Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2020-06-17
Ändring införd
SFS 2020:526 i lydelse enligt SFS 2020:1192
Ikraft
2020-07-01
Tidsbegränsad
2021-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-12-17

Lagens innehåll och syfte

1 §  I denna lag finns bestämmelser om tillfälliga smittskyddsåtgärder för att förhindra spridning på serveringsställen av det virus som orsakar covid-19.

Definition

2 §  Med serveringsställe avses i denna lag en inrättning där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället.

Smittskyddsåtgärder

3 §  Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att

  1. serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som besökare har tillträde till är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra,
  2. verksamheten i övrigt organiseras så att smittspridning bland besökare så långt som möjligt förhindras, och
  3. det finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras.

[S2]Första stycket gäller även vid entréer till sådana lokaler och områden, om den som driver serveringsstället äger eller på annan grund disponerar över entréområdet.

Tillsyn

4 §  Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet har tillsyn över att denna lag och anslutande föreskrifter följs.

[S2]Länsstyrelsen ska ge länets kommuner stöd, råd och vägledning.

5 §  På begäran av sådan nämnd som avses i 4 § ska den som driver serveringsstället lämna de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Nämnden har rätt att få tillträde till sådana lokaler, områden och entréer som avses i 3 § för att utöva tillsynen.

6 §  Polismyndigheten ska på begäran lämna sådan nämnd som avses i 4 § den hjälp som behövs vid tillämpningen av 5 §.

[S2]En begäran enligt första stycket får göras endast om

  1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan vidtas utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
  2. det annars finns synnerliga skäl.

Förelägganden och förbud

7 §  Den nämnd som avses i 4 § får i sin tillsynsverksamhet besluta de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag och anslutande föreskrifter ska följas.

[S2]Nämnden ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren.

[S3]Beslut enligt denna lag gäller omedelbart om inte något annat anges i beslutet.

8 §  Beslut enligt 7 § första stycket får förenas med vite.

Överklagande

9 §  Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Bemyndigande

10 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om smittskyddsåtgärder enligt 3 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
  2. Lagen upphör att gälla vid utgången av 2020.
  3. /Upphör att gälla U:2021-01-01/ Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för ärenden eller mål som har inletts före utgången av 2020.
  4. /Träder i kraft I:2021-01-01/ Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för ärenden eller mål som har inletts före utgången av maj 2021. Lag (2020:1192).
Förarbeten
Rskr. 2019/20:360, Prop. 2019/20:172, Bet. 2019/20:SoU25
Ikraftträder
2020-07-01

Lag (2020:1192) om dels fortsatt giltighet av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, dels ändring i samma lag

Förarbeten
Rskr. 2020/21:115, Prop. 2020/21:38, Bet. 2020/21:SoU6
Omfattning
forts. giltighet; ändr. p 3 i ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2021-01-01