Förordning (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2020-04-03
Ändring införd
SFS 2020:201 i lydelse enligt SFS 2020:236
Ikraft
2020-04-07
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-04-27

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om studiestöd i form av studiehjälp, studiemedel och studiestartsstöd vid ledighet som har samband med åtgärder för att förhindra spridningen av det virus som orsakar covid-19.

[S2]Förordningen innehåller även bestämmelser om den inkomstprövning som ska göras för att bestämma rätten till studiemedel för 2020.

[S3]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2020:236).

2 §  Bestämmelserna i denna förordning ansluter till

Inkomstprövning under 2020

2 a §  Vid inkomstprövningen för de båda kalenderhalvåren 2020 ska Centrala studiestödsnämnden i stället för vad som anges i 3 kap. 19 § studiestödslagen (1999:1395), utgå ifrån att de studerande inte har någon inkomst. Förordning (2020:236).

Fortsatt studiestöd vid viss ledighet

Studiehjälp

3 §  En studerande som studerar med studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395) i Sverige eller utomlands har rätt att behålla studiehjälpen vid ledighet som har samband med åtgärder för att förhindra spridningen av det virus som orsakar covid-19 och som innebär att den studerande saknar möjlighet att bedriva sina studier på grund av

  1. att en läroanstalt inte kan erbjuda utbildning, eller
  2. andra omständigheter som den studerande inte kan råda över.

Studiemedel

4 §  En studerande som studerar med studiemedel enligt studiestödslagen (1999:1395) i Sverige eller utomlands har rätt att behålla beviljade studiemedel vid ledighet som har samband med åtgärder för att förhindra spridningen av det virus som orsakar covid-19 och som innebär att den studerande saknar möjlighet att bedriva sina studier på grund av

  1. att en läroanstalt inte kan erbjuda utbildning, eller
  2. andra omständigheter som den studerande inte kan råda över.

[S2]En studerande får vid sådan ledighet som avses i första stycket även beviljas merkostnadslån enligt 3 kap.13-13 c §§studiestödsförordningen (2000:655).

Studiestartsstöd

5 §  En studerande som studerar med studiestartsstöd enligt lagen (2017:527) om studiestartsstöd har rätt att behålla beviljat stöd vid ledighet som har samband med åtgärder för att förhindra spridningen av det virus som orsakar covid-19 och som innebär att den studerande saknar möjlighet att bedriva sina studier på grund av

  1. att en läroanstalt inte kan erbjuda utbildning, eller
  2. andra omständigheter som den studerande inte kan råda över.

Undantag från krav på läkarintyg

6 §  Kravet på läkarintyg enligt 3 kap. 32 b § andra stycket studiestödsförordningen (2000:655) och 13 § förordningen (2017:532) om studiestartsstöd för den som avstår från studier för tillfällig vård av barn ska inte tillämpas om situationen är sådan att ett läkarintyg inte hade krävts för rätt till tillfällig föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken.

Avskrivning av studielån

7 §  Studielån för en sådan kalendervecka där den studerande har saknat möjlighet att bedriva sina studier enligt 4 § ska inte betalas tillbaka, om minst 50 procent av studierna inte har kunnat bedrivas.

Rätt att meddela föreskrifter

8 §  Centrala studiestödsnämnden får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 7 april 2020.
  2. Förordningen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2020.
Ikraftträder
2020-04-07

Förordning (2020:236) om ändring i förordningen (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 13 april 2020.
  2. Bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2020.
Omfattning
ändr. 1, 2 §§; nya 2 a §, rubr. närmast före 2 a §
Ikraftträder
2020-04-13