Förordning (2020:521) om konto- och värdefackssystem

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2020-06-17
Ändring införd
SFS 2020:521 i lydelse enligt SFS 2022:775
Ikraft
2020-09-10
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-11-01

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2020:272) om konto- och värdefackssystem.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av

2 §  Skatteverket får meddela föreskrifter om

  1. hur institut ska ge tillgång till uppgifter i konto- och värdefackssystemet, och
  2. hur myndigheter ska få tillgång till uppgifter i konto- och värdefackssystemet.

  • SKVFS 2021:15: Skatteverkets föreskrifter om konto- och värdefackssystem

3 §  De myndigheter som har rätt att ta del av uppgifter genom konto- och värdefackssystemet enligt 3 § lagen (2020:272) om konto- och värdefackssystem ska föra sådan statistik som avses i artikel 19.3 a i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 av den 20 juni 2019 om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF, i den ursprungliga lydelsen.

[S2]Skatteverket ansvarar för samordning mellan de statistikförande myndigheterna och för överlämning enligt artikel 19.4 i direktiv (EU) 2019/1153 av sådan statistik som avses i artikel 19.3 a i samma direktiv. Förordning (2022:775).

4 §  Personuppgiftsansvariga myndigheter som utför sökningar i konto- och värdefackssystemet med stöd av 3 § lagen (2020:272) om konto- och värdefackssystem ska säkerställa att det förs loggar över personuppgiftsbehandlingen enligt

[S2]Utöver vad som följer av dessa förordningar ska loggarna innehålla

  • referensnummer för akten eller ärendet,
  • de uppgifter som använts vid sökningen, och
  • identifiering av sökresultatet.

[S3]Loggarna ska bevaras i fem år. Förordning (2022:775).

Ändringar

Förordning (2020:521) om konto- och värdefackssystem

Ikraftträder
2020-09-10

Förordning (2022:775) om ändring i förordningen (2020:521) om konto- och värdefackssystem

Omfattning
ändr. 1 §; nya 3, 4 §§
Ikraftträder
2022-07-01