecka då ansökan kom in till Centrala studiestödsnämnden.

[S2]Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av första stycket.

Utbetalning av studiestartsstöd

20 §  Studiestartsstödet betalas ut förskottsvis varje månad.

[S2]Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om utbetalning av studiestartsstöd.

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet för myndigheter

21 §  Arbetsförmedlingen ska på begäran lämna Centrala studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd uppgift om huruvida en sökande uppfyller villkoren enligt 4 §.

[S2]Första stycket gäller bara om uppgiften har betydelse för tillämpningen av lagen (2017:527) om studiestartsstöd eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

22 §  Försäkringskassan ska till Centrala studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd lämna uppgift om

 1. sådan sjukperiod som enligt 3 kap. 26 § studiestödsförordningen (2000:655) har godkänts av Försäkringskassan,
 2. aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning under ett arbetsmarknadspolitiskt program, och
 3. rehabiliteringsersättning, sjukersättning och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken

[S2]Första stycket gäller bara om uppgifterna har betydelse för tillämpningen av lagen (2017:527) om studiestartsstöd eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Förordning (2017:838).

23 §  Migrationsverket ska på begäran lämna Centrala studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd uppgift om en utlännings

 1. namn,
 2. personnummer eller samordningsnummer,
 3. medborgarskap,
 4. tillstånd eller annat bevis om rätt att vistas i Sverige med angivande av vilken typ av tillstånd eller annat bevis som har beviljats eller utfärdats,
 5. dag för beslut om tillstånd eller utfärdande av annat bevis om rätt att vistas i Sverige samt uppgift om hur länge tillståndet eller beviset gäller,
 6. klassning av tillstånd eller annat bevis om rätt att vistas i Sverige enligt Migrationsverkets klassificeringssystem, och
 7. upplysning om en person saknas.

[S2]Första stycket gäller bara om uppgifterna har betydelse för tillämpningen av lagen (2017:527) om studiestartsstöd eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Uppgiftsskyldighet för läroanstalter

24 §  En läroanstalt ska på begäran lämna Centrala studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd uppgift om tid och omfattning för utbildningar vid läroanstalten som studiestartsstöd kan beviljas för.

[S2]Om Centrala studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd begär det, ska läroanstalten för en studerande som har ansökt om eller beviljats studiestartsstöd lämna uppgift till nämnden om

 1. utbildning,
 2. studietid,
 3. studiernas omfattning,
 4. studieaktivitet, och
 5. studieresultat.

[S3]Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om läroanstalters uppgiftsskyldighet till nämnden enligt första och andra stycket.

Uppgiftsskyldighet för den studerande

25 §  Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om den studerandes uppgiftsskyldighet enligt 33 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd.

Omprövning

26 §  Ett beslut om studiestartsstöd ska omprövas när ändrade förhållanden föranleder det.

[S2]I 34 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd finns bestämmelser om återkrav av utbetalt studiestartsstöd. Sådana återkrav kan verkställas genom avdrag på kommande utbetalningar av studiestartsstöd som ska betalas ut senare under den tidsperiod som studiestartsstöd har beviljats för, men endast om beslutet om återkrav meddelas före utgången av den tidsperioden.

Kommunala resursramar och omfördelning av medel

Fastställande av en kommuns resursram

27 §  En kommuns resursram för studiestartsstödet ska fastställas med utgångspunkt i kommunens andel av antalet personer i landet i åldern 25-60 år som

 • saknar treårig gymnasieutbildning, och
 • har varit arbetslösa eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program under sammanlagt minst sex månader under de senaste tolv månaderna.

[S2]För att personer som har deltagit i insatser enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska ingå i antalet krävs att de har deltagit i sådana insatser under maximal tid enligt den förordningen.

[S3]Centrala studiestödsnämnden ska underrätta kommunen om vilken resursram som har fastställts för kommunen.

[S4]Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av denna paragraf. Förordning (2021:478).

Anmälan till Centrala studiestödsnämnden

28 §  Varje kommun som väljer att använda studiestartsstödet i sitt rekryteringsarbete ska anmäla det till Centrala studiestödsnämnden. En sådan anmälan gäller till dess att kommunen meddelar nämnden något annat.

[S2]Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om anmälan.

Omfördelning av medel

29 §  Om en kommun inte har anmält att den vill använda studiestartsstödet inom den tid som Centrala studiestödsnämnden bestämmer, får nämnden omfördela medlen till andra kommuner som anmält sådant intresse. Om en kommun bedömer att personer inte kommer att studera med studiestartsstöd i den utsträckning som den fastställda andelen av medlen medger, får Centrala studiestödsnämnden efter förfrågan till kommunen omfördela medel till andra kommuner som kan rekrytera fler till studier än vad deras fastställda andel av medlen annars medger.

[S2]Centrala studiestödsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna paragraf.

Statistik

30 §  Arbetsförmedlingen ska tillhandahålla Centrala studiestödsnämnden den senast tillgängliga statistiken som nämnden behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter enligt 27 § första stycket.

Uppföljning och utvärdering

31 §  Av 35 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd framgår att kommunen ska dokumentera sitt rekryteringsarbete enligt den lagen och lämna sådana uppgifter till Centrala studiestödsnämnden som behövs för uppföljning och utvärdering. Centrala studiestödsnämnden ska särskilt följa upp om en kommun har hållit uppföljningssamtal med den studerande.

[S2]Centrala studiestödsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter om innehållet i kommunernas dokumentation och om vilka uppgifter som ska lämnas för uppföljning och utvärdering av kommunernas rekryteringsarbete.

[S3]Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om hur och när uppgifterna från kommunerna ska överföras till myndigheten.

Övriga bestämmelser

32 §  Följande bestämmelser om studiestöd i studiestödsförordningen (2000:655) ska också tillämpas när det gäller studiestartsstöd:

 • 6 kap. 1 § om studiestöd till studerande som är att anse som smittbärare, och
 • 6 kap. 3 § om ärenden som i första instans handläggs av Försäkringskassan och bemyndigandet för Försäkringskassan att meddela föreskrifter.

Avgifter för administrativa kostnader

33 §  Vid återkrav av studiestartsstöd ska en avgift för administrativa kostnader tas ut (expeditionsavgift). Expeditionsavgiften är 100 kronor för varje kalenderår som återbetalning enligt återkravet pågår.

[S2]Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om inom vilken tid och på vilket sätt som avgifter enligt första stycket ska betalas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2017:532) om studiestartsstöd

Ikraftträder
2017-07-02

Förordning (2017:838) om ändring i förordningen (2017:532) om studiestartsstöd

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2017:1176) om ändring i förordningen (2017:532) om studiestartsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. För den som har deltagit i insatser enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och som inte får ta del av insatser enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare gäller 4 § i den äldre lydelsen.
Omfattning
ändr. 4, 27 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:1496) om ändring i förordningen (2017:532) om studiestartsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2019.
 2. För ansökningar om studiestartsstöd som har kommit in till Centrala studiestödsnämnden före ikraftträdandet gäller 4 § i den äldre lydelsen.
 3. Vid tillämpningen av 4 § ska en arbetssökande som har deltagit i insatser enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, och vars etableringsplan har upphört att gälla därför att tiden för etableringsplanen har löpt ut, och som inte får ta del av insatser enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, jämställas med en arbetssökande som har deltagit i insatser enligt den förordningen under maximal tid.
 4. Bestämmelserna i 27 § tillämpas första gången i fråga om resursramar som ska fastställas för tid från och med den 1 januari 2020.
 5. För resursramar som har fastställts före ikraftträdandet gäller 27 § i den äldre lydelsen.
Omfattning
ändr. 4, 27 §§
Ikraftträder
2019-03-01

Förordning (2021:478) om ändring i förordningen (2017:532) om studiestartsstöd

Omfattning
ändr. 27 §
Ikraftträder
2022-01-01