Förordning (2020:208) om stöd vid korttidsarbete

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2020-04-03
Ändring införd
SFS 2020:208 i lydelse enligt SFS 2020:322
Ikraft
2020-04-07
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-05-26

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av

Ansökan om godkännande

2 §  En ansökan om godkännande enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om

 1. den ansökande arbetsgivaren, och
 2. huruvida förutsättningarna för stöd enligt 5 a och 5 b §§ lagen om stöd vid korttidsarbete är uppfyllda.

Ansökan om preliminärt stöd

/Upphör att gälla U: 2020-06-01/

3 §  En ansökan om preliminärt stöd enligt 18 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om

 1. den ansökande arbetsgivaren,
 2. huruvida arbetsgivaren är bunden av ett sådant kollektivavtal som avses i 15 § lagen om stöd vid korttidsarbete,
 3. huruvida förutsättningarna för stöd är uppfyllda, och
 4. det belopp som begärs.

/Träder i kraft I: 2020-06-01/

3 §  En ansökan om preliminärt stöd enligt 18 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om

 1. den ansökande arbetsgivaren,
 2. huruvida arbetsgivaren är bunden av ett sådant kollektivavtal som avses i 15 § lagen om stöd vid korttidsarbete,
 3. huruvida förutsättningarna för stöd är uppfyllda, och
 4. det belopp som begärs.

Uppgifterna enligt första stycket 3 och 4 ska redovisas för varje arbetstagare som preliminärt stöd söks för. Person- eller samordningsnummer ska anges för varje arbetstagare.

Uppgifterna i en ansökan om preliminärt stöd ska lämnas på heder och samvete. Förordning (2020:322).

Anmälan om avstämning

/Upphör att gälla U: 2020-06-01/

4 §  En anmälan om avstämning enligt 29 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om

 1. arbetsgivaren,
 2. det eventuella belopp som begärs, och
 3. det eventuella belopp som arbetsgivaren är skyldig att betala.

/Träder i kraft I: 2020-06-01/

4 §  En anmälan om avstämning enligt 29 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om

 1. arbetsgivaren,
 2. det eventuella belopp som begärs, och
 3. det eventuella belopp som arbetsgivaren är skyldig att betala.

Uppgifterna enligt första stycket 2 och 3 ska redovisas för varje arbetstagare som preliminärt stöd lämnats för. Person- eller samordningsnummer ska anges för varje arbetstagare.

Uppgifterna i en anmälan om avstämning ska lämnas på heder och samvete. Förordning (2020:322).

Gränsbelopp

5 §  Det gränsbelopp som avses i 4 § 2 lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska vara 44 000 kronor.

Stöd som lämnas efter godkännande av Tillväxtverket

6 §  Preliminärt stöd och ytterligare stöd, som lämnas efter godkännande av Tillväxtverket enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, ska betalas ut av Tillväxtverket till arbetsgivaren.

7 §  Om en arbetsgivare är återbetalningsskyldig för stöd som har lämnats enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, ska Tillväxtverket besluta att återkräva beloppet.

[S2]Om en arbetsgivare inte är berättigad till ett stödbelopp och detta ska betalas tillbaka, ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635). Räntekravet får sättas ned om det finns särskilda skäl.

8 §  Ett beslut enligt 7 § första stycket ska innehålla uppgift om det belopp som arbetsgivaren ska betala tillbaka och när beloppet senast ska betalas.

[S2]Är en arbetsgivare återbetalningsskyldig enligt 7 § första stycket eller skyldig att betala ränta enligt 7 § andra stycket får annat stöd som betalas ut enligt denna förordning kvittas mot skulden.

/Träder i kraft I: 2020-06-01/

Underrättelser till Skatteverket och Tillväxtverket

/Träder i kraft I: 2020-06-01/

8 a §  Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Tillväxtverket ska underrätta handläggande myndighet om det i fråga om arbetsgivare kan antas att godkännande enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete har beslutats felaktigt eller att stöd enligt lagen har beslutats eller betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp. Skyldigheten gäller dock inte i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet. Förordning (2020:322).

/Träder i kraft I: 2020-06-01/

Anmälan om brott

/Träder i kraft I: 2020-06-01/

8 b §  Tillväxtverket ska göra en anmälan till åklagare så snart det finns anledning att anta att någon har gjort sig skyldig till brott enligt 9 kap.1-3 och 11 §§brottsbalken, om gärningen har samband med lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

En skyldighet för Skatteverket att anmäla sådana brott finns i 18 kap. 8 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261). Förordning (2020:322).

/Träder i kraft I: 2020-06-01/

Skyldighet att lämna uppgifter till Skatteverket

/Träder i kraft I: 2020-06-01/

8 c §  Tillväxtverket ska på begäran av Skatteverket lämna de uppgifter om beslut i ärenden enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete som behövs för Skatteverkets handläggning enligt den lagen eller för beskattningsverksamheten. Förordning (2020:322).

Bemyndigande

9 §  Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning när stöd lämnas enligt 5 § samma lag.

[S2]Tillväxtverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen om stöd vid korttidsarbete och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning när stöd lämnas enligt 5 a § samma lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2020:208) om stöd vid korttidsarbete

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 7 april 2020.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2013:1010) om stöd vid korttidsarbete.
 3. Bestämmelsen i 5 § ska dock tillämpas för tid från och med den 16 mars 2020.
Ikraftträder
2020-04-07

Förordning (2020:322) om ändring i förordningen (2020:208) om stöd vid korttidsarbete

Omfattning
ändr. 3, 4 §§; nya 8 a, 8 b, 8 c, rubr. närmast före 8 a, 8 b, 8 c §§
Ikraftträder
2020-06-01