Lag (2020:272) om konto- och värdefackssystem

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2020-04-30
Ändring införd
SFS 2020:272
Ikraft
2020-09-10
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-02-01

Konto- och värdefackssystem

1 §  Skatteverket ska tillhandahålla en teknisk plattform som ger myndigheter tillgång till uppgifter om innehavare av konton och värdefack hos institut (konto- och värdefackssystem). Uppgifterna ska vara direkt och omedelbart tillgängliga för sökning genom konto- och värdefackssystemet.

[S2]Med institut avses

 1. kreditinstitut och utländska kreditinstitut som driver verksamhet från filial i Sverige, och
 2. värdepappersbolag och utländska värdepappersföretag som driver verksamhet från filial i Sverige och som har tillstånd att ta emot kunders medel på konto.

Prop. 2019/20:83: Paragrafen innehåller bestämmelser om ett konto- och värdefackssystem som Skatteverket ska tillhandahålla. Paragrafen genomför i svensk rätt – tillsammans med 2–8 §§ – artikel 32a i fjärde penningtvättsdirektivet. Paragrafen har delvis utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Övervägandena finns i avsnitten 5.1, 5.2, 5.5 och 5.6.

2 §  Konto- och värdefackssystemet ska, i fråga om

 1. fysiska personer, ge tillgång till uppgifter om namn och person- eller samordningsnummer eller, om sådant nummer saknas, födelsedatum för samtliga innehavare av ett konto eller värdefack och, i förekommande fall, motsvarande uppgifter om företrädare för innehavare,
 2. juridiska personer, ge tillgång till uppgifter om företagsnamn, särskilt företagsnamn och i förekommande fall organisationsnummer för samtliga innehavare av ett konto eller värdefack samt namn och person- eller samordningsnummer eller, om sådant nummer saknas, födelsedatum för innehavares verkliga huvudmän och fullmaktshavare,
 3. konton, ge tillgång till uppgifter om Iban-nummer eller, om sådant nummer saknas, annat nummer som identifierar kontot samt datum för kontots öppnande och avslutande, och
 4. värdefack, ge tillgång till uppgifter om hyresperiodens varaktighet.

[S2]Ett institut ska se till att uppgifterna enligt första stycket är direkt och omedelbart tillgängliga för sökning i konto- och värdefackssystemet fram till dess att fem år har gått från det att tjänsten avslutades.

Prop. 2019/20:83: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som ska tillhandahållas i konto- och värdefackssystemet. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

3 §  Följande ska, om de enligt annan författning har rätt att begära att få ta del av uppgifterna, få tillgång till uppgifter genom konto- och värdefackssystemet:

 1. Polismyndigheten och Säkerhetspolisen om det behövs för en utredning om penningtvätt och finansiering av terrorism,
 2. undersökningsledare om det begärs under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål,
 3. åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder,
 4. Skatteverket för att utföra revision och annan kontrollverksamhet och för att fullgöra Sveriges åtaganden att lämna upplysningar inom ramen för Sveriges deltagande i det administrativa samarbetet inom Europeiska unionen i fråga om beskattning eller andra avtal som medför en skyldighet att lämna upplysningar i skatteärenden, och
 5. Kronofogdemyndigheten för att
  • utreda om någon har egendom som kan tas i anspråk för utmätning, kvarstad eller betalningssäkring,
  • utöva tillsyn över meddelade näringsförbud,
  • fullgöra Sveriges åtaganden vid gränsöverskridande unionsförfaranden i fråga om kvarstad på bankmedel i mål och ärenden av privaträttslig natur,
  • lämna upplysningar inom ramen för Sveriges deltagande i det administrativa samarbetet inom Europeiska unionen i fråga om informationsutbyte mellan medlemsstaternas socialförsäkringsinstitutioner.

Prop. 2021/22:127: Kustbevakningen och Skatteverket, om uppgifterna behövs i en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål eller för att besvara en begäran från Europol,

2. Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket och Skatteverket, om uppgifterna behövs i verksamhet för att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslighet som anges i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska ...

Prop. 2019/20:83: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka myndigheter som ska få tillgång till uppgifter i konto- och värdefackssystemet. Paragrafen har fått sin utformning efter synpunkter från Lagrådet. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.

Personuppgiftsbehandling

4 §  Skatteverket är personuppgiftsansvarigt bara för den behandling av personuppgifter som Skatteverket utför i konto- och värdefackssystemet.

Prop. 2019/20:83: Paragrafen innehåller bestämmelser om personuppgiftsansvarig myndighet. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

5 §  Skatteverket får behandla personuppgifter i konto- och värdefackssystemet om det är nödvändigt för att

 1. de som anges i 3 § ska kunna göra sökningar i systemet för de ändamål som anges i den paragrafen, eller
 2. föra loggar enligt 7 §.

Prop. 2021/22:127: Skatteverket får behandla personuppgifter i konto- och värdefackssystemet om det är nödvändigt för att

1. de myndigheter som anges i 3 och 3 a §§ ska kunna göra sökningar i systemet för de ändamål som anges i de paragraferna, eller

2. föra loggar enligt 7 §.

I paragrafen anges de ändamål för vilka personuppgiftsbehandling får ske. Övervägandena finns i avsnitt ...

Prop. 2019/20:83: Paragrafen innehåller bestämmelser om de ändamål för vilka personuppgiftsbehandling får ske. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.

6 §  Besked om att personuppgifter behandlas enligt 5 § får inte lämnas ut till den enskilde.

[S2]Rätten att göra invändningar enligt artikel 21.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) gäller inte vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

Prop. 2019/20:83: Paragrafen innehåller bestämmelser om begränsningar av rätten till information om personuppgiftsbehandling och begränsning av rätten att invända mot sådan behandling. Övervägandena finns i avsnitt 6.4.

7 §  Skatteverket ska, om sådan skyldighet inte redan följer av 3 kap. 5 § brottsdatalagen (2018:1177), se till att det i konto- och värdefackssystemet förs loggar över de personuppgifter som behandlas.

Prop. 2019/20:83: Paragrafen innehåller bestämmelser om skyldighet att föra loggar. Övervägandena finns i avsnitt 6.4.

Bemyndiganden

8 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. hur institut ska ge tillgång till uppgifter i konto- och värdefackssystemet, och
 2. hur myndigheter ska få tillgång till uppgifter i konto- och värdefackssystemet.

Prop. 2019/20:83: Paragrafen innehåller bemyndiganden. Övervägandena finns i avsnitt 5.5.

Ändringar

Lag (2020:272) om konto- och värdefackssystem

Förarbeten
Rskr. 2019/20:224, Prop. 2019/20:83, Bet. 2019/20:FiU33
Ikraftträder
2020-09-10