Upphävd författning

Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2020-06-17
Ändring införd
SFS 2020:526 i lydelse enligt SFS 2022:29
Ikraft
2020-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-04-01

Lagens innehåll och syfte

1 §  I denna lag finns bestämmelser om tillfälliga smittskyddsåtgärder för att förhindra spridning på serveringsställen av det virus som orsakar covid-19.

Definition

2 §  Med serveringsställe avses i denna lag en inrättning där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället.

Smittskyddsåtgärder

3 §  Den som driver ett serveringsställe ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning i serveringsställets lokaler och inom tillhörande områden utomhus som besökare har tillträde till. Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

[S2]Första stycket gäller även vid entréer till sådana lokaler och områden, om den som driver serveringsstället äger eller på annan grund disponerar över entréområdet. Lag (2022:29).

Prop. 2021/22:69: Första stycket gäller även vid entréer till sådana lokaler och områden, om den som driver serveringsstället äger eller på annan grund disponerar över entréområdet.

Paragrafen reglerar skyldigheten för den som driver ett serveringsställe att förebygga smittspridning. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

I första stycket, som utformas med 4 ...

Tillsyn

4 §  Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet utövar tillsyn över att föreskrifter som har meddelats med stöd av 10 § följs.

[S2]Länsstyrelsen ska ge länets kommuner stöd, råd och vägledning. Lag (2022:29).

Prop. 2021/22:69: Paragrafen reglerar tillsynsansvaret enligt lagen. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

Enligt den hittillsvarande lydelsen av första stycket har den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet tillsyn över att lagen och anslutande föreskrifter följs. Ändringarna i 3 och 10 §§ innebär att lagtexten blir mer allmänt hållen och att bemyndigandena om vilka föreskrifter om krav på ...

5 §  På begäran av sådan nämnd som avses i 4 § ska den som driver serveringsstället lämna de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Nämnden har rätt att få tillträde till sådana lokaler, områden och entréer som avses i 3 § för att utöva tillsynen.

6 §  Polismyndigheten ska på begäran lämna sådan nämnd som avses i 4 § den hjälp som behövs vid tillämpningen av 5 §.

[S2]En begäran enligt första stycket får göras endast om

  1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan vidtas utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
  2. det annars finns synnerliga skäl.

Förelägganden och förbud

7 §  Den nämnd som avses i 4 § får i sin tillsynsverksamhet besluta de förelägganden och förbud som behövs för tillsynen och för att de föreskrifter som har meddelats med stöd av 10 § ska följas.

[S2]Nämnden ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren.

[S3]Beslut enligt denna lag gäller omedelbart om inte något annat anges i beslutet. Lag (2022:29).

Prop. 2021/22:69: Nämnden ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren. Beslut enligt denna lag gäller omedelbart om inte något annat anges i beslutet.

Paragrafen reglerar beslut om förelägganden och förbud. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

I paragrafens första stycke görs en följdändring med anledning av att tillsynsvaret i 4 § ändras. Ändringen innebär att möjligheten att besluta om tillsynsåtgärder ...

8 §  Beslut enligt 7 § första stycket får förenas med vite.

Överklagande

9 §  Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Bemyndiganden

10 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som driver ett serveringsställe ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på

  1. begränsning av antalet besökare,
  2. minsta avstånd mellan besökare,
  3. begränsning av öppettider, eller
  4. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.

[S2]Föreskrifter som meddelas med stöd av första stycket får inskränkas till att gälla inom ett visst geografiskt område. Lag (2022:29).

Prop. 2021/22:69: 4. andra åtgärder för att förhindra smittspridning. Föreskrifter som meddelas med stöd av första stycket får inskränkas till att gälla inom ett visst geografiskt område.

I paragrafen finns bemyndiganden att meddela föreskrifter om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Bemyndigandena har utformats med 7–11 §§ covid-19-lagen som förebilder. Övervägandena finns i avsnitt ...

11 §  Föreskrifter enligt 10 § får meddelas endast om det är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

[S2]Föreskrifterna får inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors liv och hälsa.

[S3]Föreskrifterna bör utformas med beaktande av risken för smittspridning i olika typer av verksamheter och förutsättningarna för att i dessa verksamheter vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Lag (2022:29).

Prop. 2021/22:69: Föreskrifterna får inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors liv och hälsa.

Föreskrifterna bör utformas med beaktande av risken för smittspridning i olika typer av verksamheter och förutsättningarna för att i dessa verksamheter vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Bestämmelsen reglerar allmänna förutsättningar för regeringen eller ...

12 § Har upphävts genom lag (2022:29).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
  2. Lagen upphör att gälla vid utgången av 2020.
  3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för ärenden eller mål som har inletts före upphävandet. Förordning (2021:860).
Förarbeten
Rskr. 2019/20:360, Prop. 2019/20:172, Bet. 2019/20:SoU25
Ikraftträder
2020-07-01

Lag (2020:1192) om dels fortsatt giltighet av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, dels ändring i samma lag

Förarbeten
Rskr. 2020/21:115, Prop. 2020/21:38, Bet. 2020/21:SoU6
Omfattning
forts. giltighet; ändr. p 3 i ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2021-01-01

Lag (2021:7) om ändring i lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Förarbeten
Rskr. 2020/21:159, Prop. 2020/21:79, Bet. 2020/21:SoU23
Omfattning
ändr. rubr. närmast före 10 §; nya 11, 12 §§
Ikraftträder
2021-01-10

Lag (2021:325) om dels fortsatt giltighet av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, dels ändring i samma lag

Förarbeten
Rskr. 2020/21:273, Prop. 2020/21:107, Bet. 2020/21:SoU34
Omfattning
forts. giltighet; ändr. p 3 i ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2021-05-31

Lag (2021:860) om dels fortsatt giltighet av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, dels ändring i samma lag

Förarbeten
Rskr. 2021/22:1, Prop. 2020/21:219, Bet. 2021/22:SoU3
Omfattning
forts. giltighet; ändr. p 3 i ikrafttr- och övergångsbest.
Ikraftträder
2021-09-30

Lag (2022:29) om dels fortsatt giltighet av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, dels ändring i samma lag

Förarbeten
Rskr. 2021/22:128, Prop. 2021/22:69, Bet. 2021/22:SoU9
Omfattning
forts. giltighet; upph. 12 §; ändr. 3, 4, 7, 10, 11 §§
Ikraftträder
2022-01-31

Lag (2022:215) om upphävande av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Förarbeten
Rskr. 2021/22:197, Prop. 2021/22:137, Bet. 2021/22:SoU27
Omfattning
upph.