Lag (2020:514) med kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2020-06-17
Ändring införd
SFS 2020:514
Ikraft
2020-07-12
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Tillämpningsområde

1 §  Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster, här benämnd EU:s plattformsförordning.

Prop. 2019/20:159: I paragrafen anges att lagen kompletterar EU:s plattformsförordning.

Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

Ansvarig myndighet

2 §  Den myndighet som regeringen bestämmer ska stödja och kontrollera att EU:s plattformsförordning följs.

Talan om förbud eller åläggande

3 §  De organisationer, sammanslutningar och offentliga organ som anges i artikel 14.1 i EU:s plattformsförordning kan vid Patent- och marknadsdomstolen väcka talan om sådant förbud eller åläggande som anges i artikeln.

4 §  Ett beslut om förbud eller åläggande får förenas med vite.

5 §  En talan om utdömande av vite förs vid Patent- och marknadsdomstolen av den som har väckt talan om förbudet eller åläggandet.

6 §  Delgivning av domar och beslut som innefattar ett vitesföreläggande får ske enligt 34-37 §§delgivningslagen (2010:1932) endast om det med beaktande av vad som har framkommit i det enskilda delgivningsärendet eller vid andra delgivningsförsök med delgivningsmottagaren finns anledning att anta att han eller hon har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

Ändringar

Lag (2020:514) med kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning

Förarbeten
Rskr. 2019/20:313, Prop. 2019/20:159, Bet. 2019/20:NU19
Ikraftträder
2020-07-12